Docimoteca de la Universitat Jaume I

04/07/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

 

Què és la docimoteca?

La docimoteca és una sala on es localitza el material psicotècnic i d'avaluació psicològica i psicoeducativa de la Universitat Jaume I. És al mateix temps un servei a la comunitat universitària i un laboratori docent on es troba el material ordenat i classificat. Disposa de personal especialitzat per a orientar els usuaris.

El conjunt del material que hi ha consisteix en tests, escales, bateries, qüestionaris, etc., de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com ara: intel·ligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc. També es disposa d'una xicoteta secció de proves d'avaluació no comercialitzades, que estan fora del circuit tradicional de distribució de materials psicològics i que només són publicats en revistes i llibres. A la Docimoteca també es pot trobar material d'intervenció psicològica i psicoeducativa. La disponibilitat de tot el material de la Docimoteca es pot consultar al catàleg de la biblioteca

Entre les funcions de la docimoteca destaquen: tenir cura dels instruments d'avaluació i mantenir-los aptes per al seu ús, vetlar per la seua adequada utilització i donar suport a les pràctiques docents que utilitzen instruments d'avaluació.

La Docimoteca és un servei de l’UJI en el qual participen la biblioteca, els dos Departaments de Psicologia (Bàsica i Evolutiva) i el d’Educació. La direcció de les activitats és exercida per un professor/a en representació de tots ells, actualment per la professora adscrita al Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Dra. Micaela Moro-Ipola (moro@psb.uji.es). Per una altra banda, la biblioteca nomena un tècnic per al suport de totes les tasques bibliogràfiques de la docimoteca. 

El pressupost es destina a l’adquisició i reposició de materials, així com de consumibles (fulls de respostes, quaderns…) basant-se en les necessitats generades per les pràctiques educatives i també per finançar la dotació d’una beca de col·laboració. Cada any s’obren dos períodes per sol·licitar materials per part del professorat dels departaments participants.

Ubicació, horari i contacte

Horari d'estiu de la docimoteca (del 4 de juliol a setembre)

 • Dimarts: de 10.00  a 14.00 h
 • Dimecres:  de 10.00 a 14.00 h
 • Dijous: de 10.00 a 14.00 h
 • Divendres: de 10.00 a 14.00 h

Horari en periodes festius: subjecte a l’horari de la biblioteca

Serveis que presta la docimoteca

La consulta es pot fer de manera autònoma seguint els criteris habituals: títol, autoria, matèria, paraula clau, signatura, ISBN… Si s’accedeix des de l’apartat «matèria» i s’escriu «avaluació psicològica» es pot obtenir una llista de tot el material de la docimoteca. La cerca també es pot fer per matèries concretes, com ara: «personalitat-test», «intel·ligència-test», «tests psicològics per a infants», etc. Addicionalment, es pot sol·licitar el suport del personal de la docimoteca.

Requisits per a la consulta

Els membres de la comunitat universitària amb interès en aquestes matèries poden consultar els materials de la docimoteca:

 • La prova objecte de consulta s’ha de sol·licitar al personal de la docimoteca i s’ha de comprovar que està completa en presència de l’usuari o usuària.
 • La consulta s’ha de fer a la sala de la docimoteca i s’hi ha d’omplir un full amb les dades de l’usuari o usuària i dels materials que són objecte de la consulta.

Préstec dels materials de la docimoteca

1. Requisits:

Usuaris o usuàries que NO necessiten autorització per al préstec:

 • Professorat i personal investigador dels departaments dels àmbits de la psicologia i la pedagogia.
 • Estudiants de màster i doctorat vinculat als departaments dels àmbits de la psicologia i la pedagogia.

Usuaris i usuàries que SI necessiten autorització per al préstec

 • Personal de la Unitat d’Orientació de la Universitat Jaume I i d’altres serveis vinculats a l’activitat de la docimoteca.
 • Professorat i personal investigador d’altres departaments de la Universitat Jaume I, sempre que l’ús dels materials de la docimoteca estiga justificat i es regisca pel codi deontològic aplicable en els àmbits de la psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En aquest cas, s’ha de sol·licitar l’autorització mitjançant el correu electrònic direccion_docimoteca@uji.es.
 • Estudiants de grau, que ha de sol·licitar l’autorització a través del formulari que s’habilitarà amb aquesta finalitat.
 • Professionals de la psicologia, la pedagogia i la psicopedagogia que supervisen pràctiques del grau en Psicologia i dels màsters vinculats als àmbits de la psicologia i la pedagogia (p. ex., màster en Psicologia General Sanitària, màster en Intervenció i Mediació Familiar, màster en Psicopedagogia). L’ús del material queda restringit a activitats docents o de recerca de la Universitat Jaume I.
 • Professionals de la psicologia, la pedagogia i la psicopedagogia que col·laboren en programes vigents coordinats per la Unitat d’Orientació de l’UJI. En aquest cas, la utilització del material està limitada al desenvolupament dels programes institucionals de la Unitat d’Orientació i queda prohibit l’ús en l’àmbit particular.

