Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MIÑARRO YANINI, MARGARITA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Vocal
 • Coordinador/a d'Accions per al Desplegament del Pla Estratègic
 • Protección de Datos y Derechos Fundamentales
 • JC2128DD - (964 728666)
 • myanini@uji.es
 • Ressenya Personal

  Situació acadèmica: Doctora en Dret des de l'any 2001.
  
  Situació professional: - Professora Titular d'Universitat de l'àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Jaume I de Castelló. - Professora permanent del Màster Oficial d'Estudis i Intervenció Social en Immigració, Desenvolupament i Grups Vulnerables de la Universitat de Granada. Secretària de Redacció de la Revista de Treball i Seguretat Social del Centre d'Estudis Financers.
  
  Producció científica (selecció): - Autora de les monografies: "La prevenció de riscos laborals en la contractació temporal, empreses de treball temporal i contractes i subcontractes (Ministeri de Treball i Afers Socials, 2002); "El tancament patronal (Tirant lo Blanc, 2009); "El treball al servei de la llar familiar: anàlisi de la seva nova regulació (Reus, 2013) - Autora de més d'una centena d'articles publicats en les més prestigioses revistes científiques, podent destacar-se, entre els més recents: - Ocupació pública i contractes de <>: de l'atzarosa racionalització judicial a la contínua confusió legal. Revista de Treball i Seguretat Social -CEF-. 384, pp. 15 - 40. 2015.03.01. - Els joves davant els riscos professionals: nous reptes per a la seva prevenció. Actualitat Laboral.12, 2014.12.01. - Formes esclaves de treball i servei de la llar familiar: delimitació conceptual, problemàtica específica i propostes. Relacions Laborals. 10, 2014.10.01. - El contracte a temps parcial després de les seves últimes reformes: la flexibilitat al caire de la distorsió de la seva essència. Relacions Laborals. 3, 2014.03.01 - Algunes reflexions entorn de la incidència de les últimes reformes laborals i mesures de contenció econòmica sobre el treball de la dona. Actualitat Laboral. 11, Wolters-Kluwer, 2013.10.01 - Coordinadora de l'obra "La solució extrajudicial dels conflictes laborals" (Eolas, 2014) - Coautora de múltiples obres col·lectives sobre les diverses àrees de la branca social del dret. - Col·laboradora permanent des de gener de 2014 a la secció "Diàlegs amb la jurisprudència" de la Revista de Treball i Seguretat Social del CEF. Direcció de projectes: - Coordinadora del projecte Immigració, interculturalitat i relacions laborals, 3 investigadors, data d'inici: 2015.04.05, durada: 8 mesos - Coordinadora del projecte Creixement, ocupació i polítiques migratòries a Espanya: dos models de gestió de la diversitat sociocultural a comparació, 3 investigadors, data d'inici 2015.03.21, durada: 9 mesos

  Investigació

  Horari Actual  Horari de tutories de Margarita Miñarro Yanini


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 11:00 12-09-2017 25-01-2018
  Dimarts 13:00 14:00 12-09-2017 25-01-2018
  Dijous 10:00 11:00 12-09-2017 25-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 26-01-2018 31-07-2018
  Dimecres 10:00 11:00 26-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Margarita Miñarro Yanini


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  RL0914 - PR1 Dijous 11:01 12:00 07-12-2017 07-12-2017
  RL0914 - PR1 Dijous 11:00 13:00 09-11-2017 30-11-2017
  RL0914 - PR1 Dimarts 11:00 13:00 14-11-2017 05-12-2017
  RL0914 - SE1 Dijous 12:00 13:00 07-12-2017 07-12-2017
  RL0914 - SE1 Dimarts 11:00 13:00 12-12-2017 12-12-2017
  RL0914 - TE1 Dijous 11:00 13:00 14-09-2017 02-11-2017
  RL0914 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 12-09-2017 07-11-2017
  RL0914 - TU1 Dijous 11:00 13:00 14-12-2017 14-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  TU0927 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 31-01-2018 02-05-2018
  TU0927 - SE1 Dilluns 11:01 12:00 21-05-2018 21-05-2018
  TU0927 - SE1 Dilluns 11:00 13:00 07-05-2018 14-05-2018
  TU0927 - SE2 Dimecres 11:00 13:00 09-05-2018 16-05-2018
  TU0927 - SE2 Dimecres 11:01 12:00 23-05-2018 23-05-2018
  TU0927 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 29-01-2018 14-05-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DR1051 - Prácticas Externas Grado en Derecho
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  RL0914 - Dret Sindical Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  TU0927 - Dret del Treball Grau en Turisme

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Promoción de la salud, sí, pero no vinculada al salario por decisión unilateral de la empresa (Comentario a la sentencia de la Audiencia Nacional 55/2017, de 21 de abril)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 413-414. pp. 196-201. 2017. Científic.

  • La inmigración codiciada: el cauce de entrada y permanencia por «interés económico»
  • Margarita Miñarro Yanini. TRABAJO Y DERECHO. Num. 31-32. pp. 52-73. 2017. Científic.

  • Aplicación de la «nulidad objetiva» al desistimiento del contrato de empleada del hogar embarazada: un rayo de luz entre las sombras (Comentario a la STSJ de Madrid de 26 de septiembre de 2016, rec. núm. 352/2016)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 410. pp. 132-137. 2017. Científic.

  • La pérdida sobrevenida de la autorización para trabajar: ¿una nueva causa de despido objetivo? (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 16 de noviembre de 2016, RCUD 1341/2015)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 408. pp. 145-150. 2017. Científic.

  • Contratas, subrogación convencional y exención de responsabilidad: ¿vuelve a retar la jurisprudencia nacional a la comunitaria?(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 10 de mayo de 2016, RCUD 2957/2014)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 403. pp. 161-166. 2016. Científic.

  • Una peligrosa simplificación: el favor de la sala social por la solución civil en la <>(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 28 de octubre de 2015, RCUD 2621/2014)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 396. pp. 182-186. 2016. Científic.

  • Más allá de las horas extras: la obligatoriedad del registro de la jornada diaria (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 25/2016, de 19 de febrero)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 397. pp. 121-126. 2016. Científic.

  • Conducir ebrio fuera de la jornada laboral: ¿Causa justa de despido?(Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 22 de febrero de 2016, rec. núm. 882/2015)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 400. pp. 167-172. 2016. Científic.

  • Los desafíos de la integración socio-laboral de los nuevos refugiados (y tras la acogida ¿qué?)
  • Margarita Miñarro Yanini. DERECHO DE LAS RELACIONES LABORALES. Num. 6. pp. 565-576. 2016. Científic.

  • Acuerdos de interés profesional y negociación colectiva ¿"falsos" o "verdaderos" convenios?(Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional 21/2016, de 16 de febrero)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 401-402. pp. 154-159. 2016. Científic.

  • La regresividad del derecho a la asistencia sanitaria: la pérdida de la universalidad se ceba en los "inmigrantes irregulares" (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/2016, de 21 de julio)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 404. pp. 145-150. 2016. Científic.

  • El modelo regulador de las adicciones en los ambientes de trabajo en españa: contradicciones y propuestas de cambio
  • Margarita Miñarro Yanini. TEMAS LABORALES. Num. 134. pp. 107-128. 2016. Científic.

  • Trabajo productivo (hombre), fuente de riesgo para el trabajo reproductivo (mujer): ¿qué orden conoce de la responsabilidad? Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de 3 dicimebre de
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 395. pp. 157-161. 2016. Científic.

  • La regla especial no admite interpretaciones extensivas: la prioridad del convenio de empresa no alcanza al de ámbito inferior (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2016, rec. núm. 248/2015)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 405. pp. 173-177. 2016. Científic.

  • Huelga y contratas en el grupo PRISA: el plus de tutela del Tribunal Supremo frente a la Audiencia Nacional ((Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, de 11 de febrero de 2015)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 387. pp. 115-120. 2015. Científic.

  • Responsabilidad de la empresa de trabajo temporal en el accidente de trabajo: ¿tiene límites la deuda de seguridad?
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 391. pp. 209-213. 2015. Científic.

  • Paridad de armas verbales en sitaciones de huelga: ¿qué fue de la libertad sindical?
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 393. pp. 188-194. 2015. Científic.

  • Otro juicio salomónico: carácter colectivo, pero trato individual para el crédito horario
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 389-390. pp. 130-134. 2015. Científic.

  • Empleo público y contrato de indeterinos: de la azarosa racionalización judical a la continua confusión legal
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 384. pp. 15-40. 2015. Científic.

  • Legitimación sindical y proceso de despido colectivo: una lectura de favor actiois
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 385. pp. 166-171. 2015. Científic.

  • Demanda civil contra la denunciante de acoso: la grabación al jefe mientras te sanciona no viola su intimidad
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 383. pp. 213-218. 2015. Científic.

  • Límites económicos a la libertad de circulación: ¿Sopa boba o solidaridad para los comunitarios no nacionales?
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 382. pp. 223-227. 2015. Científic.

  • Los centros de internamiento de extranjeros y política inmigratoria: ¿orden público o cuestión social?
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 386. pp. 23-28. 2015. Científic.

  • Un cheque, pero no en blanco, al grupo CORTEFIEL: el "juicio de razonabilidad" de las modificacions sustanciales (Coment a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2014, rec. núm. 100/2013)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 374. pp. 118-122. 2014. Científic.

  • Cuando la solución muta en problema: el restrictivo concepto de convenio de ámbito superior ex articulo 86.3 del Estatuto de los trabajadores (Com. a la Sent. de la Audiencia Nacional 64/2014)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 379. pp. 218-222. 2014. Científic.

  • Una redefinición flexibilizadora de signo tuitivo: ampliación del concepto de accidente "in itinere" según la "realidad social" (Coment a la Sent del Trib Supremo de 26/12/2013, RCUD 2315/2012)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 373. pp. 91-94. 2014. Científic.

  • La prohibición legal de disposición convencional de las preferencias por las unidades inferiores de negociación (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 13/11/2013, núm. 201/2013)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 370. pp. 177-180. 2014. Científic.

  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea alivia la gestión de las Universidades: el caràcter temporal de los "Asociados" de "pata negra" (Comentario a la STJ de la UE de 13/3/2014, asunto C-190/13)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 376. pp. 150-154. 2014. Científic.

  • Formas esclaves de Trabajo y Servicio del hogar familiar: delimitación conceptual, problemàtica específica y propuestas
  • Margarita Miñarro Yanini. RELACIONES LABORALES. Num. 10. Vol. 30 . pp. 71-88. 2014. Científic.

  • La representación sindical se "independiza" de la unitaria: el Crédito horario de los delegados sindicales (Comentario a la STS, Sala 4.ª, de 18 de julio de 2014, rec. núm. 91/2013)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 381. pp. 163-167. 2014. Científic.

  • La Audiencia Nacional muestra el camino al Gobierno para mejorar la eficacia de la reforma en materia de ultractividad de los convenios (Comen. a la Sent. de la Audiencia Nacional 2/2014)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 372. pp. 151-154. 2014. Científic.

  • Precariedad contractual y garantías colectivas: ¿la devaluación alcanza al crédito horario? (Com. a la Sent. del Tribunal Supremo, Sala 4.ª, de 15/7/2014, rec. núm. 236/2013)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 380. pp. 194-197. 2014. Científic.

  • El favor por la solución consensuada: ¿dónde están los límites del acuerdo de despido colectivo? (Comentario a la STS, Sala de lo Social, de 19/3/2014 rec. núm. 226/13)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 377-378. pp. 205-209. 2014. Científic.

  • Las "otras víctimas" de la violencia de género: pensión de orfandad absoluta para la hija superviviente (Comentario a la Sentencia 41/2014, de 24 de enero, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Almería)
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 375. pp. 157-161. 2014. Científic.

  • Algunas reflexiones en torno a la incidencia de las últimas reformas laborales y medidas de contención económica sobre el trabajo de la mujer
  • Margarita Miñarro Yanini. ACTUALIDAD LABORAL. Num. 10. pp. 1242-1259. 2013. Científic.

  • La nueva regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable (y II)
  • Margarita Miñarro Yanini. RELACIONES LABORALES. Num. 5. pp. 73-93. 2012. Científic.

  • La flexibilización del despido colectivo por la Ley 3/2012 y su incidencia en la formulación de las causas justificantes: voluntad liberalizadora versus límites jurídicos y función judicial
  • Margarita Miñarro Yanini. RELACIONES LABORALES. Num. 19-20. pp. 33-55. 2012. Científic.

  • El impulso oscilante a los medios de solución extrajudicial de conflictes efectuado por las últimes reformes laborales
  • Margarita Miñarro Yanini. ACTUALIDAD LABORAL. Num. 19. Vol. 20 . pp. 1984-2004. 2012. Científic.

  • La nueva regulación de la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar: una mejora mejorable (I)
  • Margarita Miñarro Yanini. RELACIONES LABORALES. Num. 4. pp. 49-60. 2012. Científic.

  • Condicionantes al derecho de las secciones sindicales a recibir asesoramiento externo y libertad sindical. BIB 2010\2884
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL REVISTA DOCTRINAL. Num. 18. Vol. 3 . pp. 39-45. 2011. Científic.

  • La causa del despido colectivo en el convenio nº158 OIT y en la Directiva 98/59/CE
  • Margarita Miñarro Yanini. ACTUALIDAD LABORAL. Num. 8. pp. 928-941. 2011. Científic.

  • Aspectos clave de la modificación del régimen jurídico del trabajo en empresas de trabajo temporal por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL. Num. 2. pp. 119-135. 2011. Científic.

  • Introducción al Derecho del Trabajo
  • Margarita Miñarro Yanini. LA LEY. Num. 2. Vol. 1 . 2010. Científic.

  • La retractación del despido (un despido a partir de su configuración jurisprudencial)
  • Margarita Miñarro Yanini. LA LEY. Num. 12. 2010. Científic.

  • La modificación de los límites para celebrar contratos de puesta a disposición por razones de seguridad y salud (del origen a las consecuencias)
  • Margarita Miñarro Yanini. ACTUALIDAD LABORAL. Num. 21. Vol. 2 . pp. 1-16. 2010. Científic.

  • Aspectos clave del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo
  • Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 57. pp. 7-14. 2010. Científic.

  • Acerca de las disposiciones sobre niveles de dotación y protección de la seguridad y salud a bordo de buques contenidas en el Convenio de la OIT sobre el trabajo marítimo, 2006
  • Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Num. 82. Vol. 1 . pp. 341-355. 2009. Científic.

  • Una lectura distinta de un peculiar caso de cierre patronal no reconocido por la empresa
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL. Num. 3-09. pp. 41-50. 2009. Científic.

  • El carácter periférico de la protección por desempleo respecto del derecho fundamental de libertad sindical y sus consecuencias: a propósito de la STC 234/2005, de 26 de septiembre
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 184. Vol. 1 . pp. 35-44. 2006. Científic.

  • El cierre patronal como poder de policía del empresario
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 172. pp. 22-28. 2005. Científic.

  • El derecho a la libre circulación de trabajadores en la Constitución Europea
  • Inmaculada Ballester Pastor, Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Num. 57. pp. 241-258. 2005. Científic.

  • La degradación profesional en represalia por el ejercicio de funciones sindicales. En torno a la STC 188/2004, de 2 de noviembre
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 174. pp. 53-61. 2005. Científic.

  • Cierre patronal y conducta antisindical
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL. Num. 12. pp. 87-98. 2004. Científic.

  • La movilidad geográfica en la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 160. pp. 31-39. 2004. Científic.

  • Las facultades empresariales de vigilancia y control en las relaciones de trabajo: especial referencia a las condiciones de su ejercicio y a sus límites
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 158. pp. 7-14. 2004. Científic.

  • La prevención de riesgos laborales en los supuestos de coordinación de actividades empresariales: el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL. Num. 9. pp. 95-125. 2004. Científic.

  • La configuración judicial del cierre patronal
  • Margarita Miñarro Yanini. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 253. pp. 49-80. 2004. Científic.

  • La prevención de riesgos laborales en las contratas y subcontratas
  • Margarita Miñarro Yanini. DOCUMENTACIÓN LABORAL. Num. 68. Vol. 2 . pp. 83-111. 2003. Científic.

  • La modulación del principio "a igual trabajo, igual salario"
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 145. pp. 52-59. 2003. Científic.

  • La obligatoriedad de la formación como factor determinante del sujeto que ha de retribuir el tiempo empleado en la misma cuando se imparte fuera de la jornada de trabajo: la formación continua de ...
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 147. pp. 46-56. 2003. Científic.

  • La formación en materia preventiva de los trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 126. pp. 20-31. 2001. Científic.

  • Recensión a la obra de Damián Beneyto "Las infracciones laborales y el procedimiento sancionador"
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 124. pp. 81-82. 2001. Científic.

  • Recensión a la obra de Ramón Sellás "Las causas objetivas y colectivas de extinción de la relación laboral"
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 123. pp. 87-88. 2001. Científic.

  • Recensión a la obra de Mª Dolores Blazquez "El procedimiento contra los Estados miembros por incumplimiento del Derecho Comunitario"
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 128-129. pp. 91-92. 2001. Científic.

  • Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de coincidencia física en un mismo lugar de trabajo de trabajadores de varias empresas
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL: REVISTA DOCTRINAL(1991-2007). Num. 11. pp. 41-60. 2001. Científic.

  • Revisión por enfermedad común de la incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional previamente reconocida que da lugar a la declaración de incapacidad permanente absoluta: base regula
  • José Ignacio García Ninet, Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL: REVISTA DOCTRINAL(1991-2007). Num. 9. pp. 75-93. 2001. Científic.

  • Recensión a la obra de Icíar Alzaga "Contratación laboral temporal: un estudio jurisprudencial"
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL: REVISTA DOCTRINAL(1991-2007). Num. 5. pp. 111-113. 2001. Científic.

  • Prohibición de discriminación por circunstancias familiares versus división sexista de roles en la pareja: el afortunado reconocimiento a nivel constitucional del papel del padre en el cuidado de la p
  • Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DE DERECHO SOCIAL. Num. 56. Vol. 2011 . pp. 149-162. 2001. Científic.

  • Algunas cuestiones sobre el reintegro de gastos sanitarios por utilización de servicios ajenos a la S. Social. Comentario a la STJ Vitoria de 2 de sept 1999 y a las SSTSJ Castilla y León de 29 de nov
  • Margarita Miñarro Yanini. ARANZADI SOCIAL: REVISTA DOCTRINAL(1991-2007). Num. 21. pp. 23-28. 2000. Científic.

  • Reintegro de gastos médicos por Asistencia Sanitaria en instituciones psiquiátricas ajenas a la S. Social (a propósito de la STSJ Galicia, de 8 de noviembre de 1999
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 112. pp. 55-63. 2000. Científic.

  • Recensión a la obra de Mª Dolores Blázquez Peinado "La ciudadanñia de la Unión"
  • Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Num. 22. pp. 296-305. 2000. Científic.

  • La jubilación especial y la jubilación forzosa en los pronunciaimientos recientes de los Tribunales Superiores de Justicia
  • Sara Ruano Albertos, Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 106. pp. 33-43. 1999. Científic.

  • Bibliografía sobre los derechos fundamentales en el ámbito internacional
  • Sara Ruano Albertos, Margarita Miñarro Yanini. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Num. 17. pp. 359-365. 1999. Científic.

  • Recensión a la obra de M. García Piqueras "Régimen jurídico de las responsabilidades empresariales en las contratas y subcontratas de obras y servicios"
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 97. Vol. 1999 . pp. 83-84. 1998. Científic.

  • Recensión a la obra de Garcia-Perrote Escartn, Lantarón Barquín y Agut García, "Los laudos arbitrales de las elecciones sindicales (Antología)", Valladolid (Lex Nova), 1997
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 86. pp. 89-91. 1998. Científic.

  • Recensión a la obra de Damian Beneyto Calabuig "La inspección de trabajo: funciones y facultades. Procedimiento de actuación, actas y recursos", Valencia (Ciss), 1998
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 96. pp. 94-95. 1998. Científic.

  • La igualdad salarial en el ámbito de las Administraciones Públicas. En torno a la STC 2/1998, de 12 de enero
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 92-93. pp. 35-40. 1998. Científic.

  • Recensión a la obra de Juan Jos González Sánchez "Seguridad e Higiene en el Trabajo", Madrid (CES), 1997
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 86. pp. 87-89. 1998. Científic.

  • Garantía de prioridad de permanencia en la empresa de los representantes unitarios de los trabajadores en los supuestos de despido colectivo: Comentarios a la STC 191/1996, de 26 de noviembre)
  • Margarita Miñarro Yanini. TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL (1991-2010). Num. 79. pp. 77-82. 1997. Científic.

  Llibres


  • Derecho del Trabajo
  • Fernando Vicente Pachés, Inmaculada Ballester Pastor, Margarita Miñarro Yanini, María Angeles Burgos Giner, María Arantzazu Vicente Palacio, Sara Ruano Albertos. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788499032542. Navarra. Ed. Aranzadi.

  • Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales
  • Fernando Vicente Pachés, Joan Franco González, Margarita Miñarro Yanini, María Amparo Garrigues Giménez, María Carmen Agut García, María Josefina Mateu Carruana. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788496721821. Albacete. Ed. Bomarzo.

  • El cierre patronal
  • Margarita Miñarro Yanini. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788498765120. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Manual de derecho del trabajo
  • Fernando Vicente Pachés, Inmaculada Ballester Pastor, Margarita Miñarro Yanini, María Angeles Burgos Giner, María Arantzazu Vicente Palacio, Sara Ruano Albertos. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788483555583. Navarra. Ed. Aranzadi.

  • EL CONTROL EMPRESARIAL en el ámbito laboral
  • María Carmen Agut García, Inmaculada Ballester Pastor, María Angeles Burgos Giner, Fernando Vicente Pachés, José Ignacio García Ninet, María Amparo Garrigues Giménez, María Josefina Mateu Carruana, Margarita Miñarro Yanini, Sara Ruano Albertos, Vicente Sampedro Guillamón, María Arantzazu Vicente Palacio. 2005. Autoria. Científic. ISBN 8471978423. Valencia. Ed. Wolters Kluwer.

  • Derecho del Trabajo (2º Edición)
  • Mª José Abella Mestanza, Inmaculada Ballester Pastor, Fernando Barbancho Tobillas, María Angeles Burgos Giner, Miguel Cardenal Carro, JoséLuis Carratalá Teruel, Fernando Vicente Pachés, José Ignacio García Ninet, Mª Dolores García Valverde, Jordi Garcia Viña, María Amparo Garrigues Giménez, Lourdes López Cumbre, Rodrigo Martín Jiménez, Margarita Miñarro Yanini, Susana Moreno Cáliz, Pilar Rivas Vallejo, Raquel Rodríguez Izquierdo, Sara Ruano Albertos, Antonio V. Sempere Navarro, José Luis Terrats Planells, María Arantzazu Vicente Palacio. 2005. Autoria. Docent. ISBN 8497675002. Navarra. Ed. Aranzadi.

  • La prevención de riesgos laborales en la contratación temporal, empresas de trabajo temporal y contratas y subcontratas
  • Margarita Miñarro Yanini. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8474256275. Madrid. Ed. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

  • El contrato para obra o servicio determinado
  • María Arantzazu Vicente Palacio, Margarita Miñarro Yanini. 1999. Autoria. Científic. ISBN 8482352598. VALENCIA. Ed. Wolters Kluwer.

  • Manual de casos prácticos
  • Fernando Vicente Pachés, Inmaculada Ballester Pastor, Margarita Miñarro Yanini, María Amparo Garrigues Giménez, María Angeles Burgos Giner, María Arantzazu Vicente Palacio, Sara Ruano Albertos. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212497. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • El Sistema Regulador de la Prevención de Riesgos. Las responsabilidades en materia preventiva en caso de pluralidad de empresarios
  • Margarita Miñarro Yanini. Tratados de Prevención de Riesgos Laborales. Teoría y Práctica. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Tecnos. 2015. ISBN 9788430965595. Científic.

  • Poderes del empresario y modificación de la prestación laboral
  • Miguel Ángel Alonso García, Macarena Castro Conte, Begoña García Gil, Emilia Conde Marín, Margarita Miñarro Yanini, Rocío Molina González-Pumariega, Pilar Núñez-Cortés Contreras. Lecciones de Derecho del Trabajo, 2ª ed. revisada. Madrid. Ed. Dykinson. 2012. ISBN 9788490312544. Docent.

  • Breve análisis del trabajo de la mujer en la Comunidad Valenciana
  • Margarita Miñarro Yanini. Mujer, Trabajo y Seguridad Social. Las Rozas (Madrid). Ed. La Ley. 2010. ISBN 9788481267310. Científic.

  • La prevención de riesgos laborales en la contratación temporal
  • Margarita Miñarro Yanini. Las modalidades de contratación temporal. Estudio técnico de su régimen jurídico. Granada (Espanya). Ed. Comares. 2010. ISBN 9788498367409. Científic.

  • El controvertido subgrado "cualificada" de la incapacidad permanente total
  • Margarita Miñarro Yanini. La Reforma de la Seguridad Social. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2009. ISBN 9788498763850. Científic.

  • La colocación
  • Margarita Miñarro Yanini. Manual de derecho del trabajo. Navarra. Ed. Aranzadi. 2008. ISBN 9788483555583. Docent.

  • La jubilación a edad reducida
  • Margarita Miñarro Yanini. TRATADO DE JUBILACIÓN (Homenaje al Profesor Luis Enrique de la Villa Gil con motivo de su jubilación). Madrid. Ed. Iustel. 2007. ISBN 9788496717183. Científic.

  • La colocación
  • Margarita Miñarro Yanini, Jordi García Viña. Derecho del Trabajo (3ª Edición). Cizur Menor (Navarra). Ed. Aranzadi. 2007. ISBN 9788483553855. Científic.

  • Requisitos de acceso a las prestaciones de Incapacidad Permanente por contingencias profesionales
  • Margarita Miñarro Yanini. Tratado práctico a la legislación reguladora de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Granada. Ed. Comares. 2006. ISBN 8484445291. Científic.

  • Vacaciones anuales (Art. 38 ET)
  • Fernando Vicente Pachés, Margarita Miñarro Yanini. Salario y tiempo de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores (De 1980 a 2005). Madrid. Ed. Centro de Estudios Financieros. 2005. ISBN 844541285X. Científic.

  • Requisitos de acceso a las prestaciones de incapacidad permanente
  • Margarita Miñarro Yanini. Comentario sistemático a la Legislación reguladora de las pensiones. Granada. Ed. Comares. 2004. ISBN 8484448568. Científic.

  • Bibliografía sobre contratación temporal
  • Sara Ruano Albertos, Margarita Miñarro Yanini. La contratación temporal. València. Ed. Tirant Lo Blanch. 1999. ISBN 8480028106. Científic.

  • Acción Preventiva en los colectivos especialmente protegidos (I): Introducción. La protección de la maternidad
  • Margarita Miñarro Yanini. Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212470. Docent.

  Ponències a congressos


  • Representatividad de las asociaciones empresariales: nuevos tiempos, viejos problemas irresolutos
  • Margarita Miñarro Yanini. XXXIV Jornadas Andaluzas sobre Derecho del Trabajo y Relacines Laborales: 30 años de la Ley Orgánica de Libertad Sindical: Perspectivas y retos. Málaga (Espanya). 26-11-2015. Científic. 2016. Ed. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. ISBN 9788460872603.

  • La regulación legal de las competencias de las comisiones paritarias: más que un viaje de ida y vuelta
  • Margarita Miñarro Yanini. XXX Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Sevilla (Espanya). 13-12-2012. Científic. 2012. Ed. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. ISBN 9788461618880.

  • Algunas notas sobre la incidencia de la crisis económica en la ordenación del tiempo de trabajo en la union europea
  • Margarita Miñarro Yanini. IV Jornadas Universitarias Valencianas de Derecho del Trabajo y del Seguridad Social. Valencia. 09-06-2009. Científic. 2009. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788498766332.

  • El desarrollo reglamentario de las normas preventivas referentes a los trabajadores de empresas de trabajo temporal: un exámen crítico
  • Margarita Miñarro Yanini. V Jornadas Andaluzas de Relaciones Laborales. La prevención de riesgos laborales: balance y perspectivas. Jaén (Espanya). 21-11-2002. Científic. 2002. Ed. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. ISBN 8460635074.

  • Las empresas de trabajo temporal en el sector turístico
  • Margarita Miñarro Yanini. Turismo. Organizacíon administrativa, calidad de servicios y competitividad empresarial. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 848002867X.

  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16