Actes acadèmiques

Permet registrar, de manera oficial, en un document les notes que un professor o professora posa en una assignatura o matèria de qualsevol estudi, tant de grau com de màster universitari o postgrau.

Administració cita prèvia

Eina informàtica que permet gestionar i configurar la cita prèvia de les activitats i serveis de l'UJI que s'ofereixen a través de l'aplicació de Cites.

Agència de col·locació | Candidats i candidates

Eina en línia de recerca d'ocupació qualificada que l'UJI posa a disposició de tota aquella persona que està buscant feina. Permet a qualsevol persona, siga o no membre de la comunitat universitària, registrar-se, veure ofertes d'ocupació i subscriure's a aquelles que l'interessen i fer-ne un seguiment.

Agència de col·locació | Empreses

Eina en línia perquè empreses puguen gestionar les seues ofertes de treball per a professionals amb perfils universitaris. A través d'aquesta plataforma, les empreses sol·liciten la inclusió en l'Agència i inclouen les seues ofertes d'ocupació, perquè els candidats s'hi puguen presentar.

Arxiu digital Alejandria

Gestiona els arxius documentals electrònics de la Universitat i cobreix tot el cicle de vida d'un document des de la seva creació fins a la seva eliminació o conservació indefinida.

Assistent de Matrícula

Destinada a què els usuaris puguen matricular-se, de forma telemàtica, dels estudis de la Universitat. A través d'aquesta plataforma informàtica, l'alumnat aporta i tramita totes les dades i documentació necessàries per a completar la matrícula.

Assistent de Preinscripció

Pensada perquè qualsevol persona puga inscriure's o preinscriure's a un curs, activitat, màster o programa de doctorat de l'UJI. A través d'aquesta plataforma informàtica, l'alumnat aporta i tramita totes les dades i documentació necessàries per a completar un procés de preinscripció.

Aula Virtual | Alumnat

Breu guia amb indicacions sobre l'accés, funcionament i característiques de l'entorn virtual d'ensenyament de l'UJI. És la plataforma que dona suport complementari a les classes presencials i permet fer cursos en línia.

Avaluació i dipòsit de tesi | CAPD

Aplicació que permet als membres de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) actuar en els processos d'avaluació de les tesis doctorals.

Avaluació i dipòsit de tesi | Director o directora i tutor o tutora

Aplicació que permet a la direcció i el professorat tutor col·laborar en els diferents processos d'avaluació i aprovació de les tesis doctorals.

Avaluació i dipòsit de tesi | Doctorands i doctorandes

Procediment que facilita a la persona doctorand la presentació de la seua proposta per a poder fer el dipòsit de tesi doctoral definitiva, una vegada superats els diferents processos d'avaluació i aprovació.

Avaluació i dipòsit de tesi | Membres tribunal

Aplicació que permet a les persones evaluadores i les persones que formen part del tribunal col·laborar en els diferents processos d'avaluació i aprovació de les tesis doctorals.

Beques

Permet gestionar i treballar les sol·licituds de beques que fa l'estudiantat de l'UJI a les convocatòries del Ministeri o de la Conselleria de la Generalitat Valenciana o d'un altre organisme autonòmic amb les competències transferides.

Bústia UJI

Destinada a què la ciutadania puga exposar i transmetre consultes, queixes, suggeriments o felicitacions sobre qualsevol aspecte de la Universitat.

Bústia UJI | Administradors/tramitadors

Eina per a gestionar i donar resposta al flux de consultes, queixes, suggeriments o felicitacions que qualsevol persona planteja a través de la Bústia UJI.

Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I

Mitjà oficial que publica les disposicions, les resolucions, els acords i les informacions d'interés general que adopten o decideixen els diversos òrgans universitaris i que requereixen ser dotats de publicitat i als quals no es done publicitat per altres mitjans.

Centre d'Atenció a Usuaris | CAU (usuaris)

Permet crear i gestionar qualsevol incidència o avaria amb equipament o material informàtic. Cobreix tot el procés, des que l'usuari obri la incidència amb un problema, petició, dubte o consulta fins que rep una solució i la tanca.

Centre d'Atenció a Usuaris | CAU (tècnics)

Gestiona, fa el seguiment i resol qualsevol incidència, consulta o petició que genere un usuari sobre el funcionament de l'equipament o material informàtic de la Universitat.

Certificats oficials

Gestiona tots els certificats oficials que es generen a l'UJI. Cobreix tot el procés administratiu, des del disseny del text del certificat, la seva emissió i posterior revisió, fins a la seva aprovació final perquè s'emeta incorporant la signatura digital de la Secretaria General.

Configuració i gestió de sol·licituds del SGDE | Administradors

Aplicació dirigida a diferents serveis de l’UJI per a elaborar múltiples formularis dirigits a l’estudiantat com per exemple apuntar-se a un curs formatiu.

Comandes menors

Amb aquesta eina el personal del Servei de Contractació i Assumptes Generals, de les unitats de gestió i dels centres pot tramitar i gestionar les comandes menors d'obres, serveis o subministraments i els contractes d'espectacles.

Copiar fitxers de la unitat compartida

Indicacions per copiar fitxers de la unitat compartida (X, Y, Z...), accessible des de l'escriptori remot, a l'ordinador local.

Convenis

Pensada per a introduir, registrar i tramitar els convenis de col·laboració, protocols d'actuació i addendes que realitza l'UJI amb altres entitats, ja siguen altres institucions públiques ja siguen empreses privades.

Cercador de convenis

Eina informàtica per buscar convenis de col·laboració, protocols d'actuació i addendes que signa l'UJI amb altres entitats.

Convocatòries monitors Escola d'Estiu

Aplicació per a gestionar les sol·licituds de les persones que volen cobrir les vacants del personal de l'Escola d'Estiu de l'UJI. A través d'aquesta plataforma, s'avaluen i seleccionen els candidats i les candidates per treballar com a monitors i monitores.

Customer relationship management (CRM)

Base de dades que recull i gestiona informació de persones per a dur a terme accions concretes de l'UJI, com ara l'enviament d'informació, la captació d'usuaris o la invitació a un acte.

Customer relationship management (CRM) - Gestió actes de graduació

Destinada a què els centres de la Universitat puguen organitzar i gestionar els diferents actes oficials de graduació.

Cursos de formació no reglada | Administració

Eina per a crear, gestionar i definir els cursos de formació no reglada que s'imparteixen en la Universitat

Cursos de formació no reglada | Professorat

Permet al professorat accedir i consultar les dades dels cursos de formació no reglada que imparteix i gestionar algunes característiques, com l'assistència dels inscrits o les qualificacions.

Discoverer

Eina informàtica per consultar dades i exportar-les cap a l'ofimàtica local.

Elecció d'ofertes de pràctiques de Mestre/a

Eina informàtica perquè l’alumnat matriculat en el Grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil o Primària puga fer la selecció de les pràctiques en centres educatius. L’aplicació permet consultar prèviament l’oferta de places i l’alumnat, per torns, procedeix a seleccionar una de les places disponibles.

Elements comuns de les aplicacions

Descriu i detalla els elements o funcions que són o poden ser comuns en les aplicacions dissenyades i desenvolupades per l'UJI.

Guia per al desenvolupador del mòdul local / lpi

Document destinat al personal tècnic encarregat de la instal·lació i configuració del mòdul local/lpi de l'Aula Virtual.

Guia d'administració del mòdul GDPI

Posada en marxa i configuració del mòdul de gestió de drets de propietat intel·lectual a l'Aula Virtual per a assegurar que els usos d'obres o de fragments d'obres impreses o susceptibles de ser-ho s'ajusten a la legalitat.

Forms i Reports

Forms és l'eina que permet treballar en pantalles d'introducció de dades en la base de dades de l'UJI i Reports serveix per a traure llistats.

Generació del Currículum Vitae Normalitzat - CVN

Eina informàtica perquè els investigadors de l'UJI puguen consultar i obtenir el seu Currículum Vitae Normalitzat (CVN), d'acord al model desenvolupat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia i amb informació que consta a la base de dades de la Universitat.

Gestió d'activitats dirigides del Servei d'Esports

Aplicació per a gestionar les activitats guiades impulsades pel Servei d’Esports de l'UJI. A través d'aquesta plataforma, el Servei d'Esports dona d’alta les activitats esportives i gestiona les targetes dels usuaris, per poder tenir un control de les reserves i, per tant, de l’aforament permès.

Gestió de Drets de Propietat Intel·lectual per a l'Aula Virtual

Mòdul de gestió de l’Aula Virtual per assegurar que els usos d’obres o de fragments d’obres impreses s’ajusten a la legalitat. Al mateix temps, recopila informació estadística sobre la utilització real d'obres protegides.

Gestió d'esdeveniments i protocols

Gestiona l'organització d'actes protocol·laris de la Universitat. És una eina fonamental per a la planificació d'esdeveniments importants com ara la inauguració del curs acadèmic, la commemoració de la creació de l'UJI o les investidures d'honoris causa.

Gestió d'òrgans col·legiats (GOC)

Pensada per a convocar i gestionar les reunions dels òrgans col·legiats de la Universitat. Aquesta eina cobreix tot el procés d'organització d'una reunió des de la seva convocatòria fins al tancament de l'acta.

Gestió de pràctiques de Mestre o Mestra

Plataforma informàtica per poder gestionar les pràctiques que fa l'alumnat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil o Primària. A través d'aquesta aplicació, es generen els torns en funció de la nota de l'expedient perquè l'estudiantat tinga assignat un dia i una hora per poder seleccionar l'oferta en què vol realitzar les pràctiques.

Gestió de reconeixement de crèdits d'intercanvi d'alumnat ixent

Eina informàtica que permet gestionar la sol·licitud de reconeixement dels crèdits que cursa en una altra universitat l'alumnat ixent d'intercanvi. A través d'aquesta plataforma es fa tot el procediment des que l'alumnat fa la sol·licitud i el centre valida la documentació aportada fins que el deganat o direcció de centre signa la resolució de reconeixement de crèdits.

Guies docents

Gestiona les guies docents de les assignatures de tots els estudis oficials, tant de grau com de màster. Permet editar, modificar i actualitzar les guies docents, perquè després siguen revisades i validades pels coordinadors.

Horaris i POD

Planifica i dissenya els horaris de les assignatures de grau i màster i el POD del professorat. Cobreix tot el procés per definir l'horari acadèmic dels estudis oficials d'un curs, començant per assenyalar quines són les aules disponibles i acabant per l'adjudicació de cada matèria i classe a un professor determinat.

IGLU

Presenta i aglutina pràcticament totes les eines i aplicacions de gestió i administració de la Universitat.

Indicadors

Permet generar i obtenir indicadors estadístics institucionals de l'UJI.

Cercador d'indicadors

Eina informàtica per buscar i consultar dades estadístiques institucionals de l'UJI.

Kalendas

Aplicació informàtica destinada al personal investigador que ha de registrar la dedicació horària de les accions de recerca en projectes que requereixen justificació. Així, es pot fer un seguiment i justificació d'acord als requisits de finançament que estableixen els projectes europeus i estatals.

LABGEST - Sistema de gestió del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM)

Sistema de gestió de préstec d'equips i materials i de reserva d'espais del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM). A través d'aquesta eina informàtica, l'alumnat sol·licita els equips o l'accés als espais per poder desenvolupar les pràctiques de les seves assignatures o els seus projectes tutoritzats.

Matrícula en pràctiques hospitalàries del grau en medicina

Facilita i agilitza el procés de selecció de les pràctiques clíniques dels alumnes de Medicina. Permet als coordinadors definir les característiques de l'oferta de pràctiques en els hospitals perquè l'estudiantat puga fer la tria per torns.

Monitor de conformitat

Aplicació informàtica que permet conformar i firmar de forma electrònica diferents processos comptables com, per exemple, una factura o una comanda. És el pas previ per a la seva comptabilització i/o pagament.

Monitor de matrícula

Permet consultar la matrícula d'un estudi, assignatura, grup, subgrup o circuit al mateix temps que s'està realitzant per veure'n l'evolució i portar-ne un control. Alhora possibilita modificar el límit de places per a un subgrup d'activitat, un grup únic o un circuit, així com consultar la llista d'espera i assignar o canviar de grup i/o subgrup a l'estudiantat matriculat.

Notificacions

Sistema de notificacions electròniques oficials de l'UJI. Comunica qualsevol informació o qüestió referent a un tràmit o procediment administratiu en què una persona estiga implicada o interessada.

Peticions de compres menors

Pensada perquè el personal administratiu i el professorat puguen crear i registrar peticions de compres menors vinculades al Servei de Contractació i Assumptes Generals, les unitats de gestió i els centres.

Planificació docent

Permet definir l'oferta acadèmica dels graus i màsters de l'UJI d'un curs determinat. A través d'aquesta eina, s'especifiquen quines assignatures s'ofereixen cada curs en cada grau i màster, es defineixen les assignatures compartides i els horaris i exàmens i es modifiquen o s'introdueixen els límits de matrícula. A més, permet gestionar i signar el POD del professorat i d'àrea.

Portafirmes

Qualsevol usuari pot consultar amb aquesta eina tots els documents electrònics signats que formen part dels diferents expedients o procediments administratius que té oberts o en els quals està implicat o interessat.

Portal (UPO)

Gestiona, edita i publica els continguts de la pàgina web institucional de la Universitat. Cobreix tot el procés, des de la identificació i agrupació dels usuaris en franquícies fins a la publicació final en el portal de l'UJI.

FAQ sobre els problemes d'accessibilitat al portal (UPO)

Preguntes més freqüents i consultes sobre els problemes d'accessibilitat que es presenten en el gestor web del Portal de l'UJI.

Plantilles del portal (UPO)

Característiques i pautes de configuració de les noves plantilles del gestor de continguts del portal web de l'UJI (UPO).

Pràctiques externes | Administradors, coordinadors i tutors

Informació i pautes de funcionament sobre el conjunt d'eines informàtiques per a gestionar les pràctiques externes que fa l'alumnat en empreses o institucions. Les pràctiques són una assignatura de caràcter troncal o obligatori i, per tant, essencials del currículum de tots els nous plans d'estudis que marquen els crèdits corresponents.

Pràctiques externes | Alumnat

Conjunt d'eines informàtiques per a gestionar i tramitar la realització de les pràctiques externes. A través de la plataforma IGLU, l'alumnat consulta les ofertes disponibles i tria aquelles que li interessen per ordre de preferència. De la mateixa manera, accepta l'assignació de pràctiques, tant si les ha proposat ell mateix com si ha triat una de les ofertes que publica l'UJI.

Pràctiques externes | Entitats i supervisors

Conjunt d'eines informàtiques per a gestionar les pràctiques externes que fa l'alumnat en empreses o institucions. A través d'aquestes aplicacions, les entitats publiquen ofertes de pràctiques i porten a terme tots els tràmits necessaris per a acollir estudiantat en pràctiques curriculars.

Pràctiques d'infermeria

Aplicació mòbil destinada als alumnes del Grau en Infermeria perquè puguen realitzar les seues pràctiques clíniques. Recull tota la informació sobre les cures, proves i tasques que han de fer als pacients i registra tota l'activitat que fan perquè el professorat en puga fer un seguiment i avaluació.

Pràctiques medicina (gestió d'històries clíniques)

Aplicació per a sistemes operatius Android que serveix com a suport a la realització de les pràctiques del Grau en Medicina i, en concret, a la gestió d'històries clíniques de pacients.

Producció científica

Gestiona i comptabilitza tota la producció científica. Serveix per a contribuir al càlcul de la productivitat dels diversos departaments i instituts de l'UJI i poder fer el repartiment de pressupostos d'investigació i del barem d'incentius del PDI.

Punt únic d'entrada de factures

Destinada a registrar qualsevol factura electrònica dirigida a l'UJI ajustant-se, així, a l'obligatorietat que totes les factures dirigides a les administracions públiques siguen electròniques.

Registre electrònic

Pensada per a presentar una sol·licitud, de forma telemàtica, a qualsevol servei, òrgan o unitat administrativa de l'UJI, sempre que no tinga un procediment electrònic establert per a la seua tramitació.

Registre d'entrada per servei

Permet al personal dels serveis, unitats o departaments consultar i revisar les sol·licituds que entren per Registre dirigides a la seua àrea.

Reserva d'espais

Eina per gestionar i configurar la reserva d'espais dels diferents centres de la Universitat. La ferramenta proporciona informació sobre l'estat dels espais i la seua disponibilitat.

Reserves d'activitats dirigides del Servei d'Esports

Aplicació per a poder adquirir les diferents targetes esportives i reservar les activitats guiades, és a dir, amb monitor o monitora del Servei d'Esports de l'UJI.

Sistema d'Informació Acadèmica | SIA

Recull la informació de l'oferta d'estudis oficials. Qualsevol persona pot consultar totes les dades acadèmiques de les assignatures, des de la guia docent fins al professorat que la imparteix, els horaris, les aules, les dates dels exàmens, el temari, la metodologia docent o el sistema d'avaluació.

Sol·licitud certificat de notes signat digitalment

Permet aconseguir, de forma gratuïta, un certificat de les notes obtingudes en un dels estudis de l'UJI signat digitalment.

Entrega TFG/TFM

Permet gestionar l'entrega i defensa dels Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de Màster. A través d'aquest aplicatiu, l'alumnat inicia els tràmits per a l'entrega del seu treball i la seva publicació en el repositori documental de l'UJI. La sol·licitud es deriva al tutor o tutora que s'encarrega de donar el seu vistiplau i, finalment, és el coordinador o coordinadora qui tanca el procediment.

SPI - Sol·licitud d'estudis propis de postgrau i de formación continuada

Formularis per a sol·licitar la impartició d'un estudi propi de postgrau o un curs de formació continuada a l'UJI. A través d'aquest aplicatiu, el professorat inicia el procediment per a fer la proposta i les direccions de departament i centre corresponent validen la petició, per a què l'Oficina d'Estudis tramite la seua aprovació definitiva.

Tauler d'Anuncis Oficials

Gestiona i publica totes les informacions, acords, convocatòries o concursos públics d'interès general. Des d'un lloc web accessible i visible es fan públiques totes les informacions que es consideren pertinents o que s'han de difondre obligatòriament, per llei o per nomativa.

Treball de final de grau i màster

Facilita als coordinadors i els tutors la creació, gestió i organització de les propostes de les assignatures de TFG i TFM amb el propòsit que l'estudiantat puga escollir-ne una.

Validador de documents

Comprovar l'autenticitat de qualsevol document electrònic expedit per la Universitat i signat digitalment mitjançant un codi segur de verificació (CSV).

Comparativa Meet, Teams i Zoom

Quadre comparatiu que recull les principals característiques i funcions de les aplicacions de videoconferència de Google Meet, Microsoft Teams i Zoom.

Videoconferències a través de Microsoft Teams

Plataforma que permet realitzar videoconferències i reunions en línia. Una de les principals diferències respecte a la plataforma Meet (recomanada per a la docència en línia a l'UJI) és que permet que qualsevol persona que tinga l'enllaç de la reunió hi accedisca sense necessitat que l'amfitrió l'haja d'acceptar, si així es configura la sessió.

Vot telemàtic

Aplicació per a poder gestionar el vot de forma telemàtica en processos electorals de l'UJI, com és el cas de les eleccions al Claustre.