Sol·licitud de trasllat d’expedient d’estudiants amb estudis universitaris estrangers Documentació requerida

05/02/2024 | SGDE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • En un únic arxiu pdf, fotocòpia del document nacional d'identitat o fotocòpia compulsada del passaport o NIE.
  • En un únic arxiu pdf, original del certificat acadèmic en el qual consten les assignatures cursades, amb indicació de la qualificació obtinguda; a més a més, cal indicar l’escala que es fa servir per a la qualificació de les matèries. Aquest document ha d’estar correctament legalitzat (per via diplomàtica) i s’ha d’adjuntar una traducció jurada si està redactat en un idioma diferent dels oficials de la Universitat (valencià i castellà).
  • En un únic arxiu pdf, pla d’estudis segellat pel centre. Si el centre d’estudis és privat, s’ha d’aportar un document en el qual se certifique que el títol expedit pel centre és de validesa oficial, com els expedits per les universitats públiques.
  • En un únic arxiu pdf, programes originals segellats pel centre de les assignatures per les quals se sol·licita el reconeixement, amb indicació de crèdits, hores o setmanes per semestre o any.
  • En un únic arxiu pdf, declaració d'equivalència de la nota mitjana dels estudis cursats a l'estranger, facilitada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. 
  • En cas d'estudis finalitzats, en un únic arxiu pdf, s'ha de presentar una declaració jurada indicant que no s'ha iniciat cap tràmit d'homologació del títol, o la resolució de denegació de l'homologació dels estudis.

NOTES:

Obligatòriament s'ha d'adjuntar escanejada la documentació requerida (si no disposeu d'escàner, les empreses de Reprografia presten servei de escaneig de documents). Si no s'adjunta, no es tramitarà la sol·licitud.

Si la documentació aportada telemàticament no està signada digitalment o electrònicament es podrà requerir la documentació original.

Se pot aportar la documentació en anglès.

Informació proporcionada per: Servei de Gestió de la Docència i Estudiants