19/10/2021 | DPR
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTA DE LA REUNIÓ VIRTUAL DEL CONSELL DE DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT

Sessió Extraordinària  06-2020

Consell del Departament de Dret Privat

Data: 16 de setembre de 2020, a les 9 h

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA

Mitjançant correu electrònic amb data 14/09/2020, el Secretari del Departament de Dret Privat, Federico Arnau, ha convocat Consell Virtual de Departament, amb la finalitat de tractar assumptes de tràmit sense necessitat de reunió presencial, per a la qual cosa únicament es sol·licita la resposta dels membres, en cas d’haver-la, fins el dia 16 de setembre de 2020 a les 9 hores. En cas de no rebre respostes s’entén que els punts de l’Ordre del dia, que s’acompanyen a continuació, s’aproven per majoria:

Orde del Dia

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió anterior.

2.- Aprovació, si escau, de la proposta del Departament de Dret Privat que es concedisca el grau de doctor honoris causa per la Universitat Jaume I al Prof. Dr. Ignacio Arroyo Martínez, catedràtic jubilat de Dret Mercantil de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

El text íntegre de la proposta, junt amb el curriculum vitae del Prof. Arroyo i les cartes de suport, el teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament.

 

3.- Aprovació, si escau, de la proposta d’adhesió del Departament de Dret Privat a la proposta de l’Institut Universitari de Dret del Transport que es concedisca el grau de doctor honoris causa per la Universitat Jaume I al Prof. Stefano Zunarelli, catedràtic de Dret de la Navegació de la Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

 

El text íntegre de la proposta, junt amb el curriculum vitae del Prof. Zunarelli i les cartes de suport, el teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament.

 

4.-  Aprovació, si escau, d’informe favorable sobre la sol·licitud de venia docendi presentada per la següent persona:  Albano Gilabert Gascón, amb DNI 20486346-Q i contracte predoctoral del Departament de Dret Privat (FPI-UJI). Els crèdits sol·licitats per impartir docència durant el curs acadèmic 2020-2021 són 6.

 

La documentació justificativa de que el sol·licitant compleix els requisits per a demanar la venia, la teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament.

 

5.-  Aprovació, en el seu cas, d’un projecte per a la concessió d’una beca de col·laboració presentada per Elena Berculean (Y0257376C), amb el títol de “Empresas y Derechos Humanos y la esclavitud moderna” de conformitat amb el que disposa la Resolució de 24 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, per la que es convoquen 2.356 Beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2019-2020 destinades a alumnes que vagen a finalitzar els estudis de Grau o que estiguen cursant primer curs de Màsters universitaris oficials”.

D’acord amb la norma citada, «Els departaments universitaris valoraran el projecte de col·laboració a què es refereix l’article 8 d’esta convocatòria, amb una puntuació de fins a un màxim de 4 punts. En la valoració del projecte es tindrà en compte: - Contingut innovador del projecte, fins a 1 punt. - Aplicació del treball a desenvolupar tant en el propi departament como fora del mateix, fins a 1 punt. - Possible continuïtat en futurs projectes d’investigació, fins a 1 punt. - Introducció de les noves tecnologies en els mètodes de treball, fins a 1 punt».

A la vista de la sol·licitud presentada per l’alumna Elena Berculean, amb el títol de “Empresas y Derechos Humanos y la esclavitud moderna”  es proposa aprovar el projecte i atorgar-li  una valoració global de 4 punts.

La documentació aportada la teniu a la vostra disposició a la Secretaria del Departament.

 

Atès que finalitzat el termini no s’ha rebut cap resposta en contra, queden aprovats tots el punts de l’ordre del dia. En conseqüència s’alça la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

Castelló de la Plana, 16 de setembre de 2020

                                                                                               Vist i plau

El Secretari del Departament                                           El Director del Departament

Federico Arnau Moya                                                         Luis Martínez Vázquez de Castro

 
Informació proporcionada per: Departament de Dret Privat