UJI

Suport a estudiants - Servei

Última modificació: 07/04/2017 | Font: USE

Contracte obligacions

A començament del curs acadèmic és important que et poses en contacte amb nosaltres per tal de valorar les teues necessitats i establir les accions de suport corresponents.

En eixe moment signarem el “contracte d’obligacions” mútues entre l’estudiant i el tècnic del Pla d’Atenció a la Diversitat-PAD.

El contracte és el pacte entre:

Els tècnics del PAD de donar el suport establert per a l’estudiant
El compromís de l’estudiant de contactar al llarg del curs i respondre a les peticions que es generen des del PAD.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu