Acords transformatius per a la publicació en accés obert

17/07/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Què són els Acords Transformatius?

Són uns contractes entre la universitat i algunes editorials mitjançant els quals es permet publicar els articles en accés obert de manera immediata sense cost per als autors o autores. 

Aquests contractes són fruit d’una negociació en col·laboració amb altres institucions, com ara la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles, durant la qual es va modificar la relació amb els grans grups editorials, de manera que es va traslladar una part de l’import que s’abonava per accedir a llegir els continguts de les revistes a assumir la despesa de la publicació en obert. D’aquesta manera, la Universitat disposa d’un número determinat d’APC (Article Publication Charges, càrrec per processament d’articles) que és diferent per als distints grups editorials.  L'APC és gestionada des de la Biblioteca. La Biblioteca assigna aquesta APC segons uns criteris prèviament aprovats per la Comissió de Biblioteca. 

En l'any 2021 la CRUE i el CSIC van arribar a acords amb les editorials Elsevier, ACS, Springer Nature i Wiley. En 2023 es va incloure també en aquests acords l’IEEE i la RSC. A més, la biblioteca de l’UJI va signar acords amb altres editorials, com ACM, Cambridge University Press i John Benjamins. 

Més informació en aquesta pàgina

Condicions dels autors de correspondència (aprovades per la Comissió de biblioteca 1/2021 i 1/2024)

  1. L’autor o autora de correspondència ha de tindre vinculació amb l’UJI en el moment en què s’envie l’article a l’editorial. És a dir, cal que aquestes persones mantinguen una relació laboral de tipus funcionarial o estatutària amb la Universitat i que estiguen inscrites al Registre de grups d’investigació de la Universitat Jaume I en les categories a (personal investigador doctor), b.1 (ajudant) o b.2 (contracte predoctoral). L'estudiantat i el personal col·laborador pot sol·licitar l'APC sempre que l'article estiga signat també per una persona investigadora amb la vinculació amb l'UJI mencionada anteriorment.
  2. L’autor o autora ha de ser membre de la Universitat Jaume I en el moment de l’acceptació de la publicació de l’article.
  3. L’autor o autora ha d’utilitzar un correu institucional UJI.
  4. A la signatura, hi constarà la filiació de la Universitat Jaume I i el correu institucional de l’UJI
  5. Els autors i autores han de revisar les condicions de les editorials i la llista de títols elegibles.

Assignació de l'APC

La Biblioteca revisa el compliment d’aquestes condicions i assigna l'APC per ordre de sol·licitud. La Comissió de la Biblioteca-Centre de Documentació va designar una subcomissió de seguiment dels acords transformatius.

Llicències recomanades

Es recomana l’ús de la llicència CC-BY, encara que algunes editorials n’admeten també altres de més restrictives.

 

Detall dels acords amb les editorials

 

EDITORIAL

ACORD

ACM (Association for Computing Machinery)

⇨ APC 2024: Il·limitats
⇨ Contracte UJI: de 2023 a 2025
⇨ Tots els títols d’aquesta editorial estan inclosos a l’acord
⇨ Consulteu el llistat de títols
Assignació d’APC automàtica

ACS (American Chemical Society)

⇨ APC 2024: 13 
⇨ APC disponibles en juliol 2024: 8
⇨ Contracte CRUE-CSIC: de 2021 a 2024
⇨ Totes les revistes híbrides i Gold OA, excepte la revista ACS Omega
⇨ Límit de 4 APC per grup d'investigació, ampliable en cas de disponibilitat d’APC al final de l’any
⇨ Més informació en aquesta pàgina web

Cambridge University Press

⇨ APC 2024: Il·limitats
⇨ Contracte UJI: de 2021 a 2024
⇨ Totes les revistes híbrides i gold OA
⇨ Assignació d’APC automàtica
⇨ Més informació i llistat de títols en aquesta pàgina web

Elsevier

⇨ APC 2024: 66
⇨ APC disponibles juliol 2024: 13
⇨ Contracte UJI: de 2021 a 2024
⇨ Només revistes híbrides. Consulteu més informació i llistat de títols elegibles
⇨ Límit de 5 APC per grup d’investigació, ampliable en cas de disponibilitat d’APC al final de l’any
⇨ Descompte d’un 10% en les APC de revistes tipus gold
⇨ Més informació en aquesta pàgina web

IEEE

⇨ APC 2024: 7
⇨ APC disponibles juliol 2024: 3
⇨ Contracte UJI: de 2023 a 2025
⇨ Revistes híbrides. Consulteu la llista de títols elegibles
⇨ Les APC no inclouen pàgines extres i color
⇨ Descompte del 20% en la publicació en revistes gold

John Benjamins

⇨ APC 2024: Il·limitats
⇨ Contracte UJI: de 2022 a 2025
⇨ Totes les revistes de l’editorial són elegibles per a publicar sense cost dins de l’acord. Consulteu la llista de títols
⇨ No inclou la lectura
⇨ Assignació d’APC automàtica

RSC (The Royal Society Of Chemistry)

⇨ APC 2024: 2
⇨ APC disponibles juliol 2024: 0
⇨ Contracte UJI: de 2023 a 2025
⇨ Revistes híbrides i gold. Chemical Science no consumeix APC. Consulteu la llista de títols
⇨ Assignació automàtica
⇨ Més informació en aquesta pàgina web

Springer-Nature

⇨ APC 2024: 33 (+ acumulat d’anys anteriors)
⇨ APC disponibles juliol 2024: 11
⇨ Contracte UJI: de 2021 a 2024
⇨ Revistes híbrides. Consulteu la llista de títols elegibles
⇨ Informació per a autors en aquesta pàgina web

Wiley

⇨ APC 2024: Equivalent a 35
⇨ APC disponibles juliol 2024: 14
⇨ Contracte UJI: de 2021 a 2024
⇨ Revistes híbrides. Consulteu la llista de títols elegibles
⇨ També permet publicar en alguns títols de revistes gold. Consulteu la llista de títols
⇨ Més informació en aquesta pàgina web

 

Dades de contacte: 

Correu electrònic: openaccess@uji.es
Telèfon: +34 964 72 87 87