2. Procediment de préstec

 • El personal de la docimoteca revisa l’estat de la prova objecte de préstec i comprova que l’usuari o usuària té autorització. L’usuari o usuària ha d’omplir un formulari de sol·licitud de préstec o ús de material de la docimoteca i, amb la signatura, es compromet a emprar les proves atenent les recomanacions del codi ètic i deontològic del Col·legi Oficial de Psicologia.
 • La devolució i la renovació de la prova s’efectuen a la docimoteca en l’horari d’obertura. En el cas d’estar tancada es podran efectuar al taulell de préstec.

3. Període de préstec

 • Professorat: fins a tres proves durant quinze dies.
 • Supervisors i supervisores de pràctiques i col·laboradors i col·laboradores de la Unitat d’Orientació: fins a dues proves durant set dies.
 • Estudiants: una prova durant set dies.

4. Renovacions

 • Professorat i estudiants de l’UJI: s’ajustarà a la normativa de l’UJI, sempre que cap altre usuari o usuària no haja sol·licitat el material.
 • Supervisors i supervisores de pràctiques i col·laboradors i col·laboradores de la Unitat d’Orientació: fins a dues renovacions per curs acadèmic.

5. Consumibles, usos i perfils

 • La utilització de consumibles es restringeix a tres per prova i per curs acadèmic per als estudiants, els supervisors i supervisores de pràctiques i els col·laboradors i col·laboradores de la Unitat d’Orientació.

6. Préstec amb finalitats educatives d’aula o laboratori

 • En aquest cas, el professorat ha d’enviar un correu electrònic amb una llista dels estudiants que pot utilitzar el servei de préstec a docimoteca@uji.es.
 • El professorat que necessite material fungible per a portar a terme les pràctiques docents ha d’enviar un correu electrònic a la docimoteca i hi ha d’indicar la prova i el nombre d’exemplars (de la prova i del material fungible) que necessita amb dues setmanes d’antelació.

Finançament de l’activitat de la docimoteca

Amb caràcter general, el finançament de l’activitat de la docimoteca depèn dels usuaris i usuàries.

En particular, per a la renovació o adquisició de proves per part del professorat s’utilitzaran els següents criteris:

  • Proves de baix cost, material fungible i usos de correcció. En el cas que el professorat necessite material fungible, usos de correcció o proves d’avaluació de baix cost (de menys de 200 euros), si no estan disponibles en la docimoteca, disposa de diferents possibilitats per a sol·licitar la compra en funció de la finalitat de l’ús: per a recerca (p. ex., formulari d’adquisicions bibliogràfiques amb càrrec a un projecte de recerca) o docent (p. ex., formulari d’adquisicions bibliogràfiques amb càrrec al pressupost assignat al departament per la Comissió de la Biblioteca).
  • Proves d’alt cost (de 200 euros o més). En aquests casos, cada departament s’encarrega d’adquirir el material que puga necessitar. En el cas dels materials d’ús habitual que impliquen professorat de diferents departaments, l’adquisició es cofinançarà entre els departaments o titulacions implicats.
 • S’imputaran les despeses derivades de l’ús de la docimoteca per part de la Unitat d’Orientació a l’aportació pressupostària destinada anualment pel vicerectorat amb competències en aquesta matèria.

La Biblioteca convocarà una beca de formació cada curs acadèmic, la qual permetrà formar l’estudiantat en matèria d’avaluació psicològica i psicoeducativa.

Impresos de sol·licitud i adquisició

Des dels següents enllaços es pot accedir als formularis d’autorització corresponents per a la sol·licitud de préstecs de tests, autoritzacions especials i sol·licitud de material fungible per a les pràctiques docents:

Comissió de la docimoteca

 • La Comissió de la docimoteca està composta d’una persona en representació de cadascun dels departaments de l’àmbit de la psicologia, del màster de Psicopedagogia i del Centre de Documentació.
 • La Comissió es reunirà cada any per a analitzar el funcionament de la docimoteca i formular propostes de millora.

Proves agrupades per temàtiques

En aquest apartat podeu trobar, agrupades per temàtiques, algunes de les proves, programes i llibres d’avaluació psicològica i psicoeducativa disponibles a la docimoteca. No obstant això, també podeu buscar en el catàleg general de la biblioteca les proves concretes.

Normativa aprovada el 26 d'octubre de 2022 per la Comissió de la docimoteca

Ansietat Aprenentatge | Autoestima-autorealització | Cognició | Conducta | Creativitat | Depressió | Drogoaddicció | Educació especial | Educació infantil | Emocions | Escriptura | Família | Habilitats socials | Informes redacció | Intel·ligència | Lectura | Llenguatge | MotivacióNeuropsicologia | Orientació professional | Percepció | Personalitat | Psicomotricitat | Tècniques d'estudi | Trastorns de conducta alimentària | Trastorns sexuals | Treball | Violència