Periodisme

26/11/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla d’estudis del grau en Periodisme de la Universitat Jaume I es caracteritza per quatre grans trets distintius. Primerament, planteja una formació progressiva, que va des dels aspectes més generals fins a aquells més específics i aprofundits per a introduir l’estudiantat de manera gradual en l’exercici del periodisme. En segon lloc, dóna una especial importància a les pràctiques a l’hora de dur a terme l’aprenentatge de les tècniques i rutines pròpies del periodisme. En tercer terme, atorga un fort protagonisme al periodisme en ràdio i televisió, d’una banda, i a l’activitat informativa en mitjans digitals escrits i multimèdia, d’una l’altra. Finalment, ofereix una visió global del camp de les ciències de la comunicació, incloent-hi assignatures relacionades amb la publicitat, les relacions públiques, l’audiovisual i la imatge, sense renunciar, naturalment, a l’especificitat, amb assignatures totalment orientades al periodisme.

Amb aquest pla d’estudis es pretén millorar la capacitació professional i les possibilitats laborals de l’estudiantat de la Universitat Jaume I. Tenir coneixements sòlids sobre periodisme però, a la vegada, comptar amb nocions sobre publicitat, producció audiovisual, fotografia o elaboració de guions, suposa un avantatge i un valor afegit que donarà una elevada versatilitat als titulats i titulades de la Universitat Jaume I. Gràcies a això, gaudiran d'una notable flexibilitat que els permetrà adaptar-se a un escenari professional altament dinàmic i canviant, propi del camp de la comunicació avui en dia.

La Universitat Jaume I aspira a formar a periodistes polivalents, competents, innovadors i crítics. Professionals que siguen capaços de conèixer a fons la realitat social, d’interpretar-la i d’analitzar-la amb rigor i precisió. En un moment en el qual la nostra societat és cada vegada més complexa i avançada, el periodisme és més necessari i important que mai. Un fet que dóna enormes oportunitats a les persones que decideixen dedicar-se a una professió veritablement apassionant.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés més adequat de l'alumnat que desitja cursar el Grau en Periodisme ha de combinar diverses qualitats. Aquestes es poden resumir en els següents punts:

 • Tenir interès per la realitat social i l'actualitat. Els professionals del periodisme han de tenir un desig de conèixer allò que passa al seu al voltant i que resulta rellevant per a la societat en la qual viuen. La cerca de notícies i l'avidesa per estar informat són dues qualitats a les quals ha de respondre qualsevol estudiant del Grau en Periodisme.
 • Tenir vocació per ser un bon comunicador. Els periodistes no solament troben la informació rellevant socialment sinó que també han de difondre-la al conjunt dels ciutadans. En aquest sentit, resulta fonamental tenir una voluntat comunicativa per a complir adequadament amb les seues comeses professionals. Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un marcat interès per la comunicació.
 • Tenir un bon domini de la llengua oral i escrita. L'instrument dels periodistes és el llenguatge. Per tant, Els estudiants que desitgen cursar aquest grau hauran de tenir un sòlid coneixement de la llengua tant en el plànol oral com en l'escrit.
 • Tenir capacitat per a treballar en equip. Diverses funcions de l'exercici professional del periodisme exigeixen el treball al costat d'altres persones. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol hauran de tenir facilitat per a integrar-se en equips de treball col·lectius.
 • Tenir esperit critique i analític. Els periodistes no solament informen del que succeeix al seu al voltant sinó que també interpreten les seues conseqüències i la seua incidència en la societat. Per açò, les persones que desitgen cursar aquest títol han de tenir capacitat d'anàlisi i un esperit crític per a comprendre l'abast de l'actualitat.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places..

 • En el grau en Periodisme s’ofereixen 90 places.
   

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Periodisme s’han oferit 90 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,712, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació
 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria del Periodisme (FBB)

Teoria de la Imatge (FBB)

Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (FBB)

Documentació Informativa (OB)

Llengua Espanyola / Catalana per a Comunicadors (FB)

Història del Món Actual (FBB)

Fonaments de Teoria de la Comunicació (OB)

Anglès Professional per a Comunicadors (FB)*

Dret de la Comunicació (FBB)

Teoria i Tècnica de la Fotografia (OB)

Segon curs

Tecnologia de la Comunicació (OB)

Gèneres Periodístics (OB)

Ètica i Deontologia Professional (FB)

Empreses de Comunicació (OB)

Història del Periodisme (OB)

Narrativa Audiovisual (OB)

Estructura Social Contemporània (FBB)

Eines Informàtiques per a Comunicadors (FB)**

Informació Radiofònica (OB)

Gèneres Periodístics II (OB)

Tercer curs

Estructura del Sistema Comunicatiu (OB)

Producció Audiovisual (OB)

Estratègies de la Comunicació (OB)

Informació Televisiva (OB)

Disseny Periodístic (OB)

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió (OB)

Gèneres Periodístics d'Anàlisi i Opinió (OB)

Periodisme Especialitzat (OB)

Ciberperiodisme (OB)

Empresa Periodística (OB)

Quart curs

Edició i Producció de Programes Informatius en Ràdio i Televisió II (OB)

Comunicació per a la Igualtat (OB)

Direcció de Comunicació (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Periodisme Científic i Mediambiental

Periodisme Cultural

Periodisme Institucional

Periodisme Econòmic

Comunicació Política

Locució en Ràdio i Televisió

Gènere i Comunicació

Periodisme Polític i Parlamentari

Periodisme Local

Periodisme Esportiu

Periodisme de Successos i Tribunals

Muntatge i Postproducció d’Informació

Periodisme i Literatura

Estàndard Oral i Escrit del Català per a Periodistes

Estàndard Oral i Escrit de l’Espanyol per a Periodistes

Indústries Culturals

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

**Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

mnat sol·licitant.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Periodisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Adaptació a noves situacions
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG04 - Capacitat de gestió de la informació
CG05 - Capacitat d'organització i planificació
CG06 - Compromís ètic
CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums
CG09 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG10 - Creativitat
CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG14 - Lideratge
CG15 - Motivació per la qualitat
CG16 - Raonament crític
CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG18 - Resolució de problemes
CG19 - Presa de decisions
CG20 - Treball en equip
CG21 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats adquirits en els estudis de Periodisme
CE02 - Capacitat crítica que permeta comprendre el món actual i contextualitzar els fets i esdeveniments que formen part de l'actualitat periodística
CE03 - Capacitat d'anàlisi i edició de textos i productes periodístics
CE04 - Capacitat per a abordar el disseny de productes periodístics, tant des d'una òptica formal com a conceptual
CE05 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre Periodisme, de manera autònoma, en el procés d'aplicació i/o recerca
CE06 - Capacitat per a ampliar els coneixements sobre periodisme en la relació directa amb el món empresarial
CE07 - Capacitat per a comprendre la responsabilitat social que implica l'exercici de la professió periodística
CE08 - Capacitat per a conèixer crítica, analíticament i reflexivament el fet periodístic, en tota la seua complexitat, tant en el seu vessant teòric com en la seua dimensió pràctica
CE09 - Capacitat per a conèixer, de forma panoràmica, l'àmbit de les Ciències de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques).
CE10 - Capacitat per a conèixer detalladament el marc jurídic, empresarial i econòmic en el qual s'insereix, actualment, l'activitat periodística
CE11 - Capacitat per a conèixer detalladament els processos de producció de la informació periodística
CE12 - Capacitat per a conèixer i identificar els principals formats periodístics i les noves tendències, basades en la hibridació, que es donen en l'àmbit periodístic
CE13 - Capacitat per a conèixer l'impacte social del Periodisme des d'una perspectiva crítica
CE14 - Capacitat per a conèixer l'ús correcte oral i escrit de les llengües pròpies aplicades a l'exercici del Periodisme
CE15 - Capacitat per a conèixer, en profunditat, els fonaments i les tècniques del periodisme i la informació audiovisual
CE16 - Capacitat per a conèixer l'evolució històrica del periodisme tant a Espanya com en l'àmbit internacional
CE17 - Capacitat per a conèixer les bases i tècniques del periodisme en línia
CE18 - Capacitat per a conèixer els mètodes i les àrees del periodisme especialitzat
CE19 - Capacitat per a conèixer, tant el pla teòric com en la praxi, els fonaments de la informació periodística, així com del sistema comunicatiu en general
CE20 - Capacitat per a conèixer i respectar els Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre homes i dones, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau, tal com indica en la seua exposició preliminar el RD 1393/2007
CE21 - Capacitat per a dominar el llenguatge i el tractament de la informació audiovisual
CE22 - Capacitat per a dominar les diferents tecnologies implicades en la producció de productes periodístics
CE23 - Capacitat per a dominar les tècniques pròpies de la fotografia, especialment d'aquella aplicada al periodisme (fotoperiodisme)
CE24 - Capacitat per a dominar els diferents gèneres i formats periodístics en diferents suports (premsa, ràdio, TV, Internet) i en les diferents especialitzacions periodístiques
CE25 - Capacitat per a dominar els processos bàsics de documentació i per a relacionar-se efectivament amb el sistema de fonts
CE26 - Capacitat per a elaborar informacions i productes periodístics per als diferents suports i mitjans
CE27 - Capacitat per a elaborar productes periodístics de qualitat en el terreny pràctic
CE28 - Capacitat per a gestionar i desenvolupar activitats professionals en gabinets de premsa i/o de comunicació, vinculats tant a empreses privades com a institucions públiques
CE29 - Capacitat per a idear, planificar i executar projectes periodístics, tant quant al contingut com en la concernent al vessant empresarial
CE30 - Capacitat per a la creació d'empreses periodístiques o per a desenvolupar, de forma eficient, fórmules d'autoocupació
CE31 - Capacitat per a la posada en pràctica, la gestió i la creació de projectes periodístics multimèdia en el context d'Internet
CE32 - Capacitat per a redactar periodísticament

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El Treball de Final de Grau en Periodisme té com a objectiu demostrar tots els coneixements i aptituds adquirits al llarg dels quatre anys de titulació. Els i les alumnes poden triar entre diverses modalitats a través de les quals aprofundir i especialitzar-se en algun dels perfils propis del grau, com és el periodisme escrit, audiovisual o radiofònic. Concretament, el grau en Periodisme proposa tres grans modalitats, de les quals l’estudiantat ha de triar una per a l’elaboració del seu treball.

La modalitat A consisteix en l’elaboració d’una investigació sobre un tema d’interès acadèmic i relacionat amb l’àmbit periodístic. Aquesta modalitat es realitza de manera individual.

En la modalitat B, l’estudiant o estudianta posa en marxa un projecte empresarial professional relacionat amb el sector periodístic com, per exemple, una revista especialitzada o una entitat dedicada a la comunicació d’un determinat sector, entre altres. Aquesta modalitat es realitza de manera individual.

La modalitat C està orientada a la realització de diferents productes periodístics, com la creació i desenvolupament d’un cibermitjà especialitzat, el plantejament i edició d’un reportatge audiovisual o la producció d’un pòdcast. Els dos últims tipus de treball es realitzen en parella, la qual cosa representa un aspecte diferencial i molt atractiu del nostre grau, en la mesura que l’alumnat pot posar en joc totes les competències adquirides al llarg de la carrera, tant les destreses pròpiament tècniques com aquelles altres que acrediten les habilitats socials i comunicatives necessàries per a tirar avant creacions col·lectives.

Amb l’objectiu que l’estudiantat puga fer un treball concorde als seus interessos i demostrar la seua creativitat, en totes les modalitats ha de ser l’estudiantat qui propose la temàtica. Per a ajudar-lo a plantejar els temes, a l’inici del curs s’organitzen diferents sessions d’orientació per cadascuna de les línies de treball, de manera que l’alumnat pot conèixer detalladament les característiques i formes de treball de cadascuna d’aquestes. L’estudiantat ha de lliurar un projecte inicial on presenta un xicotet desenvolupament de la seua proposta i que ha de ser avaluat per a la posterior assignació d’un professor tutor o professora tutora. Aquesta figura és molt important, ja que serà el o la docent que acompanyarà l’estudiantat en la correcta elaboració del seu treball, mitjançant la resolució de dubtes i revisió d’un desenvolupament efectiu. Sobre aquest tema, l’estudiant o estudianta ha de realitzar diversos lliuraments al llarg del curs, corresponents a les diferents parts del treball, per a assegurar així un seguiment correcte. Al llarg del curs, l’alumnat ha de reunir-se, almenys, tres vegades presencialment amb el seu tutor o tutora (excepte l’alumnat que estiga realitzant estades de mobilitat fora de l’UJI, que podrà realitzar les tutories per correu electrònic).

L’alumnat té dues oportunitats per a lliurar el seu treball, que es corresponen amb una primera convocatòria al maig i una segona al juny de cada curs acadèmic. La defensa es realitza en un acte d’exposició pública davant un tribunal compost per tres professors doctors o professores doctores del grau. En la presentació, una part de l’exposició ha de realitzar-se en anglès, per a seguir el pla d’estudis de la titulació.

Tota la informació rellevant (assignatura PE0932) s'exposa de forma actualitzada en aquesta web. Qualsevol canvi important d'informació es notifica puntualment per correu electrònic a tots els integrants d'aquesta (estudiants i tutors), a través del servei de fòrum amb correu electrònic incorporat. Així mateix, en aquest enllaç pots consultar la guia docent de l'assignatura. 

Consulta profesorado tutor de TFG

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Periodisme?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació, que conté una especialitat en Periodisme i Comunicació Política en l'Era Digital.

Així mateix, amb el grau en Periodisme també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI: 

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Quan finalitzes els estudis del Grau en Periodisme podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

En concret, aquests estudis ofereixen capacitació professional en els següents àmbits de treball:

- Premsa escrita: redactor/a, reporter/a, corresponsal, articulista, cap de secció i direcció.
- Emissores de ràdio:  redactor/a, reporter/a, corresponsal, presentador/a, comentarista, cap de secció, guionista, edició i direcció.
- Cadenes de televisió: redactor/a, reporter/a, corresponsal, presentador/a, comentarista, cap de secció, guionista, edició i direcció.
- Publicacions no diàries, revistes i setmanaris: redactor/a, reporter/a, articulista, cap de secció i director/a.
- Fotoperiodista: fotògraf/a tant per a mitjans impresos (diaris, revistes…) com per a mitjans digitals (cibermitjans).
- Internet: ideador/a, planificador/a, redactor/a i gestor/a de webs de sistemes en xarxa o en línia de contingut periodístic.
- Disseny de productes periodístics: maquetació, disseny i confecció del format dels productes informatius tant per als mitjans impresos com per a cibermitjans.
- Gabinets de premsa i de comunicació externa i interna d’empreses, administracions i altres organitzacions socials.
- Agències de comunicació.
- Ensenyament: personal docent de secundària, d’ensenyament superior i investigació universitària en les àrees de comunicació i de les tecnologies informatives.
- Investigació aplicada i prospectiva en el camp comunicatiu o en empreses de sondejos i d’audiències.
- Audiovisual i cinematografia: guionista.
- Relacions públiques.
- Empreses publicitàries: planificació de mitjans.
- Centres de documentació.
- Assessories d’opinió.
- Comunicació en el sector de la moda i les tendències.
- Empreses editores de llibre: redactor/a, editor/a, creador/a de productes culturals o informatius “tradicionals” o digitals.

I permet desenvolupar les següents tasques professionals: 

-Mitjans de comunicació: Redacció, selecció informativa, producció informativa, reporterisme, edició, corresponsalia, realització, locució, presentació, conducció de programes, entrevistes, documentals, gestió, direcció, desenvolupament de continguts, disseny de productes periodístics, fotografia informativa, entre altres.

-Institucions/empreses: planificació i execució de campanyes d’informació, recull, tractament i difusió de la informació, realització de notes de premsa, organització i convocatòria de rodes de premsa o actes protocol·laris, organització de sistemes de comunicació interna, assessoria d’imatge; redacció de continguts en pàgines web, adaptacions i escriptura original de guions, gestió d’empreses de comunicació, consultories, editorials, impartició de docència i realització d’investigació.

A manera de resum, la finalització del Grau en Periodisme ofereix, principalment, 6 sortides professionals:

• Periodista en premsa escrita, agències d’informació, ràdio o televisió.

• Direcció de mitjans de comunicació periodístics.

• Cap de gabinet de premsa o direcció de comunicació d’empreses o institucions públiques.

• Edició de continguts informatius en Internet.

• Gestió de portals web d’informació.

• Consultoria i investigació en periodisme, etc.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.