Disseny i Desenvolupament de Videojocs

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I té una trajectòria de 20 anys impartint titulacions relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, del disseny i de la comunicació audiovisual. En aquestes titulacions s’imparteixen assignatures relacionades amb els processos de disseny i desenvolupament de videojocs. L’experiència docent junt amb els diferents projectes d’investigació orientats al desenvolupament de videojocs, a la visualització interactiva de mons virtuals i a la producció audiovisual, fa que l’UJI dispose de professorat altament qualificat per a impartir aquest grau.

Els videojocs, i en general les aplicacions on l’usuari o usuària pot interactuar, han d’entendre’s no sols com a productes comercials, sinó com a objectes estètics, contextos d’aprenentatge, construccions tècniques, simuladors d’entorns o fenòmens culturals. En aquest sentit, pel fet que les persones usuàries poden interrelacionar-se amb els continguts de l’aplicació, els videojocs es converteixen en una part important dels sistemes d’entreteniment digital i tenen una forta relació amb les xarxes socials, els entorns virtuals o els dispositius mòbils, entre altres;  i s’amplia l’espectre de jugadors i jugadores a grups demogràfics diferents dels xiquets i xiquetes i joves, tradicionalment més associats als jocs.

Accés al canal de youtube del Grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs.

 

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Encara que no existeixen proves d'accés especials, el perfil d'ingrés recomanat de l'estudiantat que vulga accedir a aquest grau és de persones a les quals els agraden les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, amb capacitat de treball en equip i d'analitzar i resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat de la modalitat científicotecnològica.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs s’ofereixen 60 places.

 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Disseny i Desenvolupament de Videojocs s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,497, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment.


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, etc.): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs:

Expressió Artística (FB)

Anglès (FB)*

Programació I (FBB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Disseny 2D (OB)

Cultura Visual i Mitjans de Masses (OB)

Programació II (FBB)

Tecnologia de Computadors (OB)

Física (FBB)

Segon curs:

Expressió Gràfica (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Algoritmes i Estructures de Dades (OB)

Consoles i Dispositius de Videojocs (OB)

Empreses de Videojocs (FBB)

Disseny 3D (OB)

Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs (OB)

Estadística i Optimització (OB)

Bases de Dades (OB)**

Disseny i Desenvolupament de Jocs Web (OB)**

Tercer curs:

Art del Videojoc (OB)

Disseny Conceptual de Videojocs (OB)**

Sistemes Operatius (OB) 

Informàtica Gràfica (OB)

Enginyeria del Programari (OB)

Disseny de Personatges i Animació (OB)

Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual (OB)

Motors de Jocs (OB)

Xarxes i Sistemes Multijugador (OB)

Aplicacions per a Dispositius Mòbils (OB)**

Quart curs:

Iniciativa Empresarial (OB)

Intel·ligència Artificial (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Aspectes Legals dels Videojocs (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

OPTATIVES

Tècniques d’Interacció Avançada (OP)

Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals (OP)

Tècniques de Producció i Realització Sonora (OP)

Localització de Videojocs (OP)**

Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics (OP)

Models Audiovisuals Contemporanis (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

 1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat  almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòria (OB), sense tenir en compte en el còmput de crèdits obligatoris els de l’assignatura Pràctiques Externes.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G04 - Coneixement d'una llengua estrangera
G05 - Capacitat de gestió de la informació
G06 - Resolució de problemes
G07 - Treball en equip
G08 - Raonament crític
G09 - Aprenentatge autònom
G10 - Creativitat
G11 - Iniciativa i esperit emprenedor

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Capacitat per a manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
E02 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
E03 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica clàssica i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis del desenvolupament de videojocs.
E04 - Capacitat per al disseny i la creació d'elements gràfics.
E05 - Capacitat per a desenvolupar jocs en xarxa per a múltiples jugadors/as.
E06 - Capacitat per al disseny i la creació de personatges animats.
E07 - Coneixement i aplicació dels mètodes per a la creació i preservació d'imatges sintètiques.
E08 - Capacitat per a dissenyar i construir models que representen la informació necessària per a la creació i visualització d'imatges interactives.
E09 - Capacitat per a realitzar l'art dels videojocs, crear personatges i ambients.
E10 - Capacitat per a dissenyar i crear sons i entorns sonors.
E11 - Capacitat per a generar i analitzar recursos expressius i narratius aplicats a discursos audiovisuals, amb especial èmfasi en el multimèdia, hipermèdia i videojocs.
E12 - Capacitat per a avaluar, usar i estendre motors de jocs.
E13 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la fotografia i la videografia.
E14 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la multimèdia i els videojocs, així com en el de la televisió interactiva.
E15 - Capacitat per a crear i analitzar jocs en els seus elements fonamentals i desenvolupar la compressió de quins són les claus que determinen el seu funcionament i desenvolupament.
E16 -Capacitat per a comprendre tant la conformació de l'estructura de mitjans de comunicació com les seues múltiples interaccions, dependències i evolució actual.
E17 - Coneixement de la complexitat de la imatge i els seus contextos històrics i socials, que habilite per a la formulació d'interpretacions i anàlisis crítiques en la cultura mediàtica contemporània.

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB04 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
IB05 - Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit dels videojocs, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
IR04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
IR05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques en l'àmbit dels videojocs.
IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
IR15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
IR16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari en l'àmbit dels videojocs.
IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilidad als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

EP - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit dels videojocs.

TFG - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original, consistent en un projecte en l'àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de Final de Grau

Haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, excloent-hi del còmput de crèdits obligatoris els de la pròpia assignatura Treball de Final de Grau.

Realització individual per part de l’estudiantat d’un treball de final de grau original de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit dels videojocs. El treball estarà dirigit pel professorat i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiantat. El treball desenvolupat haurà de ser presentat i defensat en anglès davant un tribunal universitari.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

La tipologia del professorat tutor és la de doctor, en la qual preval la dedicació a temps complet, de la majoria de departaments implicats en la docència en el grau.

La temàtica és àmplia i variada en implicar les diverses àrees de coneixement. Els alumnes poden desenvolupar una idea proposada pel professorat o una idea pròpia. En l'últim cas el professorat, que el tutoritzarà, haurá de recolzar la idea proposada.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del professorat tutor en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la comissió de titulació del grau, per a la defensa l'estudiantat ha de realitzar el dipòsit del TFG. La comissió de titulació del grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de les defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seu TFG.

Consulta professorat tutor TFG

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
 • Màster universitari  en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació
 • Màster universitari en Tecnologia Geoespacial
 • Màster universitari en Matemàtica Computacional

Així mateix, amb el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Les eixides professionals són tan variades que es poden adequar, tant al disseny i al desenvolupament de videojocs, com a tasques més pròpies d’informàtica o auditoria de la qualitat dels jocs.

Algunes possibles eixides agrupades en categories són:

Anàlisi / Programació

 • Direcció tècnica.
 • Programació de sistemes de programari.
 • Programació de motors gràfics.
 • Programació de motors de físiques. Enginyeria de programari.
 • Programació en intel·ligència artificial.

Disseny i desenvolupament de programari de disseny

 • Direcció creativa.
 • Disseny de nivells de joc.
 • Disseny d’escenaris.
 • Gestió de la planificació de sistemes interactius.
 • Gestió del disseny conceptual.
 • Disseny d’interfícies.
 • Disseny / gestoria del guió gràfic de jocs.

Producció

 • Productor/a.
 • Coordinació de projectes.
 • Direcció de projectes.

Disseny, modelatge i animació en 3D Disseny gràfic.

 • Direcció artística.
 • Direcció tècnica artística.
 • Direcció d’animació.
 • Artista.
 • Modelatge d’objectes 3D.
 • Disseny de textures.
 • Modelatge de personatges.
 • Disseny de personatges.
 • Supervisió d’animacions.
 • Animació.

Guionista de jocs

 • Guionista de la trama del joc.
 • Guionista del text associat al joc.
 • Guionista de diàlegs.
 • Edició de còpies del joc.

Auditoria de la qualitat del joc

 • Direcció de proves.
 • Verificació / Tester.

Altres perfils

 • Consultoria tecnològica.
 • Operador/a de xarxa i comunicacions.
 • Disseny de sistemes hàptics.
 • Disseny de sistemes de realitat augmentada.

En definitiva, el sector de videojocs té presència en altres sectors com ara la telefonia mòbil, la publicitat o l’educació, i s’obrin també horitzons en sectors com la medicina, la refineria, la defensa o l’educació. L’àmbit dels videojocs i l’animació aporta una àmplia experiència en el desenvolupament d’aplicacions (jocs seriosos), sistemes i, en general, tecnologia 3D i TIC que pot arribar a ser molt útil en alguns sectors com, per exemple, el petrolier per a la recerca de jaciments. En el terreny de la defensa, els sistemes interactius tenen un paper important en la formació de soldats gràcies a les tecnologies de simulació o als jocs d’estratègia i acció de guerra.

RESUM

 • Programació de videojocs
 • Grafisme per a videojocs
 • Guionista de jocs
 • Disseny i desenvolupament multimèdia
 • Disseny i desenvolupament de webs
 • Programació d'aplicaciones per a mòbils
 • Modelatge i animació 3D
 • Operació de xarxa i comunicacions
 • Administració de bases de dades
 • Consultoria tecnològica
 • Producció de projectes
 • Indústries creatives

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.