Competències MECES, genèriques i específiques

25/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG2 - Treball en equip
CG3 - Raonament crític
CG4 - Aprenentatge autònom
CG5 - Motivació per la qualitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d'anàlisi estadística.
CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electrostàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.
CE3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica. Coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador. Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.
CE4 - Conéixer els llenguatges del disseny gràfic.
CE5 - Manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
CE6 - Coneixement dels antecedents històrics, culturals i estètics relatius a l'àmbit del disseny.
CE7 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE8 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.
CE9 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CE10 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CE11 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat a l'àmbit del producte.
CE12 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat en l'àmbit del producte.
CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d'aplicació al producte.
CE14 - Capacitat per a analitzar les necessitats del mercat i del client.
CE15 - Aplicar metodologies i tècniques per a l'anàlisi, síntesi i avaluació de problemes de disseny en la fase conceptual.
CE16 - Aplicar metodologies i tècniques per al desenvolupament de productes.
CE17 - Avaluar els costos d'un producte en les seues diferents fases de disseny i desenvolupament i la seua adequació a l'estratègia competitiva i productiva.
CE18 - Capacitat d'aplicar tècniques de disseny i avaluació ergonòmica, interacció amb l'usuari i de seguretat.
CE19 - Capacitat per a resoldre i integrar aspectes d'índole comunicatiu i estètic del producte.
CE20 - Capacitat de planificar, organitzar i executar projectes de disseny i desenvolupament de nous productes.
CE21 - Capacitat de generar models i prototips virtuals i físics.
CE22 - Presa de decisions en el procés de disseny.
CE23 - Creativitat i innovació en l'àmbit del disseny
CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.
CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de diferents fonts.
CE26 - Conéixer normativa de protecció de la innovació i del disseny i sobre certificació i homologació de productes.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus