Admissió, resultats d’adjudicació de places, publicació, notificació i reclamacions Màsters Universitaris

19/07/2023 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Admissió, resultats d’adjudicació de places, publicació i notificació

Quan finalitze el termini de presentació de sol·licituds en cadascuna de les fases de preinscripció, la comissió acadèmica de cada màster ha de baremar les sol·licituds i garantir en tot moment la prioritat en l’admissió de l’estudiantat que dispose del títol universitari oficial d’accés respecte de l’estudiantat que estiga pendent de finalitzar els estudis d’accés.

En conseqüència, una vegada aplicat el barem amb els criteris específics de cada màster, s’han de prioritzar i ordenar en ordre descendent les sol·licituds de l’estudiantat titulat i, a continuació, en el mateix ordre descendent, les sol·licituds de l’estudiantat no titulat. La comissió de titulació pot admetre l’estudiantat ordenat fins a exhaurir el nombre total de places ofertades. Finalment, s’ha de generar, si queda estudiantat per assignar, una llista d’espera que mantinga l’ordre anterior.

Per a la valoració de les sol·licituds de les diferents fases de preinscripció s’han de tindre en compte les condicions acadèmiques que la persona sol·licitant tinga en la data límit establerta en el calendari per a la consideració de les condicions acadèmiques.

El resultat de l’adjudicació s’ha de comunicar a l’alumnat a través d’un missatge automàtic a l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció que, a més, l’ha de poder consultar de manera personalitzada al web de la Universitat en els terminis establerts en el calendari de preinscripció i matrícula.

Reclamacions

Les persones que no estiguen conformes amb la puntuació obtinguda en la baremació de la sol·licitud poden presentar la corresponent reclamació davant de la comissió acadèmica, enviant un registre electrònic des de la seu electrònica, en els terminis establerts en el calendari de preinscripció i matrícula.

La resolució de la comissió acadèmica ha de ser notificada a la persona interessada. Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant del Rectorat de la Universitat.

No s’admeten reclamacions que impliquen una modificació o alteració de l’ordre de preferència de les titulacions sol·licitades.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants