Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualiat. Curs 2019/20

01/07/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Gestió de la Qualitat
Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) durant aquest curs acadèmic 2019/20 es presenten en els apartats següents:

Sistemes de gestió de la qualitat

1. Segons la norma ISO 9001:2015

Durant el curs 2019-20 s’ha treballat en la renovació de la certificació de la Biblioteca i el Servei d’Esports, però atès el confinament provocat per la COVID-19 les auditories de primer seguiment, tant internes com externes programades es realitzaran a finals de l’any 2020.

2. Sistema de garantia interna de qualitat dels títols

Dissenyat d’acord amb les directrius del programa AUDIT de l’ANECA.

En maig de 2009 l’UJI va obtenir l’avaluació positiva del disseny del sistema.

Estructura del sistema:

  • Manual de qualitat
  • Manual de procediments
  • Indicadors
  • Accions de millora
  • Registres dels processos
  • Activitats

El sistema de garantia interna de la qualitat dels títols ha evolucionat cap a un nou model AUDIT 2018, que presenta algunes diferències respecte al model anterior:

  • Nou nom: sistema d’assegurament intern de la qualitat (d’ara endavant SAIQ).
  • Participació activa de l’estudiantat, coordinació docent, tractament de queixes, ocupabilitat, modalitats d’impartició.
  • Nova directriu 8:
   • Auditories internes periòdiques.
   • Coneixement del sistema per part de la comunitat universitària.
   • Òrgan de revisió i millora del sistema.

La Universitat ha continuat treballant per la certificació de la implantació del sistema d’assegurament de la qualitat.

 • S’han revistat diversos procediments del sistema amb els serveis responsables dels processos.
 • L’OPAQ ha impartit un curs per al PDI amb càrrecs acadèmics i un curs per al PAS.
 • L’OPAQ ha recolzat els centres en l’elaboració dels primers informes de revisió de la qualitat dels centres.

Les implicacions de la certificació i la implantació del SAIQ són:

  • En els processos de seguiment i renovació de l’acreditació no es revisa el criteri referent al SAIQ, ja que es considera apte.
  • El requisit és tenir-lo per a cada centre en vista a l’acreditació institucional.

Pel que fa a l’aplicació informàtica de suport al sistema: gestió per processos (GPP), aquest curs 2019-20 s’ha treballat amb el Servei d’Informàtica per a millorar la funcionalitat de l’aplicació tant en temes de gestió com de consulta.

Gestió:

 • Revisió i actualització dels processos.
 • Càlcul dels indicadors: fitxa de l’indicador i valor.
  • Realització d’activitats incloses en els processos.
  • Documentació i seguiment d’accions de millora.

Consulta:

 • Documentació del sistema (manual i procediments).
 • Valors i informació dels indicadors.
 • Resultats de satisfacció dels grups d’interès.
 • Informes de rellevància per a la revisió del títol.
 • Informes de revisió anual del títol.
 • Informes emesos per agències externes.
 • Informes remesos per agències externes.
 • Totes les acciones de millora implantades.

3. Seguiment de títols

El procés de rendició de comptes de les titulacions està en el moment intermedi des de la seua implantació, abans de la renovació de l’acreditació, regulat pel Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (tres anys per a graus i doctorats i dos anys per a màsters).

Es tracta d’una avaluació basada en l’evidència. Analitza la implantació dels processos, les dades, els resultats i les millores. Comprova si les titulacions s’implanten conforme a allò que s’estableix en la memòria de verificació.

Actualment, totes les titulacions de grau, màster i doctorat han passat per aquest procés de seguiment almenys una vegada.

Superada la renovació de l’acreditació, només cal realitzar el seguiment si l’agència ho recomana per les debilitats d’obligat compliment detectades o a petició de la titulació.

Aquest procés es coordina des de l’OPAQ i es realitza en col·laboració amb altres serveis, com ara, l’Oficina d’Estudis, OIPEP, SGDE, RRHH, etc.

L’any 2019 hem rebut l’avaluació favorable dels dos programes de doctorat que s’han avaluat:

 • Programa de Doctorat en Educació.
 • Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació.

En l’any 2020 es preveu l’avaluació amb el programa de seguiment de dos graus i tres màsters. Aquests títols són:

 • Grau en Mestre d’Educació Primària
 • Grau en Medicina
 • Máster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar
 • Máster Universitari en Direcció d’Empreses / Management
 • Máster Universitari en Psicologia del Treball, de las Organitzacions i en Recursos Humans, modalitats presencial i a distància

4. Renovació de l’acreditació de títols

És el procés de rendició de comptes dels títols quan ha finalitzat el termini establert en el Reial decret 1393/2007 i les posteriors modificacions (sis anys per a graus i doctorats, quatre anys per a màsters).

Com el seguiment de titulacions, és una avaluació basada en l’evidència.

Actualment, totes les titulacions de grau màster i doctorat que compleixen els criteris per a ser avaluades han superat aquest procés.

En aquest curs s’han avaluat cinc màsters, dos dels quals estan pendents d’avaluació externa per les mesures de protecció adoptades front a la COVID-19. Aquests màsters són:

  • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  • Màster Universitari en Psicopedagogia
  • Màster Universitari en Investigació en Traducció
  • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  • Màster Universitari en Advocacia

En el cas dels programes de doctorat, els que es troben en fase d’autoavaluació per al procés de renovació de l’acreditació són:

  • Programa de Doctorat en Ciències de la Comunicació
  • Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció

En aquest procés, l’OPAQ col·labora amb l’Oficina d’Estudis i les titulacions en el seguiment del SAIQ i l’anàlisi de resultats, així com en l’impuls de noves accions de millora.

5. Segells internacionals de qualitat

Des del curs 2016-17 a l’UJI, són certificacions internacionals de qualitat atorgades per l’ANECA (Programa SIC) en l’àmbit de les enginyeries i de les informàtiques.

Segell EUR-ACE:

 • Màster Universitari en Disseny i Fabricació: segell vigent fins al passat 3 de març de 2020, quan ha caducat i no se n’ha sol·licitat la renovació.
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Mecànica: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.
 • Grau en Enginyeria Química: segell vigent fins al 24 de gener de 2023.

Segell EURO-INF:

 • Grau en Enginyeria Informàtica: segell vigent fins al 15 de desembre de 2022.

 

Acreditació institucional

És un procés que es regula en el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d’universitats i centres universitaris i per la Resolució, de 7 de març de 2018, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es dicten instruccions sobre el procediment per a l’acreditació institucional de centres d’universitats públics i privats.

Requisits:

  •  
 • Haver renovat l’acreditació inicial d’almenys la meitat dels títols oficials de grau i màster (l’UJI ho compleix).
 • Comptar amb la certificació de la implantació del sistema d’assegurament intern de qualitat (en cada centre).

Tasques que s’han de realitzar per la certificació del SAIQ:

 1. Revisar el SAIQ per a adaptar-lo al nou model 2018

A escala estructural: revisar / crear l’estructura organitzativa de qualitat dels centres. Ja s’ha nomenat la persona encarregada de la coordinació de la qualitat de cada centre i s’ha format la comissió de qualitat de cada centre; a més, s’ha explicitat una figura de coordinació de la qualitat en cada comissió de titulació.

A escala documental: revisar els requisits i procediments per actualitzar-los / simplificar-los / suprimir-los.

Durant el curs 2019-20 la subcomissió creada per a realitzar aquesta tasca ha revisat diversos procediments i ha definit la política de qualitat i els objectius de qualitat.

 1. Complir amb tots els procediments un temps i deixar evidència, sobretot dels relacionats amb la revisió dels títols, indicadors, etc., amb la implicació reforçada del centre i també amb la formalització d’accions de millora

Finalment, cal destacar que després d’una anàlisi objectiva amb diversos indicadors i l’acceptació de la proposta per part del centre millor posicionat, es va decidir que serà l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals el centre que es sotmetrà a la primera auditoria interna del seu sistema d’assegurament intern de la qualitat i s’encetarà així el projecte d’acreditació institucional dels centres de l’UJI.

 

Mesurament de resultats

1. Enquestes que aporten informació al sistema de garantia interna de qualitat dels títols:

Per a l’estudiantat amb caràcter anual:

 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula)
 • Satisfacció amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs)
 • Satisfacció amb el programa de doctorat
 • Satisfacció amb el procés d’avaluació de la qualitat de la tesi doctoral
 • Satisfacció de l’estudiantat entrant d’intercanvi
 • Satisfacció de l’estudiantat ixent per motius d’estudi

Per al PDI amb caràcter biennal:

 • Satisfacció amb el programa de doctorat
 • Satisfacció amb l’activitat docent

2. Enquestes de qualitat de servei i satisfacció dels usuaris i usuàries:

Amb caràcter anual:

 • Seguiment de la preinscripció en l’UJI.
 • Satisfacció amb la Bústia.
 • Eficàcia de les accions formatives del PAS.
 • Satisfacció amb els proveïdors externs.
 • Qualitat de servei i satisfacció amb les unitats d’administració i gestió de l’UJI.

Amb caràcter biennal:

 • Satisfacció amb la Biblioteca.
 • Satisfacció amb les activitats d’R+D+I (fi).
 • Satisfacció laboral.
 • Satisfacció amb AlumniSAUJI, categoria Premium
 • Promoció de l’oferta acadèmica dels títols de grau i màster.

3. Altres processos de mesurament de resultats:

Processos extraordinaris realitzats durant els cursos 2019/20:

 • Enquesta U-Multirank i Ranking CYD (per a estudiantat).
 • Enquesta sobre disponibilitat i ús de noves tecnologies.
 • Enquesta sobre conciliació i teletreball.
 • Adaptació de les enquestes relacionades amb el SAIQ per a obtindre informació relacionada amb la COVID-19:
 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels graus (1a i 2a matrícula).
 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels màsters (1a matrícula).
 • Satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica dels màsters (final de curs).
 • Satisfacció dels doctorands i doctorandes amb el programa de doctorat.
 • Satisfacció dels doctorands i doctorandes amb el procés d’avaluació de la qualitat de la tesi doctoral.
 • Satisfacció del professorat amb el programa de doctorat.
 • Satisfacció del professorat amb l'activitat docent.
 •  
 • S’ha realitzat també per a la Unitat Tècnica de Formació del PAS, del Servei de Recursos Humans, l’adaptació de les seues enquestes a l’aplicació informàtica d’enquestes:
 • Qüestionari de satisfacció amb els cursos presencials de formació.
 • Qüestionari de satisfacció amb els cursos no presencials de formació.

Finalment, cal indicar que al febrer de 2020 es va posar en marxa, per primera vegada, la fase de recollida d'informació de l’Enquesta de Qualitat de Servei de la Universitat Jaume I. Es tracta d'un procés d'avaluació ambiciós que té com objectiu l'avaluació de la qualitat de servei i la satisfacció dels usuaris de tots els serveis d'administració i gestió de la Universitat, per part de tot el personal de la mateixa (PDI, PAS i estudiantat).

El projecte, que es venia planificant des d'un any abans, va donar lloc al juny de 2020, el primer informe general de qualitat de servei i satisfacció amb els serveis de la Universitat i als corresponents informes individuals per a cadascun d'aquests serveis.

 

Avaluació de l'activitat docent

Antecedents:

 • El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI es va iniciar durant el curs 1994-95, mitjançant la realització d’enquestes a l’estudiantat.
 • Objectiu del procés: proporcionar informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.
 • L’UJI s’adhereix al programa Docentia de l’ANECA en la convocatòria de l’any 2007. En el mes de juliol de 2009 rep la valoració positiva del model Docentia-UJI per part de l’ANECA.
 • En els cursos 2009-10 fins al 2013-14 es desenvolupa el model de manera experimental, al mateix temps que es va modificant i millorant.
 • En el mes de maig de 2015 s’aprova la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat, que es realitza amb el model d’avaluació Docentia-UJI.
 • L’avaluació de la docència del curs 2014-15 va ser la primera amb els resultats basats amb aquest model.
 • En el mes de setembre de 2015 es realitza la visita del comitè per a la certificació del model. En el mes d’octubre el model queda certificat per un termini de cinc anys.
 • Es tracta d’un programa d’avaluació anual, s’avaluen tres dimensions, té en compte diferents fonts d’informació i s’integra dins de la mateixa plataforma de gestió per processos.
 • Durant el curs 2018-19 es van fer modificacions en el model. Les més importants són la utilització d’enquestes telemàtiques de manera generalitzada, una major discriminació de categories d’acompliment docent i una major definició de les conseqüències del resultat de l’avaluació.
 • Durant el curs 2019-20 s’estan aplicant els canvis del model d’avaluació. Per a això, s’ha modificat el sistema de gestió d’enquestes telemàtiques. A més, aquest canvi ha permès la realització de les avaluacions docents en aquest curs 2019-20, atesa la situació viscuda des del mes de març de 2020.
 • S’ha automatitzat l’enviament d’escrits de felicitació al professorat excel·lent, de manera que es guarda es seu escrit en el portafirmes.
 • Atesa la situació provocada per la COVID-19, des del mes d’abril de 2020, s’ha automatitzat l’enviament de certificats d’avaluació docent al professorat. En aquest cas, el certificat també es pot recuperar en qualsevol moment des del portafirmes.
 • S’ha enviat l’informe d’autoavaluació per a la renovació de la certificació, que s’ha de produir durant l’any 2020.

Docentia-UJI:

 • Avaluació de l’activitat docent.
 • Tres dimensions.
 • Quatre categories d’exercici docent.
 • Integrat en gestió per processos, com a part de l’AUDIT.
 • Enquestes a l’estudiantat com una de les fonts d’informació.

Actualment s’està treballant en els aspectes següents:

 • Anàlisi de la informació qualitativa del programa.
 • Modificació de les aplicacions informàtiques de resultats d’enquestes a l’estudiantat i resultats del Docentia.
 • Renovació de la certificació durant aquest any 2020.

 

Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

Des de l’OPAQ, aquest curs 2019-20, s’ha donat suport en les tasques següents:

 • Realitzar processos interns d’extracció, validació i integració de dades institucionals amb caràcter transversal, principalment:
   • Sistema integrat d’informació de les universitats (Ministeri i Conselleria de la GVA).
   • Estadística de la universitat espanyola en xifres (CRUE).
   • U-multirank internacional i rànquing universitats espanyoles (Fundación CYD).
 • Centralitzar i facilitar dades per a l’anàlisi institucional.
 • Suport documental i/o disseny en diferents catàlegs d’indicadors com ara el Pla d’acció de govern, objectius dels serveis-unitats...
 • Desenvolupament de la gestió en l’aplicació informàtica interna UJI d’indicadors.

Cal destacar que durant el curs acadèmic 2019-20 s’ha revisat i redissenyat l’esborrany de línies bàsiques del complement d’activitat professional 2019-2022 del PAS. Aquestes línies bàsiques respecten el marc normatiu de l’EBEP alhora que redueixen significativament el nombre d’indicadors que s’utilitzen. En aquest sentit, el nou sistema de mesurament estableix un nombre fixe d’objectius i indicadors comuns per a tots els serveis-unitats d’acord amb la relació de llocs de treball (RLT) vigent i per al 100 % del personal funcionari (PAS). A més a més, contempla la ponderació fent ús d’indicadors comuns relacionats amb el grau d’interès i esforç amb el qual el PAS desenvolupa el rendiment seu treball, i també afavoreix la iniciativa mitjançant accions de millora anuals en els serveis-unitats.

 

Carta europea de l'investigador

L’estratègia HRS4R integra un conjunt d’actuacions dissenyades per la Comissió Europea per a afavorir l’adhesió d’universitats i institucions d’investigació, així com els organismes finançadors de la recerca, als principis de la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

Reuneix una sèrie de principis i exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets del personal investigador i de les entitats que empren i/o financen personal investigador. El Codi de conducta per a la contractació d’investigadors, inclòs dins de la Carta, consta d’una sèrie de principis i exigències generals que cal seguir per a contractar personal investigador.

Aquest document consta de 40 principis que, agrupats en quatre àmbits (aspectes ètics i professionals del personal investigador, la seua selecció i contractació, les condicions de treball i Seguretat Social i, finalment, la formació i carrera), té com a destinataris tot el personal investigador, en qualsevol de les etapes de les seues carreres, i cobreix tots els camps d’investigació en els sectors públics i privats, amb independència de la naturalesa del lloc de treball (qualsevol classe de contracte, salari, beca, contracte a través d’un ajut, etc.) o del lloc que ocupe.

Durant el curs 2019-20 s’ha continuat amb aquest procés, dirigit pel Vicerectorat d’Investigació i Transferència i gestionat per l’OPAQ. Es tracta d’analitzar la situació de l’UJI en el seu grau de compliment (el GAP anàlisi) dels principis de la Carta europea de l’investigador i de dissenyar les accions de millora a implementar (pla d’acció) per a tancar qualsevol desviació detectada. Així, durant aquest curs, s’han completat algunes accions de consulta a la comunitat universitària investigadora, com ara els quatre grups de discussió amb personal investigador de diferent grau d’experiència (R1-R4). També s’ha integrat tota la informació disponible dels procediments de consulta realitzats (entrevistes, enquesta, grup de discussió, documentació, etc.) i s’han elaborat els documents oficials com ara el GAP anàlisi, el Pla d’acció i l’OTM-r, aprovats pel Consell de Govern de 24 de febrer de 2020 i enviats a la Unió Europea el 4 de març de 2020 per a la seua avaluació.

Aquests documents es poden consultar en el tres idiomes a la nova pàgina web del projecte d’obtenció del segell https://www.uji.es/investigacio/hrs4r.

Finalment cal destacar que, el 12 d’agost de 2020, la Universitat Jaume I ha obtingut el reconeixement d’Excel·lència en l’Estratègia de Recursos Humans en la Investigació, concedit per la Comissió Europea per un primer període de dos anys.

 

Promoció de la qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de qualitat.

Pel que fa a la formació impartida en matèria de qualitat, cal destacar:

 • L’organització i participació en la impartició de dues edicions del curs de formació de directius «El sistema d’assegurament intern de la qualitat: un enfocament pràctic», dirigit a responsables acadèmics dels deganats, vicedeganats i vicedireccions de graus, direccions de departament, coordinacions de màster i doctorat, coordinacions de qualitat de centre i de grau i coordinacions acadèmiques.
 • L’organització i participació en la impartició d’un curs per al PAS amb el títol «El sistema d’assegurament de la qualitat», dirigit especialment al personal d’administració de departaments i centres.

D’altra banda, pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums i cursos, organitzats, tant a l’UJI com a altres organismes, com per exemple, el XVII Foro d’Almagro, organitzat per la Universitat de Castella-la Manxa, amb el títol «L’acreditació i l’excel·lència dels títols universitaris» que va tindre lloc en novembre de 2019 o el curs «Live Learning: com activar el propòsit amb els grups d’interès i millorar la rendició de comptes» organitzat pel Club Excel·lència en Gestió. Així mateix, enguany, el personal tècnic de l’OPAQ va participar en el curs «Auditors interns de sistemes de garantia de qualitat d’ANECA» que va impartir José Antonio Pérez de la Calle, gestor del Programa AUDIT de l’ANECA a finals del mes de gener de 2020.

La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’OPAQ amb caràcter periòdic. S’ha publicat la informació més rellevant entre els usuaris i usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’Oficina.