Pràctiques externes

19/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura MI1025 Pràcticum I

Consulta guia docent de l'assignatura MI1039 Pràcticum II

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Per a cursar l’assignatura Pràcticum I (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB). I per a cursar l’assignatura Pràcticum II (PE) cal haver superat el 60 % dels ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) i  el Pràcticum I (PE).

Consulta les entitats cooperadores.

Pràctiques curriculars (reconeixement per assignatures Pràcticum I i Pràcticum II)
Les assignatures de Pràcticum I i II, les quals es consideren pràctiques curriculars i tenen carácter professionalitzador s'han de realitzar dins del sistema educatiu espanyol.
L'únic programa de mobilitat que permet reconèixer en l'expedient del nostre alumnat les assignatures de Pràcticum I i II cursades fora de l'UJI, quan la càrrega de crèdits és equivalent, és el Programa SICUE. Per tant, les persones interessades a cursar segon i/o tercer i/o quart curs del grau en una altra universitat espanyola han de contactar amb la coordinació de programes d'intercanvi dels Graus de Mestre/a d'Educació Infantil i d'Educació Primària.
No es pot cursar Pràcticum I ni Pràcticum II a l'estranger (amb cap tipus de beca Erasmus, o sense beca) ja que no pertanyen al sistema educatiu espanyol.

Pràctiques extracurriculars
Hi ha oficines i entitats a l'UJI que organitzen pràctiques extracurriculars les quals es poden fer a Espanya o a l'estranger, como són la FUE o l'OIPEP, però no seran reconegudes com Pràcticum I o Pràcticum II.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació adicional:

Segons l'article 8.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència: "És requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretenga l'accés a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals."

En la vostra titulació, aquestes dades les consultarem directament des de l'UJI prèvia autorització vostra en matrícula, pel que no caldrà que feu cap altre tràmit. No obstant això l'estudiantat estranger, a més d'autoritzar a l'UJI a consultar les dades al registre espanyol, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informe de l’absència de delictes de caràcter sexual.

Més informació sobre el certificat de delictes de naturalesa sexual al web:

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

Informació proporcionada per: InfoCampus