Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 07/2016 (21 de juliol de 2016)

21/07/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI aprova els calendaris electorals per al consell i la direcció del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per a elegir al consell i a la direcció del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. En el cas del consell, la presentació de candidatures per a la realització de candidatures serà del 12 fins el 16 de setembre i l’elecció tindrà lloc el 27 de setembre. El 28 de setembre es publicarà la proclamació provisional de resultats i el 3 d’octubre la definitiva.

Pel que fa al calendari electoral per a la direcció del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, les candidatures podran presentar-se del 4 al 7 d’octubre i l’elecció es realitzarà el 20 d’octubre, publicant-se els resultats provisionals el 21 i la definitiva el 26 d’octubre. Si fora necessària una segona volta es realitzaria el 28 d’octubre.

L’UJI presenta l’informe dels resultats de les proves d'accés a la universitat i de la preinscripció

La Universitat Jaume I consolida la seua oferta i cobreix provisionalment el 96,07% del total de places de graus que oferta una vegada finalitzada l’única convocatòria de preinscripció en les titulacions oficials segons l’informe presentat al Consell de Govern. Cal destacar que enguany el nombre de sol·licituds per estudiar a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ha incrementat en un 2,86% respecte l’any passat aconseguint un percentatge d’ocupació del 93,90%.

Respecte als graus més demandats i amb major llista d’espera continuen sent els graus de l’àmbit de Ciències de la Salut, amb Medicina un any més com a titulació més demandada, seguida d’Infermeria. En la resta de centres, els graus més sol·licitats han sigut el grau en Criminologia i Seguretat i el grau en Dret en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, el graus en Mestre d’Educació Primària i Mestre d’Educació Infantil. A l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i el grau en Enginyeria Informàtica. En especial s’observa un increment en la demanda respecte al curs passat del Grau en Química, en Enginyeria Química i el Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.

Quant a la nota de tall, en línies generals la tendència ha sigut un increment respecte el curs anterior en la majoria de les titulacions de l’UJI. La nota més alta ha sigut un any més al grau en Medicina, amb un 12,754. A la FCHS, el grau en Traducció i Interpretació amb un 10,562; mentre a l’ESTCE  la nota de tall més elevada és la del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs amb un 9,436, i a la FCJE, la del grau en Criminologia i Seguretat amb un 8,460.

Així mateix, s’ha presentat l’informe de proves d’accés a la Universitat (PAU) en la Universitat Jaume I realitzades del 7 al 9 de juny en primera convocatòria amb 2.258 estudiants matriculats i un percentatge d’aptes en la fase general del 98,35%. Respecte a la convocatòria extraordinària, celebrada del 5 al 7 de juliol, han obtingut el resultat d’apte el 91,15% dels presentats en fase general. En aquesta ocasió, el nombre de matriculats ha sigut de 488.

L’informe d’ocupabilitat de l’UJI constata la millora de qualitat de l’ocupació a major nivell de formació

 

El Consell de Govern ha conegut el primer informe elaborat sobre la inserció laboral dels graus, màsters i doctorats de la Universitat pública de Castelló. Així, l’indicador d’experiència d’ocupació durant els 12 mesos posteriors a l’obtenció del títol se situa en el 69,3% en els graus i en el 100% en els màsters, evidenciant la temporalitat del mercat de treball.

L’informe ressalta una sèrie d’indicadors d’ocupabilitat com la taxa d’ocupació, atur, activitat, autoocupació i ajust estudis-treball. A més, en el cas dels graus i màsters es mesura també la inserció per pràctiques i l’experiència d’ocupació en els 12 mesos posteriors a la finalització d’estudis. I en el cas del doctorat, s’ha estudiat la Universitat com a via d’inserció, el requisit de doctorat i titulació universitària en el treball, el percentatge de doctors i doctores a empreses, així com el percentatge amb contractació estable i la mobilitat postdoctoral internacional. Les dades referents als graus i màsters corresponen al curs 2013/14 i les de doctorat a l’estudiantat que va defensar la seua tesi durant els anys 2013 i 2014.

GRAU I MÀSTER

Encara que cal analitzar títol a títol i contextualitzar es constata que a major nivell formatiu hi ha una millora de tots els indicadors de qualitat de l’ocupació, sense que s’haja trobat una diferència significativa entre homes i dones en taxa d’activitat, atur, ajust estudis-treball o inserció per pràctiques.

S’ha constatat una alta taxa d’activitat en graus (77,1%) i màsters (81,60%), amb una taxa d’ocupació del 32,4% en el graus i del 53,90% en els màsters, especialment en les branques d’enginyeries com la Informàtica o la Química, i en àmbits com la Matemàtica Computacional. La taxa d’atur es situaria en el 44,7% en els graus i en el 27,70% en els màsters, amb titulacions per baix de la mitjana com Enginyeria Agroalimentària, Economia, Dret, Història i Patrimoni, Informàtica o Matemàtica Computacional.

Pel que fa a la taxa d’autoocupació, en els graus es situa en el 9,49% i en els màsters en el 18%, superant aquesta xifra els àmbits de Finances i Comptabilitat o Enginyeria Agroalimentària. Respecte a l’ajust estudi-treball, es situa en el 40,70% en els graus i en el 74,50% en els màsters, amb un ajust del 100% en enginyeries com la Química, Tecnologies Industrials, Disseny Industrial o Agrícola. La inserció per pràctiques és del 10,80% en el cas dels graus i del 14,30% en el cas dels màsters. Per últim, l’indicador d’experiència d’ocupació durant 12 mesos posteriors al títols indica temporalitat del mercat de treball, situant-se en el 69,3% en els graus i en el 100% en els màster, amb àmbits com l’Enginyeria Química o Informàtica o la Traducció i Interpretació per damunt de la mitjana.

DOCTORAT

Dels nous doctors i doctores, quasi 2/3 són dones (62%) i la majoria de les tesis es realitzen en un grup de recerca (59%), especialment en els àmbits de les ciències, l’enginyeria i l’arquitectura, aconseguint-se un alt nivell de competència (4 sobre 5). Només un 6,60% dels doctors i doctores amb nacionalitat espanyola resideixen a l’estranger.

La satisfacció amb el programa de doctorat i la universitat pública de Castelló és alta, 78% i 81%, respectivament. Les vies d’inserció laboral més exitoses són les oposicions (22,22%) i els contactes establerts en la universitat (14,80%), amb una ràpida inserció, dos mesos de mitjana després de l’obtenció del títol de doctor o doctora.

Tres quartes parts de l’alumnat de doctorat treballa en la universitat (73,75%), mentre que una quarta part ho fa en l’empresa (26,26%). El 48,70% dels que treballaven abans d’obtenir el títol de doctor han millorat la seua situació laboral i la contractació estable en l’empresa és superior (81,30%) que en la universitat (44,70%), encara que la naturalesa dels contractes és diferent.

La docència i la investigació són les funcions més freqüents en la universitat (96,61%) mentre que a les empreses només un 15% fa funcions de R+D+i, per això resulta de major utilitat posseir el títol de doctorat en la universitat (66,10%) que en l’empresa (57,60%). Hi ha una mobilitat postdoctoral moderada (27%), amb una mobilitat internacional del 19% principalment a Europa (60%).

L'UJI aprova el Pla pluriennal de multilingüisme 2018

El Consell de Govern ha aprovat el Pla pluriennal de multilingüisme que es desenvoluparà fins a l’any 2018 amb la finalitat de donar suport i continuïtat a tots els objectius i accions que milloren el coneixement i les competències en llengües i que optimitzen la diversitat de situacions comunicatives de la comunitat universitària i, en definitiva, de la societat. El pla dóna continuïtat al primer Pla pluriennal de multilingüisme aprovat al juny de 2011 amb el que l’UJI ha aconseguit avançar en la promoció del valencià i de l’anglès per tal de configurar una universitat més multilingüe.

El nou Pla pluriennal de multilingüisme reforça accions ja encetades en el primer, adaptant-les als indicadors i circumstàncies del moment actual. El Pla per als pròxims anys estarà, como l’anterior, integrat en el Pla estratègic i el Model Educatiu de l’UJI, i implicarà al mateix temps la promoció de la llengua i la cultura pròpies, la internacionalització dels estudis, la investigació, la mobilitat i l’ocupabilitat. Aquest pla es completarà, en el darrer trimestre de l'any, amb els requeriments lingüístics dels futurs egressats.

Els objectius del Pla passen per fomentar l’ús del valencià com un objectiu transversal que permeta avançar cap al seu ús normalitzat i habitual com a llengua pròpia de la Universitat. Pel que fa al plurilingüisme, l’objectiu passa per augmentar i millorar el coneixement de les llengües per part dels membres de la comunitat universitària; mentre que en l’àmbit del multilingüisme es vol fomentar la convivència entre les llengües i fer del multilingüisme un valor de la Universitat i de tots els seus membres. Un quart objectiu general passa per la subsidiarietat lingüística, entenent que el valencià és la llengua prioritària i s’ha de fer ús de la mateixa en contextos institucionals, sempre que no siga absolutament necessari l’ús d’una altra llengua.

Els dos eixos per aconseguir els objectius fonamentals del Pla són les persones i la institució. Respecte a les persones, es vol aconseguir que els membres de la comunitat universitària (PDI, PAS i estudiantat) siguen més plurilingües en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió. Pel que fa a la institució, es preveu desplegar una cultura multilingüe en els àmbits de la docència, la informació i la sensibilització, les eines i els textos institucionals, la qualitat lingüística, i les altres activitats acadèmiques, administratives i institucionals.

L’UJI posa el nom dels músics de la província Francesc Tàrrega, Matilde Salvador i Carles Santos a tres aules

La Universitat Jaume I posarà a dos aules de música i un laboratori de la Facultat de Ciències Humanes i Socials el nom de tres músics de reconegut prestigi de la província de Castelló com són el guitarrista de Vila-real Francesc Tàrrega, la compositora castellonenca Matilde Salvador i el pianista, compositor i artista vinarossenc Carles Santos. El Consell de Govern ha ratificat així la decisió presa per unanimitat el passat 22 de juny per la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de donar el nom dels músics a les aules HC2016AA, HC2123AA i el laboratori d’investigació HC2105DL.

La Universitat impulsa la formació en prevenció de riscos laborals per a tot el personal amb un curs en línia

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la realització d’un curs de formació inicial en prevenció de riscos laborals a través de l’Aula Virtual que serà obligatòria per a tot el personal de la Universitat amb l’objectiu de complir amb l’obligació legal de formació dels treballadors i treballadores en aquest àmbit. El curs impartit per l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, amb un reconeixement de 4 hores de formació, s’activarà a la plataforma en línia el 15 de setembre de 2016 i el termini per a la seua realització serà de 12 mesos.

Al llarg d’aquest any, el personal que ho desitge podrà obtindre un certificat d’aprofitament mitjançant la realització i superació d’una prova. A més, al finalitzar el termini establert per a la realització del curs, s’emetran els certificats d’assistència per a tot el personal que haja realitzat el curs però no haja aconseguit el certificat d’aprofitament. Al personal que s’incorpore a l’UJI amb posterioritat a la data de començament del curs se li donarà d’alta i tindrà 15 dies per a realitzar-ho.

La gestió del curs està pensada per a que cada persona puga accedir al curs elaborat a través de l’Aula Virtual, veja els materials i puga fer les consultes corresponents. El temari del curs inclou el marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals; conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball; prevenció de riscos laborals a l’UJI; pla d’autoprotecció; vigilància de la salut i assistència sanitària; riscos en oficines, i seguretat viària.

El Consell de Govern aprova la modificació del Reglament del Servei d’Esports

La Universitat Jaume I de Castelló ha modificat el Reglament del Servei d’Esports per incloure un nou cas en les condicions per a la devolució de taxes als usuaris abans de començar l’activitat. En concret, en relació a les activitats de formació esportiva, cursos, jornades, etc. on s’estableix un termini màxim d’una setmana abans de l’inici de l’activitat per a demanar la devolució.

L’UJI modifica el Programa d’esportistes d’elit i alt nivell

El Consell de Govern ha aprovat dues modificacions del Programa d’esportistes d’elit i alt nivell, una referida a la definició de l’esportista d’elit en virtut d’acords o convenis amb entitats públiques o privades i altra sobre la flexibilització en el calendari d’exàmens, sempre que siguen conduents a la qualificació final i estiguen publicats en la guia docent de l’assignatura.

El Consell de Govern aprova el reglament marc de Fundacions

El Consell de Govern ha aprovat el Reglament marc de Fundacions amb el que s’actualitzen les normes de funcionament de l’administració institucional de l’UJI regulant el règim jurídic comú de les seues fundacions, a fi de convertir-les en mitjans propis que ajuden a aconseguir els seus objectius amb major agilitat.

El Reglament regula la creació i el règim jurídic comú de les fundacions de l’UJI i estableix els diferents tipus de fundacions. Així mateix defineix el règim econòmic d’aquestes i el procés de liquidació conforme al procediment legal previst.

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la publicació oficial.

L’UJI concedeix tres permisos per realitzar estades superiors a tres mesos

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat tres llicències per a estades superiors a tres mesos per a membres del personal investigador en formació dels departaments de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia i de Química Física i Analítica, que realitzaran una estada a la Università de Pàdova (Itàlia); la University College London (Regne Unit) i la Universidade do Porto (Portugal).

El primer Pla de formació del professorat de l'UJI es tanca amb una elevada satisfacció i participació en les 165 activitats ofertes

La Universitat Jaume I valora com molt satisfactori el funcionament del «Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-2014)» desenvolupat des del  curs 2011/2012 fins al 2014/2015  que ha permès realitzar 165 activitats formatives amb una durada de 1.735 hores cobrint el 100% de les 3.544 places ofertes. La satisfacció del personal docent i investigador (PDI) que ha assistit als cursos respecte a la formació rebuda ha estat molt alta, assolint una puntuació mitjana de 4,5 punts sobre 5. Als cursos coordinats per la Unitat de Suport Educatiu i el Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa s’ha format fins al 68% del PDI permanent que estava contractat en el moment de la finalització del pla, una dada que resulta especialment positiva i demostra l’atractiu de l’oferta, tenint en compte que la formació és voluntària.

L’Informe de valoració del pla aprovat pel Consell de Govern considera assolits els objectius del pla aprovat en 2011 que passaven per millorar les capacitats i destreses dels docents per garantir la màxima qualitat en la tasca docent i promoure i facilitar la renovació metodològica i la implantació de canvis i innovacions a la pràctica docent de l'UJI. En aquest sentit, el professorat format manifesta que aquesta formació l’ha ajudat a millorar en l’àmbit docent i opinen que el pla ha donat cobertura a les seues principals necessitats i interessos. Així, després de la formació rebuda es consideren més competents, manifesten que han introduït millores apresses en la formació i creuen que les classes les fan millor.

El pla ha inclòs quatre programes adreçats a la formació permanent, la formació del professorat novell, la formació a demanda i la formació dels càrrecs acadèmics. L’Informe de valoració destaca a més la satisfacció dels assistents amb els ítems relacionats amb els formadors i formadores pel que fa a domini dels continguts, relació amb els assistents, claredat expositiva i capacitat de motivació, ja que estan tots ells i elles per damunt del 4,5. En aquest sentit, es ressalta el bon funcionament de la Borsa de formadors i formadores en docència universitària de l’UJI impulsada en 2012 i que ha permès que en finalitzar el pla tota la formació estigués impartida per professorat de la mateixa UJI.

Davant els bons resultats obtinguts l’Informe de valoració del pla de formació del professorat de l'UJI 2011-2014 proposa prorrogar el pla des del curs 2015/16 fins al 2018/19.

L’UJI aprova el Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa fins al curs 2018/2019

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el «Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (cursos 2015/16-2018/19)» amb el que es dóna continuïtat al primer pla desenvolupat des de 2011. Aquesta segona edició se centrarà prioritàriament en la innovació educativa i la renovació metodològica de la docència, amb l’objectiu de contribuir a la implantació efectiva del nou model educatiu propi de l’UJI, impulsar les TIC, l’emprenedoria i la internacionalització de la docència.

El Pla suma un programa de formació dels becaris als programes de formació permanent, formació dels càrrecs acadèmics, formació del professorat novell i formació a demanda que ja s’oferien al primer pla.  Per a l’elaboració del pla s’han tingut en compte les directrius, polítiques i interessos de caire institucional i de l’entorn, així com les opinions i interessos manifestats pels principals agents implicats en la docència inclosos personal docent i investigador, càrrecs docents de departaments i titulacions i estudiantat.

L’UJI aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa del curs 2016/17

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa de la Universitat Jaume I del curs 2016/17. Aquesta convocatòria torna a oferir suport per a portar a terme accions d’innovació i millora de la qualitat docent. Després de l’èxit i consolidació a l’UJI dels grups d’innovació educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE) del Programa de reconeixement de GIE i SPIE, en aquesta nova convocatòria s’ofereix una única línia d’ajudes única.

Les sol·licituds han de ser proposades necessàriament per equips docents (GIE o SPIE), i per açò, amb aquesta convocatòria s’integra en un mateix procediment la  sol·licitud de projectes d’innovació educativa i la sol·licitud de reconeixement per a GIE o SPIE  de nova constitució. També es podran presentar, de forma opcional, sol·licituds d’ajuda per a projectes a executar al llarg de dos cursos acadèmics.

L’UJI aprova la convocatòria de 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la convocatòria de 15 ajudes destinades a la formació predoctoral dels titulats i titulades superiors universitaris que desitgen realitzar una tesi doctoral amb l’objectiu d’incrementar el nombre d’investigadors i investigadores en formació.

L’ajuda predoctoral inclou una dotació per a la subscripció d’un contracte laboral entre la Universitat i la persona beneficiària per a la seua incorporació a grups d’investigació de l’UJI i d’una ajuda econòmica complementària per a sufragar el cost de la matrícula en el programa de doctorat. Els contractes es realitzaran sota la modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet i la seua durada no podrà ser inferior a un any, ni excedir de tres anys, o cinc per als beneficiaris amb discapacitat.

El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà el 19 de setembre de 2016 i finalitzarà el 29 de setembre de 2016.

Més informació (en breu): http://www.uji.es/serveis/ocit/gestio/conv/pinv16/#

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions