Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

29/11/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat Jaume I presenten un pla d’estudis compromès amb una àmplia formació de base en els àmbits de més repercussió dins del món de l’activitat física. Proporcionen les eines bàsiques per a la formació en l’àmbit de l’educació física, del rendiment esportiu, de la gestió i de la salut. Es busca una especialització progressiva de l’estudiantat, amb la priorització dels aprenentatges pràctics i d’aplicació de continguts. La nostra formació cerca futurs i futures professionals crítics i competents en el desenvolupament de la seua tasca.

El pla d’estudis assegura, per una banda, la formació d’educadors i educadores del moviment capaços d’analitzar, programar, dur a terme i avaluar. En segon lloc, presenta eines per introduir-se en el món del rendiment esportiu a partir de tasques d’anàlisi del moviment, anatomia o fisiologia de l’esforç. En tercer terme, està la formació dirigida al món de la gestió; s’atorguen criteris per entendre la gestió esportiva des del terreny tant públic com privat. I, en quart lloc, com a formació amb especial interès per a la nostra universitat, atenem l’àmbit de la salut, és per això que busquem professionals capaços de donar resposta a un mapa social d’implicació creixent amb el moviment per a la salut.

L’UJI pretén donar en aquests estudis una importància especial a les noves tendències en els àmbits esmentats, així com l’aprenentatge en la utilització de les noves tecnologies.

L’UJI ofereix unes instal·lacions de primer nivell per al desenvolupament d’aquesta titulació, no només en el terreny esportiu, sinó també amb laboratoris i aules especials per a una bona formació del nostre estudiantat. L’UJI té recursos materials i humans en els diferents departaments que possibiliten la construcció dels estudis de CAFE per donar resposta a les necessitats de la nostra societat en matèria d’activitat física.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil del futur estudiant del Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, donades les seues característiques particulars i l'amplitud d'eixides professionals, és recomanable que siga el d'un estudiant motivat i interessat a desenvolupar la seua futura carrera professional en tasques de planificació, direcció i avaluació de l'activitat física i de l'esport en, almenys, alguns dels diferents camps d'activitat laboral següents:

 • Rendiment esportiu.
 • Educació Física.
 • Activitat Física en relació amb la qualitat de vida i la salut.
 • Gestió de recursos, instal·lacions i programes d'activitat física i esport.
 • Recreació, turisme i oci esportiu.

Cal afegir que, l'estudiantat que desitge cursar aquests estudis haurà de tindre una actitud positiva cap a la pràctica de l'activitat física i esportiva, ser dinàmic, capacitat d'adaptació, de resolució de problemes, iniciativa, predisposició per al treball en grup i habilitats comunicatives.

Igualment és convenient que aquest estudiantat tinga unes capacitats motrius bàsiques adequades que els permeta experimentar i assimilar aprenentatges en un marc d'activitats d'ensenyament que requereixen d'un esforç físic moderat.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport s’ofereixen 60 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport  s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 10,234, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació
 

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació
 

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació
 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (FBB)*

Història de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Col·lectius I (OB)

Esports d’Adversari (OB)

Activitats Físiques Recreatives i Esports Alternatius (OB)

Anatomia del Moviment Humà (FB)

Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Activitats Ritmicoexpressives (OB)

Esports Individuals I (OB)

Esports Col·lectius II (OB)

Segon curs

Fisiologia de l’Exercici I (FB)

Biomecànica de l’Esport (FB)*

Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Esports Individuals II (OB)

Fonaments Tàctics en el Joc i els Esports Col·lectius (OB)

Aprenentatge i Desenvolupament Motor (FBB)

Fisiologia de l’Exercici II (FB)

Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (FBB)

Educació Física de Base (OB)

Activitats i Esports en la Naturalesa (OB)

Tercer curs

Didàctica de l’Educació Física I (OB)

Activitat Física per a la Salut I (OB)

Dret de l’Activitat Física i l’Esport (OB)

Teoria de l’Entrenament (OB)

Equipaments i Instal·lacions Esportives (OB)

Didàctica de l’Educació Física II (OB)

Activitat Física per a la Salut II (OB)

Organització i Gestió d’Entitats Esportives (OB)

Planificació i Control de l’Entrenament (OB)

Valoració de la Condició Física (OB)*

Quart curs

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

Optativa 6 (OP)

Optativa 7 (OP)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1*

 

OPTATIVES

Psicologia del Rendiment Esportiu

Prevenció de Lesions i Readaptació Esportiva

Selecció i Desenvolupament del Talent Esportiu

Organització d’Esdeveniments Esportius

Activitat Física i Atenció a la Diversitat

Gestió d’Activitats Esportives en l’Àmbit Turístic

Alimentació i Suplementació en l’Activitat Física i l’Esport

Creació d’Empreses en l’Àmbit de l’Activitat Física i l’Esport

Mètodes i Tècniques d’Investigació Aplicats a l’Activitat Física i l’Esport

Activitats Físiques de Sala, Fitnes i amb Suport Musical

Gestió de Qualitat i Recursos Humans en l’Activitat Física i l’Esport

Esport, Comunicació i Xarxes Socials

Noves Tendències del Fitnes i Wellness

Musculació i Mètodes d’Entrenament en Sala

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtindre el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Aprenentatge autònom

CG03 - Resolució de problemes

CG04 - Treball en equip

CG05 - Capacitat d'organització i planificació

CG06 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Presa de decisions

CG08 - Adaptació a noves situacions

CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1.1 - Comprendre, elaborar i saber aplicar els procediments, estratègies, activitats, recursos, tècniques i mètodes que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge amb eficiència, desenvolupant tot el curs de l'acció en tots els sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE1.2 - Dissenyar i aplicar el procés metodològic integrat per l'observació, reflexió, anàlisi, diagnòstic, execució, avaluació tecnicocientífica i/o difusió en diferents contextos i en tots els sectors d'intervenció professional de l'activitat física i de l'esport.

CE1.3 - Comunicar i interactuar de forma adequada i eficient, en activitat física i esportiva, en contextos d'intervenció diversos, demostrant habilitats docents de forma conscient, natural i continuada.

CE1.4 - Adaptar la intervenció educativa a les característiques i necessitats individuals per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: escolars, persones majors (tercera edat), persones amb mobilitat reduïda i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.1 - Saber orientar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament exercici físic i condició física en un nivell avançat, basat en l'evidència científica, en diferents àmbits, contextos i tipus d'activitats per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat.

CE2.2 - Identificar, comunicar i aplicar criteris científics anatòmic-fisiològics i biomecànics a un nivell avançat de destreses en el disseny, desenvolupament i avaluació tecnicocientífica de procediments, estratègies, accions, activitats i orientacions adequades; per a previndre, minimitzar i/o evitar un risc per a la salut en la pràctica d'activitat física i esport en tota mena de població.

CE2.3 - Dissenyar i aplicar amb fluïdesa, naturalitat, de forma conscient i continuada exercici físic i condició física adequada, eficient, sistemàtica, variada, basada en evidències científiques, per al desenvolupament dels processos d'adaptació i millora o readaptació de determinades capacitats de cada persona en relació amb el moviment humà i la seua optimització; amb la finalitat de poder resoldre problemes poc estructurats, de creixent complexitat i imprevisibles i amb èmfasis en les poblacions de caràcter especial.

CE2.4 - Articular i desplegar un nivell avançat de destresa en l'anàlisi, disseny i avaluació de les proves de valoració i control de la condició física i del rendiment fisicoesportiu.

CE2.5 - Saber readaptar, reentrenar i/o reeducar a persones, grups o equips amb lesions i patologies (diagnosticades i/o prescrites per un metge), competisquen o no, mitjançant activitats fisicoesportives i exercicis físics adequats a les seues característiques i necessitats.

CE2.6 - Desplegar un nivell avançat en la planificació, aplicació, control i avaluació dels processos d'entrenament físic i esportiu.

CE3.1 - Analitzar, identificar, diagnosticar, promoure, orientar i avaluar estratègies, actuacions i activitats que fomenten l'adhesió a un estil de vida actiu i la participació i pràctica regular i saludable d'activitat física i esport i exercici físic de forma adequada, eficient i segura per part dels ciutadans amb la finalitat de millorar la seua salut integral, benestar i qualitat de vida, i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) atés el gènere i a la diversitat.

CE3.2 - Saber promoure, assessorar, dissenyar, aplicar i avaluar tècnic-científicament programes d'activitat física, exercici físic i esport apropiats i variats, adaptats a les necessitats, demandes i característiques individuals i grupals de tota la població, i amb èmfasi en persones majors (tercera edat), el gènere femení i la diversitat, escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge).

CE3.3 - Articular i desplegar programes de promoció, orientació, coordinació, supervisió i avaluació tecnicocientífica d'activitat física, exercici físic i esport per a tota la població, amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial, amb presència d'un professional o realitzada de forma autònoma pel ciutadà, en els diferents tipus d'espais i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) segons les possibilitats i necessitats dels ciutadans, amb la finalitat d'aconseguir la seua autonomia, la comprensió, i la major i adequada pràctica d'activitat física i esport.

CE3.4 - Promoure l'educació, difusió, informació i orientació constant a les persones i als dirigents sobre els beneficis, significació, característiques i efectes positius de la pràctica regular d'activitat física i esportiva i exercici físic, dels riscos i perjudicis d'una inadequada pràctica i dels elements i criteris que identifiquen la seua execució adequada, així com la informació, orientació i assessorament de les possibilitats d'activitat física i esport apropiada en el seu entorn en qualsevol sector d'intervenció professional.

CE3.5 - Organitzar la promoció de polítiques, estratègies i programes educatius sobre aspectes de la salut pública, en relació amb l'activitat física i esport (per a la prevenció de factors de risc i malalties); així com cooperar amb altres agents implicats en aquesta: en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.1 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, processos, activitats, recursos i tècniques que componen les habilitats motrius bàsiques, activitats físiques, habilitats esportives, joc, activitats expressives corporals i de dansa, i activitats en la naturalesa de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE4.2 - Elaborar amb fluïdesa procediments i protocols per a resoldre problemes poc estructurats, imprevisibles i de creixent complexitat, articulant i desplegant un domini dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos, tècniques i processos de la condició física i de l'exercici físic de forma adequada, eficient, sistemàtica, variada i integrada metodològicament per a tota la població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge), atés el gènere i a la diversitat i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport.

CE4.3 - Desenvolupar i implementar l'avaluació tecnicocientífica dels elements, mètodes, procediments, activitats, recursos i tècniques que componen les manifestacions del moviment i els processos de la condició física i de l'exercici físic; tenint en compte el desenvolupament, característiques, necessitats i context dels individus, els diferents tipus de població i els espais on es realitza l'activitat física i esport; en els diversos sectors d'intervenció professional i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial.

CE5.1 - Analitzar, diagnosticar i avaluar els elements, estructura, situació i característiques de tots els tipus d'organitzacions d'activitat física i esport així com els elements legislatius i jurídics vinculats a l'activitat física i esportiva.

CE5.2 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, i realitzar avaluació tecnicocientífica dels diversos tipus d'activitats físiques i esportives adaptats al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat, en tots els tipus de serveis d'activitat física i esport, inclosos esdeveniments esportius, i en qualsevol tipus d'organització, població, context, entorn i població i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial com són: persones majors (tercera edat), escolars, persones amb discapacitat i persones amb patologies, problemes de salut o assimilats (diagnosticades i/o prescrites per un metge) i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport) garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.3 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i avaluar l'acompliment professional dels recursos humans, amb èmfasis en la direcció, coordinació, planificació, supervisió i avaluació tecnicocientífica de l'activitat, acompliment realitzat i de la prestació de serveis pels professionals d'activitat física i esport, en tots els tipus de serveis i en qualsevol tipus d'organització, context, entorn i amb èmfasi en les poblacions de caràcter especial i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.4 - Identificar, organitzar, dirigir, planificar, coordinar, implementar i realitzar avaluació tecnicocientífica dels recursos organitzatius i recursos materials i instal·lacions esportives, inclòs el seu disseny bàsic i funcional així com adequada selecció i utilització, per a cada tipus d'activitat, amb la finalitat d'aconseguir activitats físiques i esportives segures, eficients i saludables, adaptades al desenvolupament, característiques i necessitats dels individus i la tipologia de l'activitat, espai i entitat en qualsevol tipus d'organització, població, context i en qualsevol sector d'intervenció professional d'activitat física i esport i amb èmfasi per a les poblacions de caràcter especial i garantint la seguretat, eficiència i professionalitat en l'activitat exercida en el compliment de la normativa vigent.

CE5.5 - Articular i desplegar l'assessorament, certificació, i avaluació tecnicocientífica de les activitats físiques i esportives i els recursos en tots serveis d'activitat física i esport, contextos, entorns i sectors d'intervenció professional d'activitat física i esport així com en el disseny i elaboració d'informes tècnics en tots serveis d'activitat física i esport.

CE6.1 - Conéixer i comprendre les bases de la metodologia del treball científic.

CE6.2 - Analitzar, revisar i seleccionar l'efecte i l'eficàcia de la pràctica de mètodes, tècniques i recursos d'investigació i metodologia de treball científica, en la resolució de problemes que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

CE6.3 - Articular i desplegar amb rigor i actitud científica les justificacions sobre les quals elaborar, sustentar, fonamentar i justificar de forma constant i professional tots els actes, decisions, processos, procediments, actuacions, activitats, tasques, conclusions, informes i acompliment professional.

CE6.4 - Articular i desplegar procediments, processos, protocols, anàlisis pròpies, amb rigor i actitud científica sobre assumptes d'índole social, jurídica, econòmica, científica o ètica, quan calga i pertinent en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport).

CE7.1 - Conéixer i saber aplicar els principis ètics i deontològics i de justícia social en l'acompliment i implicació professional així com tindre hàbits de rigor científic i professional i una actitud constant de servei als ciutadans en l'exercici de la seua pràctica professional amb el qual es pretenga la millora, excel·lència, qualitat i eficiència.

CE7.2 - Conéixer, elaborar i saber aplicar els condicionants ètic-deontològics, estructurals-organitzatius, acompliment professional i les normatives de l'exercici professional dels Graduats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, en qualsevol sector professional d'activitat física i esport (ensenyament formal i informal fisicoesportiva; entrenament físic i esportiu; exercici físic per a la salut; direcció d'activitat física i esport); així com ser capaç de desenvolupar un treball multidisciplinari.

CE7.3 - Comprendre, saber explicar i difondre les funcions, responsabilitats i importància d'un bon professional Graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport així com analitzar, comprendre, identificar i reflexionar de forma crítica i autònoma sobre la seua identitat, formació i acompliment professional per a aconseguir les finalitats i beneficis propis de l'activitat física i esport de forma adequada, segura, saludable i eficient en tots els serveis fisicoesportius oferits i prestats i en qualsevol sector professional d'activitat física i esport.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El treball de final de grau es realitza en el segon semestre de quart curs.

Per a poder matricular-se en aquesta assignatura l’estudiantat ha d’haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

El treball de final de grau és un treball professional, tècnic i/o científic, integrador i potenciador dels coneixements adquirits, i que és imprescindible superar per a obtindre el títol de graduat o graduada.

Caldrà presentar un treball original i específic, teòric o empíric, sobre continguts estudiats en el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport que desenvolupe un aspecte monogràfic dels continguts orientats al perfil elegit per l’alumnat.

En aquesta assignatura es cursen 3 crèdits ECTS en anglès i 3 crèdits ECTS en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Així mateix, amb el títol de grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport també puc accedir a altres màsters...

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

 • Docència en Educació Física
 • Entrenament esportiu
 • Activitat física i salut
 • Gestió esportiva
 • Recreació esportiva
 • Recerca en l’àmbit de l’activitat física i l’esport
 • Turisme i activitat física. Activitats físiques al medi natural i turisme esportiu

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques  (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.