Inscripció, pagament i certificats

SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Persones destinatàries i admissió

Els cursos estan destinats a persones membres de la comunitat universitària (EST, PTGAS i PDI), preferentment; també s’hi poden inscriure altres persones majors de 18 anys.

L’admissió als cursos es fa per ordre d’inscripció fins al nombre màxim d’alumnes previst; si escau, els cursos amb una demanda suficient es poden desdoblar. Si algun curs no arriba al nombre mínim d’alumnes pot ser cancel·lat.

La Secció de Formació del Servei de Llengües i Terminologia es reserva el dret de variar la data d'inici/acabament dels cursos.

Inscripció i pagament

 • El pagament es pot fer únicament mitjançant l’aplicació TPV (targeta de crèdit) a la qual s’accedeix a través d’un formulari electrònic (http://inscripcio.uji.es). Consulteu el preu de la matrícula en la informació que hi ha de cada curs.

 • Si no es paga aquest rebut en les 24 hores següents a la inscripció, la matrícula s’anul•la automàticament i es perd la plaça en benefici de les persones que estiguen en llista d’espera. No cal portar cap rebut ni justificant al Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL); no obstant això, recordeu que heu d’imprimir o conservar el pdf de confirmació del pagament que genera l’aplicació TPV.
 • Els diners del preu la matrícula es retornen en els casos següents:

(a) Íntegrament si el curs es cancel·la.

(b) Exceptuant 5 euros de gestió,

1. En cas de malaltia documentada, si el curs no ha arribat al 15 % de les hores presencials;

2. Si abans de la data de confirmació del curs, l'alumnat es dona de baixa per qualsevol altra raó.

En la resta de casos NO es retornen els diners.

 • Per poder inscriure’s en un curs s’ha d’acreditar documentalment el nivell anterior de coneixement de llengua, al CAL. En els cursos de llengües estrangeres si no es disposa del certificat acreditatiu del nivell anterior es podrà fer una prova de nivell. Per poder fer aquesta prova cal haver pagat la inscripció al curs que es vol fer (podeu consultar l’escala dels diferents nivells de cada idioma en les taules d’equivalències de la Universitat Jaume I).
 • Els cursos per a l’estudiantat tindran reconeguts crèdits ECTS, per a sol·licitar-los caldrà presentar el certificat d'assistència al curs.
 • Els cursos d’idiomes organitzats per a la Unitat de Formació del PTGAS poden veure modificat el calendari previst; per fer la inscripció cal seguir les seues instruccions.
 • A les persones que no superen la prova de nivell (prova diagnòstica d'abans de l'inici del curs), se'ls retornarà l'import de la matrícula, tret de 6 euros, que és el cost de la prova i de 5 euros per les despeses de gestió.

Inscripció i pagament als cursos de català i espanyol com a llengües estrangeres

Certificat

 • Per obtindre el certificat d'aprofitament d'un curs cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials i haver superar un examen final (convocatòria única) amb un 60% de la puntuació total. 
 • Les faltes d'assistència no es poden justificar en cap cas.
 • Per a obtenir el certificat d'assistència, que permet sol·licitar els crèdits ECTS, cal haver assistit al 80% de les hores de classe i haver realitzat totes les hores de treball autònom.
 • Els certificats dels cursos de formació organitzats per l’SLT acrediten el nivell de llengua únicament dins la Universitat Jaume I.
 • La taxa per demanar un duplicat és de 5 €.


Més informació

Secció de Formació | Centre d’Aprenentatge de Llengües
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
Mòdul departamental TI, nivell 0
Av. Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana

Telèfon +34 964 729 468 / +34 964 728 881 / +34 964 727 629
infocal@uji.es / infoslt@uji.es
 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia