Com fer-se soci del Programa?

26/08/2020 | Campus Obert
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les seus es creen mitjançant un conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i una entitat externa, pública o privada, de la comarca on es troba la seu, que es compromet a finançar les activitats de la seu i a donar-hi suport. Aquest conveni es pot obrir a altres institucions de l’àmbit d’actuació mitjançant un document d’adhesió al conveni o mitjançant la signatura pública d’un nou conveni, segons es determine jurídicament i d’acord amb l’opinió del Consell Assessor de la Seu.

Qualsevol entitat pública o privada interessada a formar part del Programa Campus Obert  pot adherir-se a un conveni existent, en el cas de pertànyer a la comarca on ja està instal·lada,  o proposar la creació d’un nou conveni en una comarca on no estiga el Programa Campus Obert present.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, desenvolupament, modificació, resolució i efectes que puguen derivar-se de l’aplicació del document marc del conveni les ha de resoldre la Comissió Mixta de Coordinació prevista en el document.

Informació proporcionada per: Programa Campus Obert