Peu de firma dels missatges electrònics corporatius

20/03/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A la vista de la gran diversitat, tant del contingut com de la tipografia que s’observa en els peus de firma dels missatges electrònics corporatius, es fa necessari una unificació dels criteris per tal d’aconseguir una imatge coherent i homogènia de la nostra institució.

Criteris bàsics

 • Cal usar el tipus de lletra institucional (Times New Roman o Arial) amb el color “automàtic”, tot i que per imperatiu de l’aplicació gmail el tipus ha de ser Sans Serif.
 • Cal usar el mateix cos de lletra per a tots els elements de la firma (normalment cos 12) i sempre d’acord amb la lletra usada en el contingut del missatge.
 • No s’ha d’usar la negreta –tret del nom–  ni la cursiva ni cap subratllat.
 • Cal seguir l’estructura següent:
  • Nom i cognoms (en negreta)
  • Càrrec i/o filiació institucional
  • Línia en blanc
  • Adreça postal
  • Telèfon (escriure directament el número agrupat de tres en tres xifres; no cal escriure abans “Telèfon:”)
  • Adreça electrònica (no cal escriure-hi abans “e-mail:”).
  • Línia en blanc
  • Marca horitzontal de l’UJI (mida petita), que tanca la signatura.
  • Línia en blanc
  • Text amb informació per si el missatge arriba a un destinatari equivocat. Aquest text s’ha d’escriure de color gris en valencià, castellà i anglès, i pot ser d’un cos inferior al text anterior (vegeu els exemples més avall).
 • Cal eliminar tots els elements tipogràfics i continguts que no siguen estrictament necessaris.
 • En el cas que el missatge siga enviat des d’una bústia o àlies corporatius, cal seguir la mateixa estructura citada amb la simple omissió del nom i cognoms, i les dades de localització de qui ho envia.

Exemple 1

Cristina Pauner Chulvi
Secretària general

Rectorat
Universitat Jaume I
12071 Castelló de la Plana
+34 964 728 000
xxxxxx@uji.es

Aquest missatge està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no ho sou, no teniu autorització per a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni per a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, informeu el remitent i elimineu-lo. No l’imprimiu, si no cal: el medi ambient és cosa de tots.

Este mensaje está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si no es usted, no tiene autorización para leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni para revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, informe al remitente y elimínelo. No lo imprima si no es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation it is addressed to. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read it, save it, amend it, distribute it, copy it or disclose its contents. If you have received it in error, please notify the sender and delete it. Print it only if necessary: the environment is everyone's concern.


Exemple 2

Nom Cognom Cognom
Administratiu – Servei de Gestió Econòmica

Universitat Jaume I
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana
+34 964 728 000
xxxxxx@uji.es

Aquest missatge està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no ho sou, no teniu autorització per a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni per a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, informeu el remitent i elimineu-lo. No l’imprimiu, si no cal: el medi ambient és cosa de tots.

Este mensaje está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si no es usted, no tiene autorización para leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni para revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, informe al remitente y elimínelo. No lo imprima si no es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation it is addressed to. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read it, save it, amend it, distribute it, copy it or disclose its contents. If you have received it in error, please notify the sender and delete it. Print it only if necessary: the environment is everyone's concern.


Exemple 3

Nom Cognom Cognom
Catedràtica d’universitat – Dret Processal

Departament de Dret Públic – JC0130DD
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Universitat Jaume I
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana
+34 964 728 000
xxxxxx@uji.es

Aquest missatge està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no ho sou, no teniu autorització per a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni per a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, informeu el remitent i elimineu-lo. No l’imprimiu, si no cal: el medi ambient és cosa de tots.

Este mensaje está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si no es usted, no tiene autorización para leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni para revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, informe al remitente y elimínelo. No lo imprima si no es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation it is addressed to. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read it, save it, amend it, distribute it, copy it or disclose its contents. If you have received it in error, please notify the sender and delete it. Print it only if necessary: the environment is everyone's concern.


Exemple 4

Àrea de Promoció Lingüística (APL)
Servei de Llengües i Terminologia

Universitat Jaume I
Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

Aquest missatge està exclusivament adreçat a la persona o entitat destinatària. Si no ho sou, no teniu autorització per a llegir-lo, retenir-lo, modificar-lo, distribuir-lo, copiar-lo ni per a revelar-ne el contingut. Si heu rebut aquest missatge per error, informeu el remitent i elimineu-lo. No l’imprimiu, si no cal: el medi ambient és cosa de tots.

Este mensaje está exclusivamente dirigido a la persona o entidad destinataria. Si no es usted, no tiene autorización para leerlo, retenerlo, modificarlo, distribuirlo, copiarlo ni para revelar su contenido. Si ha recibido este mensaje por error, informe al remitente y elimínelo. No lo imprima si no es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This e-mail is intended solely for the use of the individual or organisation it is addressed to. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read it, save it, amend it, distribute it, copy it or disclose its contents. If you have received it in error, please notify the sender and delete it. Print it only if necessary: the environment is everyone's concern.

Informació proporcionada per: Secretaria General