19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  8-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 14 de desembre de 2020, a les 9 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

 

Mitjançant correu electrònic amb data 10/12/2020, el secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta dels membres, en cas d’haver-la, fins el dia 14 de desembre de 2020 a les 9 hores. En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanyen a continuació, s’aproven per assentiment.

 

Orde del Dia

 

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.-Aprovació, en el seu cas, de la sol·licitud d'informe favorable, presentada pel professor Achim Pütz, Secretari del «Instituto Universitario de Derecho del Transporte» relativa a la renovació del «Master en Derecho del Transporte».

Amb dita sol·licitud s’adjunta la documentació justificativa als efectes de què qualsevol persona membre del Departament puga revisar-la.

3.- Aprovació, si és el cas, de la sol·licitud  d’informe favorable, presentada pel professor Juan Manuel Badenas Carpio, a la proposta del nou «Máster en empresas logísticas, dirección y cadena de suministro y diversos cursos de formación continua sobre la misma materia. Coordinación: Prof. Dr. Juan Manuel Badenas Carpio y Alina Giorgeta Martínez. Subcoordinación: Prof. Dra. María Victoria Petit Lavall y Prof. Dr. Celestino Suárez Burguet».

Amb dita sol·licitud s’adjunta la documentació justificativa als efectes de què qualsevol persona membre del Departament puga revisar-la.

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra,  queden aprovats el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 14 de desembre de 2020

                                                                                               Vist i plau

El Secretari                                                                           El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                         Luis Martínez Vázquez de Castro

Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat