Criteris d'admissió al programa i places

23/01/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quan el nombre de sol·licitants sigui superior al de places ofertes, la Comissió Acadèmica aplicarà els següents criteris de baremació:
Valoració curricular 30%; Es valorarà l'assistència a seminaris, cursos, publicacions, beques i contractes de recerca relacionats amb la química sostenible.
Expedient acadèmic global dels estudis presentats inclòs màster: 60%
Estar en possessió del màster universitari en química sostenible o un màster específic en continguts de química sostenible: 10%.
En aquest sentit, tindran prioritat els qui hagin cursat un Màster en Química sostenible i els/as sol·licitants que, procedents d'altres titulacions, acreditin experiència o formació addicional en els camps relacionats amb la temàtica del programa.

D'acord amb el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per 100 de les places disponibles per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seva escolarització anterior hagin precisat de recursos i suports per a la seva plena normalització educativa.

Oferta de places

  • 6 places
Informació proporcionada per: InfoCampus