Accés amb estudis preuniversitaris estrangers

09/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Accés i Admissió d'estudiants amb estudis estrangers. Curs 2022-2023. 

(Actualitzat maig 2023)
 

La Comissió Gestora dels Processos d'Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, en la seua reunió del dijous dia 30 de març de 2017, va acordar acceptar el procediment de certificació de qualificacions per a l'accés i l'admissió a la Universitat el curs 2017-2018 i posteriors, que la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) té regulat per als estudiants d'estudis estrangers. 

Així doncs, en el procés de preinscripció universitària de 2023 (per a l'admissió a la universitat en el curs 2023-2024), les universitats públiques valencianes acceptaran les següents certificacions que consten en les acreditacions de la UNED: 

a) Certificació de la nota d'accés a la universitat, com a resultat de la convalidació de la nota del batxillerat de l'estudiant obtinguda en el seu país d'origen. 

b) Certificació de les qualificacions obtingudes en exàmens d'assignatures de les Proves de Competències Específiques (PCE) realitzades en la UNED.

c) Certificació de les qualificacions obtingudes en proves d'avaluació externa realitzades en el país d'origen. Aquesta certificació només s'acceptarà per a les certificacions d'estudis de països amb conveni d'accés a la universitat (ORDRE EDU / 1161/2010, de 4 de maig, BOE de 7/5/2010) i sempre que conste explícitament en l'Acreditació que s'han obtingut com a resultat de proves d'avaluació externa. 

La Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària del Sistema Universitari Valencià, atès que en algunes comunitats autònomes la UNED no realitza exàmens de les PCE i els exàmens per a augmentar la nota d’admissió a la universitat de l’estudiantat estranger són els de la Fase Voluntària de les Proves d’Accés a la Universitat d’aquesta comunitat autònoma, per al nostre procés de preinscripció de 2023 (admissió al curs 2023-2024) i posteriors, acceptarà tant les notes de les PCE de la UNED com les notes de la Fase Voluntària d’altres comunitats autònomes.

 

Procés per a aconseguir les Acreditacions de la UNED:

A) - Estudiants de la Unió Europea i països amb conveni d'accés. 

Sistemes Educatius inclosos en este apartat: Alemania, Andorra, Austria, Bachillerato Internacional, Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Chipre, Croacia, Dinamarca, Escuelas Europeas, Eslovaquia, Eslovenia. Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido (solo hasta 2023), Rumania, Suecia y Suiza.
Colombia (amb Diploma de batxiller i constància de resultats de proves saber 11 amb un mínim de 200 punts (Segons Acord Internacional del 4 de maig de 2023))

Aquests estudiants han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar:

  • Càlcul de la nota per a l'admissió en escala espanyola ( màxim 10 punts).
  • Reconeixement d'assignatures de proves d'avaluació externa realitzades en el país d'origen, si escau.
  • Realització de les Proves de Competències Específiques, si escau ( es recomana presentar-se a 2 assignatures que ponderen per al Grau al qual es vol accedir). Consultar el Quadre resum de les Ponderacions UJI.

Amb les Proves d'avaluació externa i/o les Proves de Competències Específques es pot augmentar la nota màxim 4 punts més, per poder optar a un total de 14 punts ( puntuació màxima per a l'admissió a la Universitat).

Es convenient consultar les notes de tall dels Graus de l'UJI.

Estructura dels procediments de l'accés i l'admissió de la UNED, amb alguns exemples concrets:

 

B)- Estudiants de països no Unió Europea i sense conveni d'accés : 

En primer lloc, aquests estudiants han de sol·licitar, en el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya, l'homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d'estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent. Més informació en Subdelegació de Govern, plaça Mª Agustina 6, de Castelló de la Plana.

Una vegada presentada la sol·licitud d'homologació, aquests estudiants hauran de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar:

  • Verificació que compleixen amb el requisit mínim d'accés a la Universitat en el sistema educatiu d'origen.
  • Càlcul de la nota per a l'admissió en escala espanyola. ( màxim 6 punts).
  • Realització de les Proves de Competències Específiques (PCE), si escau ( es recomana presentar-se a 4 assignatures, 2 d'aquestes que ponderen per al Grau al qual es vol accedir) .Consultar el Quadre resum de les Ponderacions UJI.

Amb les 4 assignatures de Proves de Competències Específiques (PCE) es pot augmentar la nota màxim 4 punts i si dos de les assignatures ponderen per al Grau al qual es vol accedir es poden obtindre màxim 4 punts més, per poder optar a un total de 14 punts ( puntuació màxima per a l'admissió a la Universitat).

Es convenient consultar les notes de tall dels Graus de l'UJI.

UNEDasiss expedeix una acreditació definitiva a qui ja tinga l'homologació del batxillerat, no obstant a aquells que no tinguen encara l'homologació obtindràn una acreditació provisional amb les seves notes , amb l'acreditació provisional es pot realitzar la Preinscripció universitària a estudis de Grau, pot ser admés en la universitat i pot matricular-se, amb la condició de que la seva acreditació passe a definitiva en el moment en el que es presente en UNEDasiss la resolució d'homologació del batxillerat.

Estructura dels procediments de l'accés i l'admissió de la UNED, amb alguns exemples concrets:

 

Tots aquests estudiants (A-B), després d'obtenir les corresponents acreditacions de la UNED, per a sol·licitar l'admissió en una de les Universitats públiques de la Comunitat Valenciana hauran de realitzar la Preinscripció universitària en el termini corresponent ( mitjan juny - principis de juliol).

 

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus