Tècniques i pautes de redacció web

14/09/2021 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Característiques generals

Cal que feu especial atenció a la redacció del text de la web, ja que no és el mateix escriure en un mitjà que en un altre, i la redacció web té unes característiques que cal tindre presents.

El primer consell a l’hora de redactar per a la web és que sigueu directes i concisos, oferint sols la informació que siga necessària. Heu d’incloure la informació que creieu que la persona usuària necessita, sense repetir-la en diversos apartats.

La segona recomanació és que escrigueu frases curtes. S’aconsella utilitzar el menor nombre de paraules possible, no ser redundants i utilitzar un llenguatge senzill i clar. A més, cal que intenteu escriure paràgrafs curts, de manera que cada paràgraf continga una idea. I recordeu sempre a qui va adreçada la web, per a intentar mantenir sempre el mateix estil.

Recomanacions

És convenient que seguiu aquestes indicacions: 

 • Escriure títols i subtítols clars i senzills i amb un màxim de 5 paraules.
 • Introduir coma mínim 3 paraules clau per pàgina.
 • Ser clars amb els enllaços perquè visualment siguen molt recognoscibles.
 • Deixar paràgrafs en blanc per tal de facilitar la lectura.
 • Evitar l'ús de cursiva (costa més de llegir) o MAJÚSCULES (equival a cridar).
 • Utilitzar la lletra negreta per a destacar les paraules clau.
 • Mantenir la independència però amb coherència. Cada pàgina ha de ser independent i entenedora per ella mateixa, perquè no sabeu des d'on arriben les persones usuàries. Al mateix temps, però, la vostra web forma part d’una web corporativa, per la qual cosa cal respectar un estil i ser coherent amb la resta de serveis i unitats, tant en l’estil com en el contingut, terminologia utilitzada, disseny, etc.
 • La web de l’UJI està en 3 idiomes. Això implica que heu de fer un esforç perquè la informació aparega en valencià i castellà, i si és possible en anglés (sobretot si el vostre públic és internacional).
 • Evitar enllaços a PDF. És important que tota la informació essencial estiga redactada al web. Quan esteu tractant una informació important per al públic s'ha d’incloure al web perquè la persona usuària la trobe de manera ràpida i còmoda. Si limiteu a enllaçar un document PDF com a informació, podeu incórrer en diverses errades, com per exemple que el text no estiga escrit pensant en l’estil de redacció web o que l’usuari tinga dificultats per descarregar-lo i no puga accedir a la informació.
 • Tenir en compte l'ús de llenguatge no sexista i igualitari.
 • Feu especial atenció amb l’ús de sigles o terminologia interna que no és comprensible per a les persones usuàries externes, o no és igual per a la persona usuària nacional o internacional.
 • Seguir l'estructura de piràmide invertida, on la informació més important anirà sempre al principi. Cal redactar el contingut de major a menor interès i amb una idea per paràgraf, ja que la persona usuària fa un escaneig visual de les primeres frases de paràgraf
 • Revisar sempre el text diversos cops, quan estiga finalitzat.

Estructura en piràmide invertida

La piràmide invertida és una estructura clara i organitzada usada en el periodisme i les ciències de la comunicació per a organitzar la informació de manera que atraga i mantinga l'atenció del lector. És l'estructura bàsica de les notícies, ja que el temps dels receptors de la informació és escàs i cal comunicar de manera efectiva. Cal ser clars i concisos. En el ciberperiodisme, el lector salta ràpidament d'una pàgina a una altra si no li interessa el contingut, per això és important que les dades principals estiguen al començament dels textos.

L'estructura de piràmide invertida és la més útil en el treball amb cercadors, ja que ordena la informació de manera clara i concisa. Els algorismes de Google registren el temps que passa una persona en una pàgina, on fa clic i quan l'abandona. Aquesta informació s'utilitza per a donar una bona experiència d'ús a altres usuaris, la qual cosa posiciona les pàgines web. Per tant, com millor estiga redactat el text, més temps passarà en la pàgina un usuari i més ben posicionada estarà en cercadors, la qual cosa atraurà empreses de publicitat.

Imatge d'una piràmide invertida en què la informació s'estructura de major a menor importància

Si l'algoritme d'un cercador decideix que el contingut d'una pàgina web no és rellevant, el seu posicionament no és bo. No obstant això, es pot millorar el posicionament utilitzant la piràmide invertida, col·locant el més important davant i utilitzant al llarg de tot el text paraules clau que ajuden a aconseguir un major nombre de visites a la web.

Primer paràgraf

És un paràgraf en el qual s'explica la idea principal del text. Ha de ser atractiu i capaç d’atraure l'atenció del lector. Inclou paraules clau que faciliten el posicionament en cercadors.

Segon paràgraf

És el suport o desenvolupament de l'encapçalament. Té com a funció completar la idea presentada en l'entrada i ampliar alguns aspectes d'aquesta.

En la resta de paràgrafs es desgranen les dades en ordre decreixent a la seua importància. En aquest apartat anirien els detalls.