Memòria de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat. Curs 2016/17

27/07/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Gestió de la Qualitat

Les actuacions que ha realitzat l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) durant aquest curs acadèmic es presenten en els apartats següents:

 

Sistemes de gestió de la qualitat

Segons la norma ISO 9001

En l’àmbit del desenvolupament i la certificació de sistemes de gestió de la qualitat d’acord amb les normes UNE-EN ISO 9001, s’ha treballat en el manteniment dels sistemes certificats, en concret, els de la Biblioteca i del Servei d’Esports. Els dos serveis han realitzat l’auditoria interna i la revisió del sistema per la direcció i, a més, han estat objecte de l’auditoria externa de primer seguiment.

Com en anys anteriors, l’execució de les accions de millora identificades en les auditories i/o el tancament de les observacions i desviacions sorgides respecte de la norma de referència, així com el manteniment del sistema, han resultat de la col·laboració entre l’OPAQ i aquests serveis. Aquesta col·laboració ha permès un resultat molt positiu.

 • En quant al Servei d’Esports per la implicació i integració de les diferents unitats en la millora de la gestió de les activitats, formació i competició esportiva.
 • En la Biblioteca pel fet que el sistema de gestió faça minvar el nombre de disconformitats emeses per l’organisme certificador i que dels resultats dels indicadors del sistema se’n desprenga l’assoliment dels objectius. Addicionalment, durant el curs acadèmic 2016/17 s’ha estat treballant en els aspectes de la transició de la norma ISO 9001 (requisits de 2008 diferents a 2015). En aquesta etapa s’ha aprofundit en el context de l’organització, els riscos per cadascun dels processos i les expectatives de les parts interessades.

Dins d’aquest sistema de certificació, durant el curs 2016/17 s’ha realitzat el 14 procés de mesurament de l’eficàcia de la formació corresponent a la formació impartida dins del Pla de formació del PAS durant l’any 2016. Com ja va ocórrer en els processos d’avaluació anteriors, s’ha mantingut l’àmbit d’estudi a tot el personal d’administració i serveis de l’UJI que ha rebut formació, tant interna com externa. Per a aquest procés de mesurament s’ha utilitzat un instrument administrat a través del lloc web amb dues versions paral·leles dirigides, d’una banda, als caps de servei i, d’una altra, al personal dels serveis que havia rebut  dita formació. La satisfacció amb la formació rebuda en general, sense especificar si es tracta de formació interna o externa, aconsegueix una valoració de 4,19 sobre una escala de 5, significativament més baixa que la valoració de l’any 2015 (valoració de 4,24). Pel que fa a la satisfacció amb l’eficàcia de la formació interna, se situa en una mitjana de 4,26 sense que s’aprecien diferencies significatives amb la valoració de l’any anterior i, en quant a la satisfacció amb la formació externa realitzada, aquesta se situa en una mitjana de 4,36 sense apreciar-se tampoc cap tipus de diferència significativa.

Si ens centrem en l’avaluació de l’eficàcia de la formació interna rebuda pel PAS de l’UJI, el perfil que ens troben és que les dones estan (mitjana de 4,32), significativament més satisfetes que els homes (mitjana de 4,16), membre del PAS que rep la formació (mitjana de 4,29 enfront els responsables de personal amb una mitjana de 4,15), implicada en un SGIQ-AUDIT (mitjana de 4,31) i que realitza cursos de formació general comuna.

Un altre procés que s’ha dut a terme, per onzè curs consecutiu, és l’avaluació de proveïdors per part dels serveis implicats  en el sistema de gestió de la qualitat corresponent al curs 2015/16, encara que amb dos novetats respecte a edicions anteriors. En primer lloc, per a aquesta avaluació s’han reduït els instruments només a un, independentment que es tractés d’un proveïdor intern o extern; per altra banda, i donant resposta a les necessitats plantejades pels propis serveis objecte de la certificació ISO 9001, s’han realitzat informes per separat per al Servei d’Esports i per a la Biblioteca. Els resultat indiquen que:

 • El nivell de satisfacció del Servei d’Esports amb els seus proveïdors interns oscil·la entre un 5 (amb Biblioteca, Servei de Contractació i Assumptes Generals, Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, Servei de Gestió Econòmica i Servei d’Informació Comptable) i un 3 sobre 5 (amb el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica).
 • En quant al nivell de satisfacció de la Biblioteca amb els seus proveïdors interns varia entre un 5 (per al Servei de Contractació i Assumptes Generals) i un 1 sobre 5 (per al Servei de Control Intern).
 • Per últim, tant el Servei d’Esports com la Biblioteca realitzen la mateixa valoració dels seus proveïdors externs, que varia entre un 5 (amb Bacota, Electrotecnia Monrabal S.L., Iproma, Kontor Stil SL, Schindler S.A., Servieco i Siemens S.A.) i un 2 sobre 5 (per a UTE FCC-Fobesa).

En quant a la mesura de la satisfacció i la qualitat de servei dels dos serveis objecte de certificació, que es realitza cada dos anys de forma alterna, durant el curs 2016/17 s’ha portat a terme  la setena avaluació de la qualitat del servei i satisfacció dels usuaris i usuàries amb la Biblioteca del que, en el moment d’elaborar la present memòria encara s’està realitzant el corresponent informe de resultats, doncs la recollida d’informació s’ha portat a terme durant el mes de juny.

Pel que fa al Servei d’Esports, durant el curs 2016/17, s’ha realitzat la presentació de resultats obtinguts de l’avaluació de la qualitat de servei i satisfacció dels seus usuaris i usuàries durant el curs 2015/16. La satisfacció general dels usuaris i usuàries aconsegueix una mitjana de 4,58 sobre 5, significativament més alta que l’aconseguida en l’última avaluació realitzada durant el curs 2013/14 i que se situava en una mitjana de 4,41. Per grups, i sense que es troben cap tipus de diferències significatives entre ells, aquesta satisfacció es més alta entre les dones (mitjana de 4,67 sobre 5), entre el personal d’administració i serveis (mitjana de 4,82 sobre 5) i entre els assistents a activitats formatives (mitjana de 4,76 sobre 5).

Sistema de garantia interna de la qualitat dels títols

Durant el curs 2016/17, l’OPAQ ha coordinat la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Universitat Jaume I (programa AUDIT de l’ANECA) en tots els títols oficials (graus, màsters i doctorats). A través de diverses reunions amb els responsables dels títols, l’OPAQ ha explicat el programa AUDIT i el Sistema de garantia interna de qualitat i ha portat a terme l’assessorament necessari. Al mateix temps s’ha continuat treballant amb el Servei d’Informàtica amb l’aportació de les indicacions i requeriments necessaris per a la millora de l’aplicació informàtica desenvolupada per a impulsar la implantació del Sistema de garantia interna de la qualitat i facilitar la gestió de tota la documentació, així com la gestió de les accions de millora.

Dins del Sistema de garantia interna de qualitat es mesura la satisfacció amb diferents processos i col·lectius, tal com es detalla a continuació.

Anualment es realitza un procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat amb els processos de gestió acadèmica. Amb poques variacions segons el col·lectiu al qual s’adreça l’instrument de mesurament, estudiantat de nou ingrés o matriculat en més d’una ocasió, se sol·licita que l’estudiantat avalue la seua satisfacció amb aspectes relacionats amb la gestió acadèmica dels títols oficials, com ara la informació prèvia a la selecció del títol de grau o de màster, la planificació i organització del curs, la fixació d’horaris de classes i exàmens, la implantació de programes d’assignatures, la pàgina web del títol, els processos de preinscripció, matrícula, reconeixement de crèdits i manteniment d’instal·lacions, etc.

De l’anàlisi de les dades de satisfacció de l’estudiantat de grau amb els processos de gestió acadèmica s’observa  una mitjana de satisfacció amb la Universitat de 3,85 sobre 5, significativament més alta a l’aconseguida durant el curs anterior (mitjana de 3,8). En aquest sentit, l’estudiantat de nou ingrés és el que presenta una satisfacció significativament més alta que la de la resta de l’estudiantat (mitjanes de 3,99 i 3,78 respectivament) i les dones mostren una satisfacció significativament més alta que els homes (mitjanes de 3,89 i 3,81 respectivament). Per centres cal destacar que l’estudiantat de la FCS es troba significativament més satisfet que l’estudiantat de la resta de centres i que l’estudiantat de la FCHS es troba significativament més satisfet que l’estudiantat de l’ESTCE i de la FCJE.

En referència als processos avaluats, el nivell de satisfacció més alt es presenta amb el procés sobre informació general (mitjana de 3,79), seguit pel procés sobre recursos tecnològics i espais per a la docència (mitjana de 3,71), el procés de tràmits (mitjana de 3,69), el procés d’informació acadèmica (mitjana de 3,68) i, per últim, el procés de planificació docent i acadèmica (mitjana de 3,41). Així mateix, cal destacar que la valoració aconseguida durant el curs 2016/17 en tots aquests processos és significativament més alta que l’aconseguida durant el curs 2015/16.

Per completar aquest procés de mesurament, per segon any des del Servei d’informàtica s’ha automatitzat la generació d’unes taules per títol a partir de les dades obtingudes en l’enquesta, que ha facilitat la realització dels gràfics de seguiment dels indicadors de matrícula. En aquest sentit, també cal tornar a agrair a Antonio Berbel Vera (del Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica) la seua dedicació en l’elaboració d’una macro desenvolupada en Microsoft VBA que ens ha permés obtindre els informes dels graus de forma ràpida i automàtica.

Dins del procés de mesurament de la satisfacció de l’estudiantat de màster amb els processos de gestió acadèmica, i per novè any consecutiu, s’ha avaluat la satisfacció de l’estudiantat de màster que es matricula a l’UJI per primera vegada. En general, l’estudiantat dels màsters universitaris presenta un nivell de satisfacció alt amb la Universitat (mitjana de 4,04 sobre 5) i es manté estable respecte dels resultats del curs anterior. En aquest sentit, no es troben diferències d’opinió pel que fa al sexe de l’estudiantat però si es troba que l’estudiantat dels màsters adscrits a la FCS (mitjana de 4,23) està significativament més satisfet que l’estudiantat dels màsters adscrits a la FCJE (mitjana de 3,90).

Respecte a com es valora la Universitat des de cada un dels màsters, caldria indicar que les millors valoracions provenen, dins l’ESTCE, de l’estudiantat matriculat en el MU en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (mitjana de 5 sobre 5). Dins de la FCJE, correspon a l’estudiantat del MU en Gestió de la Qualitat (mitjana de 4,24 sobre 5), a la FCHS, l’estudiantat més satisfet amb l’UJI és el del MU en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (mitjana de 4,67 sobre 5) i, per últim, a la FCS, l’estudiantat del MU en Infermeria (mitjana de 4,57 sobre 5).

Pel que fa a la satisfacció de l’estudiantat de màster, per tercer any s’ha portat a terme un procés de mesurament de la seua satisfacció una vegada finalitzat el curs acadèmic (en substitució de l’enquesta que es realitzava a l’estudiantat de màster de segona matrícula). L’anàlisi de les dades obtingudes i l’elaboració del corresponen informe ha sigut automatitzat des del Servei d’informàtica, de manera que cada títol rep un xicotet informe dels resultats obtinguts.

Un altre procés realitzat ha sigut la recollida d’informació per a conèixer la satisfacció del professorat de la Universitat amb el Programa Docentia-UJI del curs 2015/16, en el qual s’ha diferenciat entre l’opinió del PDI amb algun tipus de responsabilitat en la gestió acadèmica i la resta del PDI. S'han fet dues enquestes paral·leles, al professorat avaluat i als responsables acadèmics, amb el mateix qüestionari. El qüestionari està format per 6 ítems, cinc dels quals mesuren la satisfacció amb el model, procediment, resultats, suport i aplicació informàtica, i un mesura la importància donada al programa. En el curs analitzat no hi ha cap valoració menor de 3 punts. Els responsables acadèmics estan significativament més satisfets (4,08 punts) que el PDI implicat (3,6 punts) quant al suport rebut des de l'OPAQ. Comparant les valoracions amb les del procés anterior (curs 2014/15) no s'aprecien diferències significatives en la satisfacció entre ambdós cursos en el cas del PDI participant. En el cas dels responsables acadèmics, al curs 2015/16 hi ha un increment significatiu de la satisfacció amb el procediment utilitzat (3,76 punts en el curs 2015/16 y 3,38 punts en el curs 2014/15).

D’altra banda, i per tercera vegada, s’ha realitzat una enquesta entre el professorat per a conèixer-ne la seua satisfacció amb l’activitat docent desenvolupada en cadascun dels títols en els quals imparteix docència, tant si es tracta de graus com de màsters. Dins d'aquest procés d'avaluació no es realitza cap informe global de resultats però una revisió dels resultats aconseguits per cada títol ens mostra que, per centres, els títols on el professorat mostra una major satisfacció amb la seua activitat són:

 • Dins l'ESTCE el Grau en Matemàtica Computacional amb mitjana de 4,54 i el MU en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades amb mitjana de 4,90.
 • A la FCJE el Grau en Turisme amb mitjana de 4,51 i el MU en Cooperació al Desenvolupament, a distància, amb mitjana de 4,92.
 • A la FCHS el Grau en Estudis Anglesos amb mitjana de 4,75 i el MU en Historia de l’Art i Cultura Visual, MU en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (tant presencial com a distància) i el MU en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania, amb mitjana de 5.
 • I, per últim, a la FCS el Grau en Infermeria amb mitjana de 4,58 i el MU en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària amb mitjana de 4,60.

En quant a l’elaboració de tots aquests informes per títol resultats d’aquest procés d’avaluació, també ha sigut automatitzat des del Servei d’Informàtica, el que permet una ràpida comunicació dels resultats als implicats.

Durant el curs 2016/17 es van a presentar els primers resultats del nou procés d’avaluació de la satisfacció del professorat i de l’estudiantat en relació als programes de doctorat, emmarcat dins del Sistema de garantia intern de la qualitat portat a terme durant el curs 2015/16.

Així doncs, els resultats indiquen que la satisfacció del professorat dels programes de doctorat es troba en una mitjana de 4,38 sobre 5 mentre que, en el cas de l’estudiantat aconsegueix una mitjana de 4,28 sobre 5. Pel que fa referència als processos generals avaluats:

 • En el cas del professorat, les valoracions són per als resultats obtinguts (mitjana de 4,32), els tràmits (mitjana de 3,91), els recursos materials (mitjana de 3,88), la informació transmesa (mitjana de 3,83), l’organització de la docència (mitjana de 3,77) i els recursos humans (mitjana de 3,46).
 • En el cas de l’estudiantat les valoracions són per als resultats obtinguts (mitjana de 4,44 i significativament millor valorat que entre el PDI), els recursos humans (mitjana de 4,43 i significativament millor valorat que entre el PDI), els tràmits (mitjana de 4,19 i significativament millor valorat que entre el PDI), els recursos materials (mitjana de 4,05 i significativament millor valorat que entre el PDI), la informació transmesa (mitjana de 3,87) i l’organització de la docència (mitjana de 3,54).

També en aquest cas, on era necessari la presentació de resultats per títol, s’ha contat amb la col·laboració del Servei d’Informàtica per a l’automatització dels informes permetent una ràpida comunicació dels resultats als implicats.

En el moment de realització de la present memòria està en funcionament el procés per a recollir informació, tant del professorat com de l’estudiantat de doctorat, en relació amb la seua satisfacció amb els programes de doctorat del curs 2016/17.

També durant aquest curs, i per desè any consecutiu, s’ha analitzat la satisfacció dels usuaris i usuàries de la Bústia UJI i s’ha realitzat l’informe de les dades recollides durant l’any 2016. En aquest cas, el procés presentava novetats relatives, per una banda, a una modificació de l’instrument de mesura degut a la posada en marxa d’una sèrie d’anàlisis estadístics que portat a terme la reducció i la modificació d’ítems de l’instrument i, per altra, a la realització, per primera vegada, d’anàlisi utilitzant com a variable de segmentació el sexe de l’enquestat que, fins al moment, no s’havia pogut utilitzar per motius de confidencialitat de les dades. En aquest procés els resultats indiquen que el grau de satisfacció de la Bústia ha baixat significativament des d’una mitjana de 4,32 sobre  5 durant l’any 2015 fins a una mitjana de 4,02 en l’any 2016.

El personal usuari que ha realitzat consultes a la Bústia (mitjana de 4,17 sobre 5) presenta un nivell de satisfacció significativament més elevat que les persones que han realitzat queixes en la mateixa (mitjana de 3,33) o aquelles que han utilitzat la Bústia per a presentar suggeriments (mitjana de 3,67). Així mateix, els usuàries que pertany al grup del PAS (mitjana de 3,43) presenten una satisfacció significativament més baixa que aquells usuàries els grup de l’estudiantat (mitjana de 4,02) o del PDI (mitjana de 4,21). Per últim, destacar que no es troben diferencies d’opinió per sexes.

Finalment, per al curs 2016/17 estava programada l’avaluació de la satisfacció laboral del personal de l’UJI, tant del PDI com del PAS, però, per circumstàncies alienes a l’OPAQ aquest procés a degut retardar-se fins al pròxim mes de setembre (durant el curs 2017/18). Per indicació del vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, aquest procés continuarà sent un procés amb caràcter biennal, a realitzar en els mesos de setembre i alternant la seua realització amb el procés d’avaluació de la satisfacció amb l’activitat docent desenvolupada en els títols que, per tant, també passa a ser un procés de realització biennal.

Seguiment dels títols

L’OPAQ coordina a l’UJI el Programa de seguiment de títols promogut per l’AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva). En aquesta ocasió, pel que respecta als títols de grau i màster, han presentat informe per a l’avaluació de l’AVAP un total de cinc titulacions, en concret, dos graus i tres màsters oficials. Es tracta de títols oficials que, amb caràcter biennal, són avaluats en la seua implantació o, en el cas dels màsters, són de recent implantació però han hagut d’avançar el seguiment del títol per tal d’evitar el solapament amb la renovació de l’acreditació. Aquests títols són:

 • Grau en Gestió i Administració Pública
 • Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta
 • Màster Universitari en Direcció d'Empreses/Management
 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria

Emès l'informe provisional per part de l'AVAP, els cinc títols han obtingut una valoració satisfactòria i s‘han remés al·legacions per a millorar algunes valoracions.

Com en altres anys, l’OPAQ ha col·laborat en la documentació i tractament de les recomanacions dels títols i de les accions de millora dutes a terme en les titulacions, i en la revisió, manteniment i actualització del sistema de garantia interna de qualitat dels títols per a aquest menester. També ha coordinat l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que han participat en el procés i en la gestió de la documentació que l’AVAP ha dissenyat per a aquesta finalitat.

Igualment s’ha treballat en l’anàlisi, tractament i documentació de les recomanacions rebudes per part de l’agència envers els títols que van participar en el seguiment el curs anterior per tal d’implantar les accions de millora suggerides i actualitzar el sistema de qualitat dels títols.

Aquest any hem coordinat el nou projecte pilot de seguiment de l’AVAP dels programes de doctorat conforme al RD 99/2011 pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que es du a terme als tres anys de la seua implantació. Els dos programes de doctorat que han avançat la seua avaluació al projecte pilot han sigut el PD en Informàtica i el PD en Psicologia. L’OPAQ ha col·laborat en la documentació i tractament de les recomanacions dels títols i de les accions de millora dutes a terme en els programes, i en la revisió, manteniment i actualització del sistema de garantia interna de qualitat dels títols per a aquest menester. També ha coordinat l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que han participat en el procés i en la gestió de la documentació que l’AVAP ha dissenyat per a aquesta finalitat. Els nou programes de doctorat que compleixen el criteri es troben recopilant evidències i elaborant l’informe de seguiment que es remetrà a l’agència en la primera convocatòria ordinària del proper mes de novembre.

També s’ha treballat en la implantació del SGIQ amb els programes de doctorat. S’han revisat les memòries anuals dels programes elaborades per la titulació i s’han ajustat per tal de cobrir les necessitats dels processos externs de rendició de comptes. Fruit d’aquesta revisió han aflorat diverses accions de millora, algunes institucionals i altres específiques de cada programa, que han quedat documentades en el SGIQ com a accions i notificacions.

Renovació de l’acreditació dels títols

Des de l’OPAQ s’ha participat en el Programa de renovació de l’acreditació promogut per l’AVAP. Aquest any 2017 s'ha participat en el Programa Reacredita de l’AVAP, amb nou títols, tots ells de grau.

Al mateix temps, a partir del mes de juny de 2017, es va iniciar un nou procés amb els huit títols de grau i màster que han de renovar la seua acreditació durant l’any 2018. Des de l’oficina es treballa en l’elaboració d’evidències institucionals, la revisió del sistema de garantia interna de qualitat de cada títol, en l’aportació i validació de taules de dades i indicadors segons els models d’acreditació, i es dóna suport en la redacció de l’autoinforme, adaptat al nou model que l’AVAP ha publicat.

Dins el Programa Acredita Plus de l’ANECA s’ha participat en l’elaboració de les esmenes als informes provisionals de l’ANECA per a l’obtenció del segell internacional de reconegut prestigi, el segell EUR-ACE en l’àmbit de l’enginyeria i el segell EURO-INF en l’àmbit informàtic. En el cas de les titulacions de l’àmbit de l’enginyeria, s’han elaborat plans de millora per tal de garantir el compliment de les prescripcions i consolidar els segells als dos anys. En concret, els graus que han participat són:

 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Informàtica

Cal indicar que tots els títols han obtingut informe favorable de l’AVAP per a la renovació de l’acreditació i han aconseguit el segell internacional de l’àmbit de l’enginyeria i de l’àmbit de la informàtica.

Les tasques del personal de l’OPAQ han consistit a donar informació, documentació i suport a tots els títols oficials per tal de garantir que l’avaluació del títol mitjançant el model d’acreditació i la presa de decisions per a la millora continua estiguen basades en l’evidència documental.  Finalitzat els processos de renovació de l’acreditació s’enceta el tractament de les recomanacions i les accions de millora que ajuden a implementar els suggeriments plantejats en cada títol i s’estenen a totes les titulacions de l’UJI, si escau.

 

Altres processos de recollida i anàlisi de resultats

En relació amb l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), durant el curs 2016/17 s’ha portat a terme l'informe d’avaluació de la qualitat del servei que presta la Universitat a les empreses que contracten activitats de R+D+I corresponent a les dades recollides durant els anys 2015 i 2016.

L’anàlisi de les dades recollides indiquen que la satisfacció de les empreses se situa en una mitjana de 4,51 sobre 5, lleugerament millor que la valoració de l’edició anterior però sense presentar diferències significatives. Els resultats segmentats tampoc presenten diferències significatives entre els diferents grups i indiquen que aquesta satisfacció és un poc més baixa entre empreses públiques (mitjana de 4,36) i privades (mitjana de 4,48) respecte a altres tipus d’empreses (mitjana de 4,69) i major entre empreses nacionals de la Comunitat Valenciana (mitjana de 4,56 que passa a ser de 4, 35 quan es consideren les empreses nacionals en general) que entre empreses estrangeres (mitjana de 4).

Per altra banda, i també en relació amb l’OCIT, durant els mesos de juny i juliol de 2017 s’ha portat a terme el procés de recollida d’informació sobre la satisfacció dels usuaris interns i de la qualitat de servei de l’OCIT corresponent als anys 2015 i 2016.

En quant a les necessitats plantejades pel Servei de Comunicació i Publicacions (SCP), es va realitzar la quarta edició de l’estudi sobre els factors que han resultat decisius entre l’estudiantat de grau i de màster, tant per a matricular-se a la Universitat, com per a establir el nivell de satisfacció de l’estudiantat ja matriculat en anys anteriors, així com als mitjans de comunicació utilitzats per a obtindre informació sobre el títol en particular i sobre la Universitat en general. Amb tota aquesta informació recollida s’elaboren els respectius informes de grau i màster per al Servei de Comunicació i Publicacions, amb l’objectiu de donar retroalimentació al Servei a l’hora de planificar les seus accions dirigides als clientes i futurs clients de la Universitat.

Un altre servei amb el que s’ha iniciat un procés de col·laboració és l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Amb aquest servei, durant el curs 2014/15 es va dur a terme el disseny de quatre enquestes dirigides a estudiantat ixent d’intercanvi, estudiantat entrant d’intercanvi, coordinadors i coordinadores d’intercanvi i a tutors i tutores d’intercanvi. D’aquestes quatre enquestes, durant el curs 2015/16 es va posar en funcionament l’enquesta relativa a l’estudiantat ixent d’intercanvi i, durant el curs 2016/17 es van a posar en funcionament la resta d’enquestes. Així doncs:

 • Pel que va a l’enquesta per a estudiantat ixent d’intercanvi per motiu d’estudis, la segona edició corresponent a les dades del curs 2015/16, recull la satisfacció de l’estudiantat amb diverses aspectes relacionats amb la seua estada en una altra universitat, com són, entre altres: la satisfacció amb l’experiència d’intercanvi (mitjana de 4,73 sobre 5) i la satisfacció amb la institució de destinació (mitjana de 4,31 sobre 5), en ambdós casos lleugerament millor que l’edició anterior però sense presentar diferències significatives, i la satisfacció amb l’ORI (mitjana de 3,95 sobre 5) amb una valoració lleugerament més baixa que en l’edició anterior però sense diferències significatives.
 • En quant a l’enquesta per a estudiantat entrant per intercanvi corresponent a les dades del curs 2015/16, recull la satisfacció de l’estudiantat amb diverses aspectes relacionats amb la seua estada en la nostra Universitat, com són, entre altres: la satisfacció amb la seua experiència d’intercanvi (mitjana de 4,7 sobre 5), la satisfacció amb l’UJI (mitjana de 4,53) i la satisfacció amb l’ORI (mitjana de 4,52 sobre 5).Degut a les necessitats d’informació manifestades pels títols en relació als processos de renovació de l’acreditació que realitzen, amb la col·laboració del Servei d’Informàtica s’ha realitzat l’automatització de la creació d’informes per títol amb les dades arreplegades en aquesta tant en l’enquesta d’ixents com en l’enquesta d’entrants del curs 2015/16.
 • Una altra enquesta posada en marxa, per primera vegada, durant el curs 2016/17 va anar dirigida a recollir la satisfacció dels coordinadors i coordinadores d’intercanvi que presenta una mitjana de satisfacció general d’aquests de 4,4 sobre 5, destacant la satisfacció dels encarregats de la coordinació del Programa SICUE amb una mitjana de 4,5.
 • Finalment, per primera vegada, durant el curs 2016/17 per a l’ORI va ser la de satisfacció dels tutors i tutores d’intercanvi, la satisfacció dels quals aconsegueix una mitjana de 3,91 sobre 5.

​Un altre procés d’avaluació realitzat ha anat dirigit a conèixer la satisfacció i la qualitat de servei ofert per la pròpia OPAQ als seus usuaris. Aquest procés ja s’anava realitzant des de fa alguns anys però va ser des d’aquest curs 2016/17 quan el procés s’ha sistematitzat (quedant establert els criteris de selecció de la població, les dades de realització de l’enquesta i la seua periodicitat i l’instrument de mesura). Així doncs, durant el mes de setembre de 2016 es van a recollir les dades corresponent al curs 2015/16 que van a situar la satisfacció general dels usuaris de l’OPAQ en un 4,25 sobre 5.

Per a finalitzar, cal indicar que durant el curs 2016/17 l’OPAQ va col·laborar amb diversos serveis de la Universitat en el disseny i execució en l’aplicació informàtica d’enquestes:

 • Amb l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental i el grup d’investigació WANT – Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables, de l’UJI, en relació amb el procés d’avaluació dels factors psicosocials del personal de la Universitat Jaume I.
 • Amb el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) amb dos formularis per a conèixer la satisfacció dels seus usuaris respecte a la seua satisfacció amb l’àrea d’assessorament lingüístic en Valencià i amb l’àrea d’assessorament lingüístic en llengües estrangeres.
 • Amb el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del SLT amb quatre qüestionaris dirigits a avaluar tots els tipus de cursos realitzats pel SLT (grups de conversa, cursos presencials, cursos virtuals i cursos de preparació).
 • Amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) per a l’actualització de l’enquesta ja existent dirigida a l’avaluació del Programa UJI Voluntària.
 • Amb l’ORI per a l’actualització de l’enquesta ja existent dirigida a l’avaluació de la satisfacció de l’estudiantat ixent d’intercanvi per motius d’estudi.

 

Avaluació de l’activitat docent

En setembre de 2016 es va realitzar l'enviament a l'AVAP de la documentació per al seguiment del programa DOCENTIA-UJI relatiu al curs 2015/16. En abril de 2017 es va rebre la resposta d'ANECA-AVAP amb algunes recomanacions de millora. En juny de 2017 es va enviar la documentació relativa al curs 2016/17, que va incloure les accions derivades de les recomanacions rebudes, sent les principals la millora de la visibilitat en la web y el seguiment del professorat insuficient per part de la USE.

En el curs 2015/16 s’ha realitzat l’avaluació de l’activitat docent del professorat del curs anterior, aplicant el model Docentia-UJI. L’aplicació d’aquest model es va realitzar una vegada publicats els resultats de les enquestes a l'alumnat. El nombre d'enquestes realitzades va ascendir a 72.610 en el curs 2015/16, de les quals 62.060 es van realitzar de forma presencial. Aquest nombre d'enquestes s'ha reduït notablement respecte al curs anterior.

Quant als resultats de l’aplicació del model Docentia-UJI, en el curs 2015/16 es va avaluar un total de 1.042 professors que continuaven a l'UJI al curs 2016/17. Un 29,8% del professorat va ser avaluat com a excel·lent, un 57,9% va ser notable, un 8,6% acceptable i un 3,6% va ser insuficient. Les anàlisis es van realitzar també per a cada centre, i per a cada tipus de dedicació del professorat, arreplegant-se totes les dades en la memòria de curs, publicada en la pàgina web de l'OPAQ. La categoria de notable ha predominat en tots els centres.

La Comissió d’Avaluació Docent (CAD) va recordar als departaments amb professorat avaluat com insuficient la necessitat d’aplicar les “Línies d’actuació amb el professorat amb avaluació de l’activitat docent insatisfactòria”, aprovades per dita comissió, en la seua reunió del dia 4 de febrer de 2016. El document esmentat es troba en el lloc web en el qual es publiquen totes les informacions relatives a l’avaluació docent, disponible per a la comunitat universitària. Es tracta d'un protocol d'actuació en què també participa la USE, per a ajudar en la millora de l'exercici d’aquests professors.

Altres actuacions rellevants de la CAD durant el curs 2016/17 han sigut:

 • Aprovació de la modificació de la normativa per la qual, per a atorgar una valoració a un professor o professora en un curs acadèmic cal que tinga més de deu respostes en el conjunt de les seues valoracions d’assignatures, excepte si el percentatge de respostes respecte a l’alumnat matriculat és igual o major que el 50%. Aquesta modificació va ser aprovada posteriorment pel Consell de Govern.
 • Ficar en marxa diverses mesures per a millorar la taxa de resposta de les enquestes telemàtiques a l’estudiantat.

Com ja s’ha explicat anteriorment, per a conèixer la satisfacció amb el model, s'ha realitzat l'enquesta de satisfacció del professorat avaluat i dels responsables acadèmics. Així mateix, s'ha preguntat a l’alumnat del curs per la seua satisfacció amb el procés d'avaluació docent, durant el procés de matrícula en els graus (juliol i setembre de 2016), i al finalitzar el curs en els màsters oficials (maig de 2016). En els graus la mitjana de satisfacció amb el procés va ser de 3,45 punts (amb una mostra de 4.862 respostes) i en els màsters de 3,56 (mostra de 150 respostes).

Quant al curs 2016/17, la recollida de dades del procés d’enquestes presencial als graus es va desenvolupar des del dia 14 de novembre fins al 9 de desembre de 2016 (primer semestre), i des del dia 24 d’abril fins al 19 de maig de 2017 (segon semestre). La recollida telemàtica de dades per al procés d’enquesta als màsters oficials es podia habilitar en el període del 10 d’octubre de 2016 fins al 23 de juliol de 2017. Les dates estaven incloses en el calendari acadèmic del curs.

Aquest curs també s'ha donat la possibilitat de realitzar enquestes fora del període oficial, de forma telemàtica, donant visibilitat de les enquestes obertes i el nombre d'alumnes que han respost. En total, es van avaluar, de forma presencial, en el primer semestre, 760 docents de 527 assignatures i, en el segon semestre, 784 docents de 464 assignatures.

 

Cartes de serveis de la Universitat

Aquest curs 2016/17 es manté el seguiment de les cartes de serveis amb l’actualització de les dades i la difusió, a través del lloc web de la Universitat, dels resultats dels indicadors. S’avaluen els compromisos establerts a partir dels estàndards de qualitat del servei que es van definir, on especialment s’ha treballat la presentació dels indicadors al web durant la primera meitat del 2017.

A més, a finals de 2016, es va iniciar el procés d’actualització de la carta de serveis de l’OPAQ amb la finalitat d’adaptar-la als nous processos en els que actualment s’està treballant en l’oficina, com els processos de seguiment i renovació de l’acreditació de títols oficials, el programa AUDIT, el programa Docentia UJI o el suport en la facilitació de dades per a la participació en rànquings nacionals i internacionals.

 

Avaluació de la Universitat en el model EFQM

Per a continuar la implantació del model EFQM a l’UJI, aquest curs acadèmic 2016/17 s’ha realitzat un procés de recollida d’informació i d’anàlisi interna amb el model EFQM. El sistema de direcció i gestió ja contempla aquesta periodicitat en la implantació del model i per tant ja existeixen sistemàtiques que permeten la recollida de la informació anual.

 

Rànquings i suport a la qualitat de la informació quantitativa institucional

D’una banda, l’UJI participa enviant dades en alguns dels rànquings nacionals (Shangai U. españolas, Scopus U. españolas, Ranking CyD, Ranking Ivie, Diario El Mundo), iberoamericans (Shangai U. iberoamericanas, Scopus U. iberoamericanas) i mundials (U-Multirank, Greenmetric). Des de l’OPAQ, es coordina en alguns casos i en altres es facilita la informació necessària per a fer el seguiment de l’UJI en aquests rànquings. També des de l’OPAQ, es fa l’anàlisi dels resultats de manera que es facilita a la direcció de la universitat l’avaluació dels resultats de manera comparativa amb altres institucions.

D’altra banda, l’UJI col·labora en assegurar la qualitat de la informació quantitativa que es facilita a organismes externs (Sistema d’informació integrada de les universitats o SIIU al Ministeri, la universitat en xifres a la CRUE, part de l'estadística d'I+D+I que gestiona l'OCIT per a la CRUE, Sistema d’informació de les universitats públiques valencianes a Conselleria, Memòria de seguiment al Campus d’excel·lència internacional Habitat 5U). En aquest sentit, l’OPAQ actua com a validador de la informació institucional, al fer que aquesta siga més homogènia davant els diferents organismes externs..

 

Promoció de la Qualitat

El personal de l’OPAQ, durant aquest curs, ha impartit i ha rebut formació en matèria de qualitat.

Pel que fa a la formació impartida en matèria de qualitat, cal destacar:

 • La participació en la impartició del curs “Organització i funcionament dels graus universitaris”, adreçat a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I, amb la presentació titulada El paper de l’estudiantat  en la millora de la qualitat dels títols.
 • La impartició d’una ponència en la Jornada Programa Docentia: Bones pràctiques a l’aula organitzada per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.
 • Dues activitats d’informació sobre les tasques relacionades amb la gestió de la qualitat i la millora contínua a realitzar en el programa informàtic Gestió per processos dirigida als responsables dels departaments i dels títols de grau i màster de la Universitat.

D’altra banda, pel que fa a la formació rebuda, cal dir que el personal de l’OPAQ ha participat en jornades, fòrums i cursos, organitzats, tant a l’UJI com a altres organismes, com per exemple, la VIII Jornada de Reflexió i Debat de les Unitats de Qualitat de les Universitats Espanyoles organitzada per la Universitat de León o el curs de formació del PAS "Eines de tractament i visualització de dades per a l'elaboració d'informes i seguiment d'indicadors". També s’ha participat en els seminaris realitzats en el marc del Programa de formació de directius: “Utilitat de rànquings en el posicionament estratègic d'universitats investigadores” i formació per a la direcció: “Els rànquings universitaris. Què ens diuen i per a què serveixen”.

La difusió de la qualitat es complementa mitjançant l’actualització de la pàgina web de l’OPAQ amb caràcter periòdic. S’ha publicat la informació més rellevant entre els usuaris i usuàries, i s’ha facilitat informació completa i detallada de les diferents activitats desenvolupades per l’Oficina.

Pel que fa a les accions de benchmarking cal destacar les visites a l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat de França Alfaro Calvo, tècnica del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica i la d’Orlando Serrano del Polytechnic Institute of Setúbal (Portugal). Així mateix, en desembre de 2016 va tindre lloc a la Universitat una reunió amb tècnics i responsables de qualitat de la Universitat d’Alacant en la que es va tractar el Model Docentia a l’UJI.

Finalment, un tècnic de l’oficina va obtindre una estància de mobilitat del PAS per a realitzar una visita d’una setmana de duració a l’Oficina de Qualitat de l’Institut Superior Tècnic de la Universitat de Lisboa. En aquest Institut es centralitzen les dues àrees de qualitat que s’apliquen a tota la comunitat universitària. Aquestes àrees són: Area de Estudos e Planeamento i Quality and Internal Audit Office.