13/04/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquesta col·lecció, posada en funcionament coincidint amb el Dia d’Internet i Dia Internacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, publica manuals docents en línia i en obert, de lliure accés, corresponents a les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I perquè qualsevol docent, estudiant/a o autodidacte/a els puga utilitzar.

  1. Antecedents i objecte
  2. Principis
  3. Autoria
  4. Relació completa de la col·lecció
  5. Manuals:


       Humanes i Socials        Jurídiques i Econòmiques       Tecnologia i Experimentals       Tecnologia i Experimentals

 

1. Antecedents i objecte

El Consell de Govern va aprovar, amb data 17 de novembre de 2006, el PROGRAMA UJI VIRTUAL l’objectiu del qual era contribuir a l’augment de la qualitat educativa de l'oferta acadèmica de l'UJI, mitjançant la utilització de les TIC en el procés de l’ensenyament i l’aprenentatge, i en la línia de la importància estratègica que té la utilització de les TIC en la docència universitària per a la qualitat docent i la renovació metodològica que implica el procés d’harmonització europea.

Dins del PROGRAMA UJI VIRTUAL es preveia el projecte d’elaboració i edició de materials docents lliures, amb l’objectiu més específic d’estimular la realització de materials docents de qualitat contrastada que puguen utilitzar-se a l’Aula Virtual de l’UJI i, al mateix temps, puguen aprofundir en el compromís de l’UJI amb el coneixement lliure, que s’ha vist reforçat amb l’aprovació del projecte per a la promoció del coneixement obert, pel propi Consell de Govern, amb data 2 de febrer de 2007.

2. Principis

a) Qualitat dels materials

La publicació de materials es fa com un projecte editorial més, amb assignació d’un ISBN i seguint els criteris d’avaluació prèvia als quals se sotmeten els originals que edita l'UJI, de manera que quede garantida la qualitat acadèmica dels continguts.

L’avaluació de la qualitat es portarà a terme per la Comissió de Seguiment del programa, amb els criteris que propose el Servei de Comunicació i Publicacions (SCP). Aquesta avaluació ha d'implicar necessàriament un informe d’una persona experta externa. La comissió, en funció dels informes rebuts, també pot efectuar les recomanacions i modificacions oportunes respecte del contingut que l'autor o autora haguera de tenir en compte.

Tal com s’indica en les Instruccions per als autors (en format PDF*), no es podran incloure materials, imatges o altres objectes protegits per drets de propietat intel·lectual, sense autorització.

b) Estàndards comuns

La publicació dels materials ha de seguir uns estàndards comuns de format, estil i contingut didàctic (Instruccions per als autors) que permeten identificar el material com a integrant del projecte, i que faciliten la seua consulta per part de l'estudiantat.

c) Material únic per assignatura/contingut i trienni

Es preveu l’edició d’un sol material per assignatura, sense perjudici que cada professor o professora, en l’àmbit de l’exercici del seu dret a la llibertat acadèmica, puga plantejar accions formatives complementàries o fins i tot puga elaborar els propis materials a banda d’aquesta convocatòria.

Els materials cal que es referisquen al contingut complet d’una assignatura. En cas que no siga possible s’admetran materials de parts d’assignatures amb sustantivitat pròpia. A més, si assignatures diferents tenen un contingut semblant, es podrà utilitzar el mateix material.

En el període que comprèn tres cursos acadèmics no s’elaboraran nous materials per a l’assignatura per a la qual ja se n’hagen elaborat, sense perjudici de les actualitzacions anuals a què després farem referència i de les excepcions justificables per canvis en la profunditat de les matèries objecte del programa, per canvis de plans d’estudis, etc.

Una vegada conclòs el trienni, es tornarà a obrir el procés de selecció d’autors i autores.

3. Autoria

L'elaboració del material ha d’estar a càrrec del professorat de l'UJI. Els materials hauran de ser completament originals i inèdits i no correspondre amb el mateix contingut d’assignatures impartides o tutoritzades pel professorat sol·licitant en universitats no presencials.

Per a propiciar l’estabilitat que vol tindre el projecte, en l’elaboració dels materials tindran prioritat els professors i professores amb una dedicació a temps complet.

Les propostes col·lectives, aniran signades per totes les persones participants.

L'autor o autora percep una retribució en concepte de cessió de l’explotació dels drets d’autoria, en funció de la durada de l’assignatura, assignant una quantitat per crèdit.

La Universitat difon els materials en obert, i utilitzarà una llicència Creative Commons que es detallarà en el contracte d’edició per a la difusió pública de l’obra. En conseqüència, la retribució dels drets d’autoria no pot calcular-se en forma de percentatge sobre els ingressos procedents de les vendes, atès que no hi ha d'haver ingressos.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions