Treball de final de grau

09/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol), estableix en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consulta la guia docent de l'assignatura

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant o estudianta i exposat públicament de forma oral.

L'estudiantat ha d'haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatòria per poder realitzar l'assignatura de TFG.

Es recomana a l'estudiantat reforçar els seus coneixements en anglès abans d'elaborar el seu TFG.

Continguts temàtics

Amb el TFG l'estudiantat demostra que ha adquirit les competències bàsiques, genèriques i específiques del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. Qualsevol dels continguts apresos en les diferents assignatures del Grau són susceptibles de ser aplicats al TFG, tenint sempre en compte l'itinerari professional triat en quart curs.

El contingut del TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies: a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació. d) Altres tipus de treballs.

Els departaments implicats en la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (Dret del Treball, Psicologia Social, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia), proposaran els diferents temes de TFG, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat. L'assignació es realitzarà tenint en compte aquests interessos i la nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant.

En funció del tema, l'alumnat, amb l'ajuda i orientació del tutor o tutora, localitzarà la bibliografia necessària per a la seua elaboració (bàsica, complementària, web d'interès i altres recursos).

Es recomana la superació de l'assignatura  RL0910 Tècniques d'investigació social, de primer curs.

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Consulta professorat tutor de TFG

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat públicament. Si l'informe fóra negatiu, haurà de presentar el TFG en la següent convocatòria o, en el cas d'haver-se esgotat totes les convocatòries del curs acadèmic, esperar al següent curs acadèmic.

No es proposa cap esquema tancat de TFG, és cada alumne o alumna qui dissenya el TFG amb la/el tutora/or.

L'anglès constitueix llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o tutora qui determine amb l'alumnat, al principi del procés de tutorització, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliografia, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluaciós'haurà de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, l'exposició oral del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Igualment, haurà d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, posters, o equivalents) que l'alumne o alumna utilitze per a l'exposició oral del citat TFG.

Criteris temporals

S'estableixen dos convocatòries per a la presentació i exposició oral pública del TFG: la primera convocatòria sol celebrar-se la primera quinzena del mes de juny i la segona convocatòria sol realitzar-se la primera quinzena del mes de juliol.

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Les dates orientatives  són les següents: (sempre subjectes al calendari acadèmic)

 • Primera convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: última quinzena del mes de maig 

Avaluació TFG: primera quinzena del mes de juny

 • Segona convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: última quinzena del mes de juny 

Avaluació TFG:  primera quinzena del mes de juliol

Documentació que cal presentar

 • Lliurament en format electrònic del TFG (pdf), a través de l'e-ujier (vía SPI)

Tutors o tutores

El tutor o tutora haurà de lliurar a través del SPI:

 • Autorització de defensa del TFG si la considera procedent
 • Informe del TFG tutoritzat

Consulta el perfil dels tutors i tutores del TFG

Procediment de defensa i avaluació

 • Les comissions avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic. El dia, l'hora i l'aula concrets de defensa dels TFG seran comunicats mitjançant correu-e.
 • L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la comissió d'avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne haurà de contestar a totes les preguntes que el tribunal li formule sobre el contingut del TFG, les fonts utilitzades per a la seva elaboració, la metodologia utilitzada, els anàlisis efectuats, els resultats obtesos i les conclusions formulades.
 • El tribunal avaluador valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG (ponderació orientativa 80/%), i l'exposició oral en públic del TFG. (ponderació orientativa 20/%), tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, els recursos emprats durant l'exposició oral i l'informe del tutor/a.
 • La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10 punts.
 • S'entendrà que l'alumnat s'ha presentat quan haja comparegut davant el tribunal avaluador i realitze l'exposició oral del seu TFG. En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumnat no comparega davant la Comissió, la qualificació que haurà d'aparèixer en l'acta és No Presentat/da.
 • Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinació de TFG (edgar.breso@psi.uji.es).

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG.

Informació proporcionada per: InfoCampus