Trets d'identitat

29/10/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Aules específiques: de dibuix, etc.
 • Laboratoris específics de la titulació: ceràmica, ergonomia, projectes, metall, soldadura, plàstics, fabricació, fotografia i tècniques gràfiques, cinemàtica i dinàmica, d'assaig de màquines, control de qualitat, d’acabats industrials, fusta, models i prototips i volum.

Algunes de les línies d’investigació que es desenvolupen als departaments amb més vinculació amb al grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes són:

 • Sistemes integrats de disseny i fabricació: estudi i desenvolupament de noves metodologies, tècniques i eines per a la integració del disseny al desenvolupament de nous productes, a la fabricació, a la qualitat i al medi ambient. Destaquen: disseny per a la fabricació (DFMA), planificació i simulació de processos de conformat (CAPP/CAM), tractament integrat de toleràncies en productes i sistemes de fabricació, optimització de processos de conformat des de la perspectiva de l’impacte ambiental i eficiència energètica, o el monitoratge i el control intel·ligent de processos de fabricació.
 • Gestió de processos en la empresa de fabricació: estudi i millora de la gestió per processos, especialment aquells intensius en dades del producte i del procés (disseny, fabricació, qualitat, manteniment, medi ambient, etc.). Destaquen: integració per processos, modelització i simulació de processos, gestió del cicle de vida de productes, etc.
 • Integració de la xarxa elèctrica i d’energies renovables: disseny i anàlisis d’equips elèctrics i de sistemes d’enllumenat. Desenvolupament de tecnologies i procediments per a la integració en la xarxa elèctrica dels sistemes de generació basats en energies renovables, principalment la generació eòlica i la fotovoltàica.
 • Convertidors de potència per a aplicacions elèctriques: disseny i construcció de sistemes electrònics de potència per a la seua aplicació en sistemes elèctrics, com ara generació d’energies renovables, microxarxes, sistemes de tracció elèctrica, etc.
 • Alçament arquitectònic del patrimoni: patrimoni arquitectònic, alçament gràfic, alçament arquitectònic d’edificis històrics, estudi arquitectònic i constructiu, restitució fotogramètrica, documentació per a la conservació, estudis previs a la intervenció, estudis arquitectònics del patrimoni cultural, arquitectura i paisatge.
 • Disseny arquitectònic: disseny i representació de l’espai habitable, arquitectura urbana i d’interiors, modelització geomètrica i simulació virtual de la realitat construïda.
 • Prospecció de les tendències en el disseny industrial i en l’art contemporani: estudi de les interaccions i influències entre l’art, l’enginyeria i el disseny actuals, i en la generació de tendències innovadores. Desenvolupament de conceptes relacionats amb el disseny de producte i la comunicació, el disseny i creació de productes innovadors, el desenvolupament de productes artístics i el comissariat d’exposicions.
 • Materials per a altes temperatures: investigació sobre recobriments d’elevada resistència al desgast i a la degradació a altes temperatures, mitjançant aplicació per projecció tèrmica.
 • Materials polimèrics per a aplicacions avançades: envasos actius i d’alta barrera per a millorar la conservació dels aliments, polímers biodegradables per a embalatge, producció d’energies netes amb aplicacions fotovoltàiques i cèl·lules de combustible, polímers biocompatibles per a aplicacions biomèdiques en cirurgia ortopèdica (pròtesis i implants) i en enginyeria de teixits (suports tridimensionals per a cultius cel·lulars).
 • Recobriments funcionals: recobriments via sol-gel per a millorar la biocompatibilitat dels biomaterials i per a l’alliberament controlat de fàrmacs, pintures i recobriments metàl·lics per a la protecció de la corrosió ambiental.
 • Ergonomia: disseny de sistemes o processos on intervé l’ésser humà. Destaquen l’ergonomia d’eines manuals i el disseny emocional (enginyeria Kansei).
 • Biomecànica: aplica els principis i mètodes de l’enginyeria mecànica a l’estudi de les estructures vives, la qual cosa permet comprendre millor el funcionament i les limitacions mecàniques de les estructures del cos humà. Destaquen la biomecànica dental i la de la mà humana, amb especial èmfasi en l’estudi i modelització de l’agafada humana.
 • Ecodisseny i sostenibilitat: ecodisseny i etiqueta ecològica, monitoratge de l’impacte ambiental de processos i productes, desenvolupament d’indicadors ambientals, econòmics i socials, gestió de residus, disseny de recollida de residus, valorització dels residus mitjançant tractaments de compostatge, biometanització, mecanicobiològics i recuperació de l’energia.
 • Enginyeria tèrmica i eficiència energètica: optimització del rendiment energètic de processos tèrmics, ecoeficiència en edificació 

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques (departaments amb més presència en el grau)

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció

 

De la Universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un correu electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de tren i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de cent activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.
Informació proporcionada per: InfoCampus