Ajudes FACSA per a estudis de grau

08/03/2022 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ! Només per a estudiantat empadronat a Castelló.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

Beques per a l’estudiantat que es matricula en estudis de grau a la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2021-2022

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

  • Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Castelló almenys amb una antiguitat d’un any.
  • Estar matriculada en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2021-2022.
  • No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual es demana l’ajuda.
  • Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2020-2021.

Criteris:

Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS:

Cal presentar la sol·licitud i la documentació indicada en el punt anterior, en format pdf, al
següent enllaç: https://forms.gle/x5k4mEC5duo7xDdt6

La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria. 

Termini de presentació:  25 de novembre 2021 al 13 de gener de 2022.

Ampliació de termini de presentació de sol·licitud fins el 10 de febrer.

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social