Com es coordina la docència?

Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada estudi de grau, màsterdoctorat o els estudis propis disposen d'una pàgina web on podeu trobar informació sobre l'organització dels estudis, els procediments i els càrrecs de direcció i coordinació (seguiment de la qualitat, acadèmica, TFG, pràctiques o intercanvi), així com els delegats i delegades. També podeu trobar informació sobre els indicadors de l'estudi, els mètodes i sistemes d'avaluació i documentació sobre les diferents normatives. 

Cada grau ha de disposar d'una Comissió de Titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació de l'ensenyament de cadascun dels estudis adscrits a una facultat o centre. Segons els Estatuts de l'UJI, les comissions estan formades per representants de tots els departaments que imparteixen docència en la titulació i una representació de l'estudiantat que exerciran els delegats de curs, i la presidirà el vicedegà o vicedegana de titulació.

A més, el Consell de Departament és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments que s'encarrega, entre altres funcions, d'aprovar el Pla d'Investigació del Departament, el POD del departament, la Memòria Anual de Docència i Investigació i la proposta de distribució del pressupost del departament.