UJI

Ajudes FACSA per a estudis de grau

Última modificació: 13/02/2020 | Font: VECS

ATENCIÓ! Només per a estudiantat empadronat a Castelló.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

S’atorgaran 10 beques per a l’estudiantat que es matricula per primera vegada en primer curs d’un grau a la Universitat Jaume I.

La resta s’atorgarà per a les persones matriculades en segon curs i posteriors a la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2019/2020.

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

  • Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Castelló almenys amb una antiguitat d’un any.
  • Estar matriculada en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2019/2020.
  • No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual es demana l’ajuda.
  • Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2018/2019.

Criteris:

Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS: es poden presentar, personalment o mitjançant correu certificat:

a) A la seu de la Fundació General de la Universitat Jaume I,  Edifici Espaitec I, 1a planta, 12071 Castelló de la Plana.

b) A la seu de FACSA, C/ Major, 82-84 (Complex San Agustín), 12001 Castelló de la
Plana

IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria.

Termini de presentació: 20 de  gener de 2020

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social