Procediment de control horari

08/02/2024 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Incidències


Es consideren incidències les següents circumstàncies:

a) Que l’entrada o eixida s’efectuen fora de les franges establertes. En aquest cas, el personal ha de justificar al seu cap immediat aquesta incidència i aquest ha de remetre la justificació al Servei de Recursos Humans.
b) Que no s’acudisca al treball pel gaudi de permisos o llicències. El permís es sol·licitarà mitjançant l’IGLU (sistema d’informació i gestió en línia: http://iglu.uji.es). Si no és possible fer-ho anticipadament, es farà amb posterioritat. En qualsevol cas, s’ha d’adjuntar la documentació justificativa. Si escau, el justificant estès pel facultatiu o centre sanitari haurà de fer constar que l’atenció es va dispensar durant la jornada laboral.
c) Que no s’acudisca al treball per causa de malaltia. El personal ha de comunicar la seua absència i el motiu a la unitat de personal o òrgan o persona responsable fins a una hora després de l’inici de la jornada, excepte quan es donen causes justificades que ho impedisquen. En aquest cas, es farà la comunicació el més aviat possible, indicant la causa de la impossibilitat d’haver-ho comunicat abans.
d) Que no s’acudisca al treball per assistir a activitats de formació fora del lloc del treball. El permís s’haurà de sol·licitar mitjançant l’IGLU. S’hi adjuntarà, si escau, còpia del programa en el qual conste l’horari i el lloc d’impartició de l’activitat. Si és autoritzat a assistir-hi, a la finalització ha d’adjuntar, si escau, còpia del certificat corresponent.
e) Que no s’acudisca al treball per assistir a reunions, tribunals, etcètera, fora del lloc de treball. El personal ha de sol·licitar permís mitjançant l’IGLU i presentar la convocatòria de reunió i l’auto- rització per assistir-hi signada pel seu responsable al Servei de Recursos Humans.
f) Que s’assistisca, durant la jornada laboral, i per necessitats pròpies o de menors, ancians o dis- capacitats al seu càrrec, a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització. Si l’horari de l’activitat impedeix registrar l’entrada o l’eixida en l’horari habitual, el personal ha de registrar l’hora d’entrada i eixida de la Universitat quan es produïsca i demanar el permís corresponent mitjançant l’IGLU. Si es presenten els justificants corresponents, es computarà la resta de la jornada com a temps efectiu de treball. El justificant estès pel facultatiu o centre sanitari haurà de fer constar que l’atenció es va dispensar durant la jornada laboral.
g) Que s’assistisca a reunions d’òrgans de govern i representació de la Universitat en qualitat de representant del personal. El temps dedicat a les reunions es computarà com a temps de treball a tots els efectes. Si aquestes reunions tenen lloc fora de l’horari habitual de treball, caldrà registrar l’hora d’entrada i d’eixida i comptar el temps dedicat en el còmput horari setmanal.
h) Que els mitjans instal·lats per al seguiment del control horari es troben fora de servei. En aquest supòsit, es farà servir l’aplicació d’incidències horàries.
i) Que s’haja fet una pausa computable com a treball efectiu amb una durada significativament superior a 30 minuts (a 15 minuts si fa una pausa de matí i una de vesprada o al temps que corresponga si la persona treballadora gaudeix de reduccions) o que s’haja fet una pausa addicional de durada significativa i no s’hagen enregistrat eixides o entrades amb el sistema de fitxatge que descompten aquest temps. La incidència l’enregistrarà la persona afectada o, si no ho fa, la persona responsable de la unitat administrativa. Caldrà justificar la raó de l’excés de durada de la pausa computable com a treball efectiu o de la pausa addicional.
 

 

Justificació d'absències


1. El personal comunicarà la seua absència i la raó d'aquesta al Servei de Recursos Humans, així com al seu responsable, preferentment durant l'hora després de l'inici de la jornada, excepte causes justificades que ho impedisquen.
2. Les absències no justificades comportaran les corresponents reduccions de les retribucions.
3. Les absències per malaltia, a l'efecte de baixa, es justificaran.
 

Consulta de saldos horaris
 

1. Per tal de facilitar el control del compliment de l’objectiu anual d’hores, es podrà accedir a una eina de consulta de saldos horaris en IGLU. El sistema presentarà un objectiu personalitzat de dedicació per a cada dia i, també per a cada dia, de la dedicació acumulada que permetria una execució acurada de la càrrega horària anual i permetrà saber si s’està per davall o per damunt de l’objectiu en el moment de la consulta.
2. El saldo d’hores deficitari haurà de regularitzar-se al finalitzar cadascun dels tres primers trimestres (31 de març, 30 de juny i 30 de setembre). Les persones que tanquen el trimestre amb un dèficit horari hauran de presentar a la persona responsable de la seua unitat administrativa, en la primera setmana del següent trimestre, una planificació per a la recuperació de les hores de dèficit en el següent trimestre. La persona responsable de la unitat administrativa reclamarà l’informe, el valorarà demanant les correccions que siguen adients, el custodiarà i vigilarà el seu compliment. Si no es presenta l’informe o el que es presenta, fetes les propostes de correcció, es considera no viable, la persona responsable de la unitat notificarà aquest extrem a la Vicegerència amb competències en recursos humans en la segona setmana del següent trimestre.
3. La persona responsable de la unitat administrativa vetlarà activament pel compliment del pla. Si hi ha desviacions significatives en el compliment del pla, podrà advertir per escrit a la persona treballadora d’aquest fet. Si el pla no s’executa en el termini previst, la persona responsable de la unitat administrativa ho comunicarà per escrit a la Vicegerència amb competències en recursos humans.
4. Si no es presenta un pla o no es produeix la recuperació de saldo horari d’acord amb el pla, la Gerència podrà descomptar, previ avís i després d’escoltar la persona afectada i la persona responsable de la unitat administrativa, els havers corresponents al temps de servei no prestat ni recuperat. Per al càlcul del valor per hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base l’import que resulte de sumar la retribució íntegra anual que correspon al lloc de treball als complements d’antiguitat i carrera professional de la persona, dividits pel nombre d’hores que tinga obligació de fer en un any. Un saldo negatiu a 31 de desembre serà objecte de reducció d’havers, sense perjudici de les accions disciplinàries que puguen derivar-se de l’incompliment de la jornada de treball.
5. És excepció a la necessitat de saldar el superàvit el 31 de desembre l’excés horari que es produïsca per una concentració d’activitat en els mesos de novembre i desembre en el servei, que haurà de justificar per escrit la persona responsable del servei. El termini per regularitzar els saldos generats per aquests motius els fixarà la Gerència amb un informe de la persona responsable del servei.
6. Els saldos horaris amb dèficit a 31 de desembre comportaran la reducció d’havers per les hores no treballades en l’any. Per al càlcul del valor per hora aplicable a aquesta deducció es prendrà com a base la totalitat de les retribucions íntegres anuals que perceba la persona, dividida pel nombre d’hores que tinga obligació de fer en un any.
 

Oblit de fitxar


Si s'oblida de fitxar en l'entrada o a l'eixida, la persona interessada ha de fitxar el més aviat possible i registrar la incidència a l'IGLU.

 

Règim aplicable al personal acollit a programes de teletreball


1. El personal acollit a programes de teletreball fitxarà amb els mitjans que determina el programa de teletreball.
2. Durant les jornades de teletreball no hi ha possibilitat d’excés de dedicació. Es computarà un màxim de 7 hores per jornada de treball no presencial en el període ordinari, de 6,5 hores en el període d’horari reduït i de 5 hores en els dies laborables de la setmana de festes locals. No es podrà fer teletreball en el períodes d’activitat reduïda, en què l’única modalitat de treball és presencial.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans