Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 06/2016 (28 de juny de 2016)

28/06/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
L’UJI aprova un manifest per a exigir la recuperació i millora immediata dels serveis de rodalies de Renfe en la línia C-6
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el següent Manifest per a exigir la recuperació i millora immediata dels serveis de rodalies de Renfe en la línia C-6:
La línia C6 de rodalies de RENFE entre València i Castelló és, pel nombre de viatgers que la utilitza diàriament i la importància dels municipis pels quals discorre, una de les principals artèries per a la vertebració del territori de la Comunitat Valenciana i per a la mobilitat sostenible d'una gran quantitat de persones, que la fa servir en els seus desplaçaments habituals.
Però les obres d'implantació per ADIF de l'ample estàndard (o tercer fil) en l'esmentat tram han generat, des del primer dia, seriosos problemes per als usuaris de la línia, molts dels quals podrien haver sigut evitats amb una adequada planificació i, sobretot, una informació adient per als viatgers.  
Des de la Generalitat s'ha instat als responsables de RENFE per tal de solucionar la problemàtica generada, aconseguint constituir un grup de treball a l'efecte en març de 2016.
Tot i això, la Universitat Jaume I, compromesa amb un transport públic sostenible i de qualitat, que facilite la mobilitat de les persones en les seues tasques diàries, requereix que amb caràcter immediat s'adopten mesures com: 
1. Que el Ministeri de Foment fixe una data definitiva de finalització de les obres d'implantació de l'ample ferroviari estàndard, la faça pública i subministre periòdicament informació sobre el Pla de Treballs Ferroviaris previstos fins al final de les obres.
2. Que es done informació adequada i continua als usuaris de la línia, de les incidències i retards que es produïsquen, així com dels canvis d'horari que es vagen a produir amb la antelació necessària.
3. Que s'elabore un Pla de Xoc d'Atenció al Client, que inclourà, entre altres mesures: l'elaboració de Plans Alternatius de Transport, en cas de demores excessives; la rebaixa del preu del bitllet mentre duren les obres i la devolució en aquells casos en què no es mantinguen els temps de trajecte previst.
4. Que una vegada finalitzades les obres es restituïsca el servei, com a mínim, amb les mateixes freqüències i temps de recorregut que tenia abans de l'inici de les obres.
5. Que per tal de donar una solució definitiva a la saturació del tram València - Castelló, l'Estat licite, a la major brevetat, una nova plataforma ferroviària separada de l'actual. 
A més, aprofitem per a reivindicar la creació, per part de l'Estat, d'una línia de rodalies entre Castelló, Benicàssim i Vinaròs, tal com s'ha reclamat insistentment des de fa dues dècades des de diversos àmbits.
 
L’UJI aprova el calendari electoral per a la direcció de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per a elegir director de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT). La presentació de candidatures es podrà realitzar del 12 de juliol al 5 de setembre i l’elecció tindrà lloc el 15 de setembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 21 de setembre. En cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 26 de setembre.
 
El Consell de Govern aprova el lliurament de la medalla d'or de la Universitat a la Generalitat Valenciana
El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat el lliurament de la medalla d'or de la Universitat a la Generalitat Valenciana. La Universitat Jaume I, la universitat pública de Castelló, es va constituir oficialment en una realitat jurídica de plé dret el 27 de febrer de 1991 amb la publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la Llei 3/1991, de la Generalitat Valenciana, de 19 de febrer, de Creació de la Universitat Jaume I de Castelló. Per tant, va ser una llei de la Generalitat Valenciana la que va cristalitzar en aquesta nova institució acadèmica la tradició educativa de les nostres comarques -començant per les Aules de la Llatinitat fins a arribar al Col·legi de Magisteri i el Col·legi Universitari de Castelló- i el desig unànim de la societat castellonenca de comptar amb una universitat pública que garantira l'accés a la formació i la recerca superiors de tots els seus ciutadans. D'aquesta manera, i desprès de l'aprovació de la Llei de Reforma Universitària (LRU), que va permetre adaptar la institució universitària al nou marc democràtic derivat de la Constitució Espanyola, la Universitat Jaume I es constitueix en la primera universitat pública creada per la Generalitat.
La Generalitat Valenciana, com a expressió pràctica de l'autogovern del territori de la Comunitat Valenciana, està constituïda per un conjunt d'institucions que han tingut un paper fonamental en la creació i posterior desenvolupament de la Universitat Jaume I, començant per les Corts Valencianes que van aprovar per unanimitat de tots els seus grups parlamentaris la seua Llei de Creació. Aquesta llei va ser possible perquè, prèviament, va a haver una voluntat política del Consell de la Generalitat Valenciana i de qui aleshores va ser el seu President, que des de desembre de 1989 van estar treballant en aquest text normatiu i en establir totes les condicions materials per al seu desenvolupament.
Amb posterioritat a l'aprovació de la Llei de Creació, la Generalitat ha tingut un paper cabdal en el creixement i consolidació del projecte universitari de la Jaume I, tant amb l'aprovació dels seus primers Estatuts, en 1995, com en la de les posteriors reformes per tal d'adaptar-los al marc legislatiu de l'Estat espanyol i de la Comunitat Valenciana.
La contribució de la Generalitat Valenciana a la Universitat Jaume I no ha segut només de caràcter legislatiu, donant el context jurídic necesssari per al desenvolupament de la seua tasca, sinó que a més a més li ha dotat durant aquests anys dels recursos econòmics amb les quals la institució universitària ha pogut prestar el servei públic de docència i investigació superior a les comarques de Castelló. Si bé és cert que és necessari millorar el finançament públic de les universitats valencianes, i que cal aprovar un marc estable i permanent d'aquest finançament mitjançant una llei, no és menys cert que durant aquests 25 anys el projecte de la Universitat Jaume I no s'haguera pogut desenvolupar sense l'aportació econòmica que ha fet la Generalitat Valenciana tant pel que respecta al finançament ordinari de la seua activitat com del programa de finançament de les infraestructures del campus del Riu Sec. Aquest finançament ha segut, fins i tot en ocasions singular, com ho ha estat amb la dotació per a la Facultat de Ciències de la Salut, demostrant així una sensibilitat especial cap a aquesta universitat.
La relació de la Universitat Jaume I durant el seu primer quart de segle d'existència ha segut també molt intensa i fructífera amb la resta d'institucions de la Generalitat, com la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i el Comité Econòmic i Social. Amb totes aquestes institucions, la Universitat Jaume I ha col·laborat de manera molt important per tal de satisfer conjuntament les seues funcions respectives i, en última instància, donar servei al poble valencià.
 
El Consell de Govern aprova la continuïtat com a soci de l’UJI en cinc entitats
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la continuïtat com a soci a l’Institut Joan Lluís Vives, la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM), el Grup Tordesillas, l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) i el Grupo Compostela de Universidades.
 
L’UJI s'adhereix a la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
El Consell de Govern ha aprovat l'adhesió de la Universitat Jaume I a Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP), associació que té com a objectiu promoure el contacte entre les universitats espanyoles en el tema específic dels estudis de postgrau i educació permanent des del punt de vista acadèmic i de la seua gestió especialitzada. La pertinença a RUEPEP permetrà a l’UJI accedir a informació del sector, col·laborar en els grups de treball, proposar nous temes de debat i mantenir una participació activa en la xarxa.
La xarxa RUEPEP, dirigida principalment a Responsables de Formació Postgrau i Educació Permanent de les universitats espanyoles, cerca millorar el coneixement del propi sector i de l'entorn; potenciar l'aprenentatge i la col·laboració tant acadèmica com de gestió entre els seus socis; servir de vincle amb altres xarxes nacionals i internacionals, i actuar d'interlocutora i col·laboradora per a la millora de l'activitat legislativa, així com impulsar i divulgar la formació de postgrau i l'educació permanent tant en la comunitat universitària com en la societat en el seu conjunt.
 
El Consell de Govern aprova l’actualització del model educatiu de l’UJI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’actualització del model educatiu en el que es mostra l’estratègia diferenciada de la Universitat en l’àmbit educatiu. Aquesta actualització es realitza en el context de la celebració dels 25 anys de la creació de la Universitat.
El nou model educatiu mostra a la Jaume I com una universitat diferenciada i moderna, amb un alt nivell de qualitat i un model educatiu propi basat en dos pilars fonamentals: la visió global de la vida de l’alumnat i d’altra, 10 principis que són estratègics i fonamentals, amb la potencialitat de dirigir les polítiques institucionals que orienten el servei educatiu de la universitat. D’aquesta manera, durant el període formatiu es pretén que l’alumnat reba una atenció personalitzada i pròxima que l’ajude a adquirir, tant els coneixement disciplinaris, com la formació interdisciplinària, integral i amb valors ètics que els facilite el creixement personal, amb una visió comprensiva i crítica de la realitat professional, social i humana i la integració en el món laboral i social. Pel que fa als 10 principis que regeixen el model educatiu, aquests estan íntimament relacionats i no es poden entendre sense considerar-los un tot. Aquests principis són: desenvolupament integral de l’alumnat, foment de l’ètica i la responsabilitat social, compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial, cultiu de la vocació investigadora, impuls de la internacionalització, compromís amb la llengua pròpia i el multilingüisme, incentivació de l’ús de les TIC, millora continuada de la qualitat, impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor, i promoció de la formació al llarg de la vida. Per aplicar aquests principis, l’UJI dissenya plans, programes i accions tenint en compte tres etapes: etapa preuniversitària, etapa de formació universitària i etapa postuniversitària.
L’actualització del model educatiu és un dels objectius del Pla Estratègic UJI 2018 i per al seu desenvolupament es va aprovar en abril de 2015 la creació d’una nova Comissió Acadèmica, integrada pels vicerectors competents en les matèries objecte d’aquest model, directors acadèmics, vuit PDI  i dos estudiants; i d’un Consell Assessor encapçalat pel rector amb la participació d’experts i que vetllarà per l’actualització del model educatiu d’acord amb les tendències internacionals de l’educació superior. També es dissenyarà un sistema de comparabilitat amb altres models educatius de centres semblants per a l’aprenentatge de la institució a partir de les bones pràctiques. 
 
L’UJI aprova l'abaratiment de tarifes d’ocupació d’espais per a empreses del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec)
El Consell de Govern ha aprovat l’abaratiment de tarifes d’ocupació d’espais per a empreses del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I. Aquest nou sistema permet obtenir més punts a les empreses que interactuen de manera efectiva amb la universitat amb el propòsit d’afavorir la transferència de coneixements i resultats de la investigació a la societat. 
El patró es fonamenta en cinc ítems agrupats en tres línies: ocupabilitat, formació i I+D+i. El que es persegueix és que estrenyen les relacions i formen part activa de l’ecosistema, integrant-se el màxim per qualsevol camí que aporte valor a ambdues parts. Les empreses que estan actualment ubicades a les instal·lacions d’Espaitec constitueixen un canal directe per a portar a terme la transferència de coneixement i l’estímul de la interacció entre elles i la universitat un requisit per a fer efectiu el transvasament de coneixement.
 
El Consell de Govern nomena l’estudiant representant  en el Consell Social
El Consell de Govern ha elegit Jorge Ribes Vicente com a estudiant representant del Consell de Govern en el Consell Social. 
 
El Consell de Govern nomena l’estudiant representant en el Patronat de la Fundació General
El Consell de Govern ha elegit Jorge Ribes Vicente com a estudiant representant del Consell de Govern en el Patronat de la Fundació General. 
 
Aprovats els representats de l'estudiantat a la comissió assessora de la Unitat d'Igualtat
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la incorporació de dos representants de l’estudiantat a la comissió assessora de la Unitat d'Igualtat. Es tracta de Marina Moreno Segovia, representant del Claustre, en substitució de Laia Alegre Zurano; i de Salvador López Bernadó, del Consell de Govern, en substitució de Jesús Sánchez Adsuara.
La comissió assessora està integrada a més per dos representants de cada centre o facultat de l’UJI, quatre representants del personal PDI i PAS del Claustre, quatre representants sindicals i una representant de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere i una altra de la Fundació Isonomia. La comissió, presidida pel rector, compta a més amb la participació de la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat i de la directora de la Unitat d’Igualtat. 
 
El Consell de Govern ratifica l’acord del Patronat de la FUE modificant els seus Estatuts i adaptant-los als de l’UJI
El Consell de Govern ha ratificat l’acord del Patronat de la FUE modificant els seus Estatuts i adaptant-los als de l’UJI, de manera que la Fundació Univesitat Jaume I-Empresa passarà a transformar-se de fundació privada a pública i entitat depenent de la Universitat Jaume I. Ara, el Consell Social de l’UJI ha de ratificar aquest acord, que haurà de rebre per últim el vist i plau del Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana per fer-se efectiu.
 
El Consell de Govern aprova la modificació temporal del requisit lingüístic d’anglès del lloc de treball Núm. 10.460 de l’RLT del PAS
El Consell de Govern ha aprovat la modificació temporal del requisit lingüístic d’anglès del lloc de treball Núm. 10.460 de l’RLT del PAS, que passa del nivell C1 al B2.
 
El Consell de Govern modifica la Normativa sobre les distincions de la Universitat Jaume I per a distingir al personal amb 25 anys d’antiguitat
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa sobre les distincions de la Universitat Jaume I que inclou, al capítol III, article 9bis, un nou apartat per a distingir al personal que haja complit vint-i-cinc de serveis efectius a la Universitat Jaume I.
 
El Consell de Govern aprova la modificació del reglament de la comissió deontològica i del comitè ètic del benestar animal de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar animal de la Universitat. Amb la modificació aprovada la comissió deontològica incorpora un tècnic especialista en tractament de dades personals i un membre del professorat de l’àmbit de l’estadística, figura aquesta última que també incorpora el Comitè Ètic de Benestar Animal.
Així mateix, la modificació del reglament incideix en el tractament de dades en relació amb la investigació amb persones a la Universitat, que estarà emparat per la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
 
L’UJI aprova la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster per al pròxim curs
El Consell de Govern ha aprovat la normativa acadèmica dels estudis de grau i de màster de la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2016/2017.  La principal novetat en la normativa tant de graus com de màster respecte als cursos anteriors és la inclusió en l’apartat d’exempcions i bonificacions en el pagament de la matrícula per a casos de famílies monoparentals i per a víctimes de violència de gènere i els fills i filles al seua càrrec menors de 25 anys. La normativa acadèmica pretén ser una eina que oriente l’estudiantat i el professorat a l’hora de fer els tràmits reglamentaris establerts per a aquests estudis i permeta al personal administratiu actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments.
El reglament, que es revisa cada curs acadèmic per tal d’actualitzar-lo d’acord amb la normativa estatal i els criteris de caràcter intern, conté les normes d’aplicació general que afecten l’estudiantat de grau i de màster de l’UJI com ara les que fan referència a matrícula, beques i ajudes, convocatòries d’avaluació, valoració d’expedients, certificats acadèmics i expedició de títols. També inclou una recopilació de normativa d’interès per a l’estudiantat com ara reconeixements i transferències de crèdits, treballs de final de grau i màster, avaluació, etcètera.
 
L’UJI nomena el doctor Gómez Tarín professor col·laborador honorífic
El Consell de Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Ciències de la Comunicació, el nomenament com a professor col·laborar honorífic del doctor Francisco Javier Gómez Tarín, personal jubilat de l’UJI i amb una llarga trajectòria docent i investigadora.
 
L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat ajudant doctor i associat en dues àrees de coneixement
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els barems específics per als concursos de professorat ajudant doctor de l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics; així com el barem per a professorat associat de l’àrea de Dret Eclesiàstic de l’Estat. Aquestos barems inclouen entre els mèrits a valorar l’activitat professional extra universitària vinculada a l’àrea de coneixement, l’expedient, la investigació realitzada, la docència universitària o els coneixements de valencià i anglès.
 
L’UJI concedeix sis permisos per realitzar estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat sis llicències per a estades superiors a tres mesos per a sis membres del professorat dels Departaments d’Educació; Estudis Anglesos; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Ciències Agràries i del Medi Natural i Economia. Les estades es realitzaran a la Queen’s University Belfast (Regne Unit); Universität Wien (Austria); Universiy of Toronto (Canadá); Universität Zürich (Suïssa); University of Florida (Estats Units) i la Ku Leuven (Bèlgica).
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions