Comptes oberts

Última modificació: 15/06/2017 | Font: SG

LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana preveu que la publicació dels comptes bancaris oberts en entitats financeres és una obligació de publicitat activa que ha de complir l’article 8 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, així com els principis generals arreplegats en l’article 4 de la llei esmentada.

Les entitats i organismes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei hauran de fer públics els comptes bancaris dels quals siguen titulars i el saldo corresponent, que haurà de ser actualitzat en la forma prevista en aquesta llei.

En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i dels seus organismos públics vinculats o dependents, la informació arreplegada en aquesta llei serà publicada en el portal de transparència a què es refereix l’article 10 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril.

 

Mostra la informació dels saldos a fi de cada mes de cadascun dels comptes que la Universitat Jaume I té oberts en les diferents entitats bancàries.

A més, la Llei 5/2016, indica que hauran de publicar-se les dades següents sobre cada moviment, entenent el moviment com s’identifica en la comptabilitat.

Mostra la informació relativa als ingressos pressupostaris de la Universitat Jaume I per subconcepte econòmic.

Mostra la informació relativa als pagaments pressupostaris de la Universitat Jaume I per subconcepto econòmic.

Mostra la informació relativa als pagaments i cobraments extrapressupostaris de la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16