Humanitats: Estudis Interculturals

08/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals és una titulació pionera que s'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una àmplia concepció de la cultura, al mateix temps que incideix en els aspectes relacionats amb la interculturalitat, per a oferir una formació especialitzada en aquest àmbit. Tracta de diferents aspectes de l'ésser humà com són:

- El pensament,

- El llenguatge,

- La història,

- La geografia,

- La capacitat artística,

- Les cultures clàssica i contemporània,

- Les dimensions filosòfiques, ètiques, polítiques o socials,

- Anàlisi dels conflictes actuals i les seues solucions: la pau, la ciència i la tecnologia, els valors...

L'objectiu d'aquest grau és la formació de caràcter interdisciplinari en els camps de les humanitats. Proporciona una formació integral bàsica, la qual permet una funció flexible i polivalent en l'ensenyament, les empreses i les institucions socials i l'animació i assessorament social i cultural.

El programa formatiu recull els tres grans àmbits en els quals es fonamenta el grau (llengües i literatura; pensament i filosofia; i història) i està orientat a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant la realitat multicultural i multilingüe en què estem immersos.

La interdisciplinarietat entre la història, la filologia i la filosofia dota els titulats i titulades d'unes característiques que, d'una banda, poden completar la formació universitària prèvia en altres titulacions i, d'una altra, poden ser complementades amb altres titulacions més especialitzades. D’aquesta manera, els titulats i titulades poden adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès pel coneixement cultural

• Habilitats per a les relacions interpersonals

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Competència oral i escrita en anglès bàsic

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

• Capacitat de síntesi i argumentació

• Comprensió i anàlisi de textos.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

 •  En el grau en Humanitats: Estudis Interculturals s’ofereixen 50 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 •  S’ha de considerar com a referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Humanitats: Estudis Interculturals s’han oferit 50 places i la nota de tall per a un determinat any ha estat 5,000, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 50) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma a la qual es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

-  Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (en l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • En l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ...): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Literatura Comparada (OB)

Fonts Grecollatines en la Literatura (OB)

Filosofia Política: Teoria de la Democràcia (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Llengua i Cultura Franceses / Llengua i Cultura Alemanyes (OB)**

Ètica de les Organitzacions (OB)

Filosofies del Gènere (OB)

Quart curs

Discurs i Societat (OB)**

Ciutadania Intercultural (OB)**

Literatura Catalana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Norma i Ús de l’Espanyol Oral i Escrit (OP)

Pragmàtica Intercultural (OP)

Francès de la Comunicació Internacional / Alemany Acadèmic i de la Comunicació** (OP)

Literatura Espanyola Contemporània (OP)

Filosofia de la Pau i de la Cooperació Intercultural (OP)

Filosofia de la Religió en la Societat Global (OP)

Filosofia de la Ciència i la Cultura (OP)

Gestió de la Societat Intercultural (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i el Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Humanitats: Estudis Interculturals, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques, recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i les estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i les estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, cientí­fica o ètica;
 • Que els estudiants i les estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants i les estudiantes hagen desenvolupat aquelles habi­litats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
G04 - Resolució de problemes
G05 - Presa de decisions
G06 - Treball en equip
G07 - Treball en un context interdisciplinari
G08 - Raonament crític
G09 - Coneixement d'altres cultures i costums
G10 - Compromís ètic
G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
G12 - Aprenentatge autònom
G13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G14 - Creativitat
   

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat
E02 - Coneixement de l'estructura diacrònica general del passat
E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos
E04 - Coneixements generals de geografia
E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en l'idioma propi usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes
E06 - Coneixement d'habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes
E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals
E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d'un posicionament crític, igualitari, obert i flexible
E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una manera autònoma i creativa
E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés
E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits
E12 - Desenvolupament d'actituds empàtiques i d'habilitats tendents a la convivència intercultural
E13 - Identificació de les diferents interrelaciones individu-cultura-societat
E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals
E15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals
E16 - Capacitat per a la gestió de projectes i iniciatives interculturals que poden ser reflex de polítiques interculturals, institucionals o d'entitats privades
E17 - Adquisició d'habilitats i estratègies de comunicació, negociació i resolució de conflictes en un món global
E18 - Intervenir en els processos de cooperació internacional
E19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes
E20 - Capacitat per a pensar i generar estructures d'igualtat que enriquisquen els àmbits de treball.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Haver superat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

El Treball de Final de Grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d’experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. Es tractarà d’aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats tant al sector de l’empresa privada com a les institucions públiques.

Consulta la guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea, sense haver de realitzar-hi cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL).
 • Màster universitari en Ètica i Democràcia (Interuniversitari).
 • Màster universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament.
 • Màster universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania.
 • Màster universitari en Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 • Màster universitari en Història de l'Art i Cultura Visual (Interuniversitari).
 • Màster universitari en Història i Identitats en la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX) (Interuniversitari).

Així mateix, amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca.   

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career, elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Àmbits de treball i professionals

Gestió sociocultural:

 • Gestoria i assessoria cultural i intercultural (en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions i empreses).
 • Dinamització sociointercultural.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural.
 • Disseny de productes turístics patrimonials: creació de projectes i itineraris destinats al turisme cultural, posant en joc els diferents recursos patrimonials (naturals, etnogràfics, històrics, arqueològics, artístics) a partir del coneixement del territori i de les estratègies de màrqueting cultural.
 • Disseny i creació de presentacions en el camp de les tecnohumanitats: especialistes que utilitzen les eines informàtiques (sistemes en 3D, tractament d’imatges, dibuix...) per a la reconstrucció de l’àmbit patrimonial, etc.
 • Agent de desenvolupament local i de desenvolupament rural.
 • Animació cultural: elaboració i dinamització de projectes culturals com ara exposicions, tallers, etc.
 • Mediació i comunicació del patrimoni i la cultura: tècnics capaços de transmetre al públic en general els coneixements generats en l’àmbit científic especialitzat (historiadors o historiadores, arqueòlegs o arqueòlogues...).
 • Societat i cultura europees.
 • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia: generadors de continguts en l’àmbit de les TIC (webs i sistemes multimèdia).
 • Sector editorial: preparació de materials didàctics relacionats amb el patrimoni artístic i cultural, multiculturalitat, etc.
 • Administració de sistemes: com a documentalista especialitzat en patrimoni i béns culturals, sobretot pel que fa a la consulta en línia de la informació.
 • Documentació i biblioteca.
 • Agent de consultoria, capaç de realitzar treballs d’expertització de béns culturals i històrics.
 • Auxiliar i tècnic mitjà en arxius, biblioteques i museus i galeries d'art.
 • Gestió del patrimoni cultural i artístic.

Cooperació i desenvolupament:

 • Mediació en conflictes socials, interculturals i de gènere.
 • Agent de cooperació per al desenvolupament territorial: a partir del coneixement del territori, elaboració de projectes de desenvolupament i cerca de recursos financers institucionals.
 • Disseny i gestió de projectes/programes humanitaris.
 • Assessorament d’organismes internacionals i d'organismes no governamentals.
 • Gestió del voluntariat.

Mediació i assessoria en polítiques de gènere i en plans d'igualtat.

Gestió i disseny de programes d’educació en desenvolupament sostenible.

Llengües:

 • Assessoria i promoció de projectes lingüístics.
 • Correcció literària en editorials.
 • Assessoria d’editorials.
 • Crítiques literàries i textuals.
 • Col·laboració en periòdics.
 • Redacció de notícies, articles de l’àmbit cultural, polític o social.
 • Producció literària.

Docència:

 • Mediació en conflictes en centres de secundària.
 • Docència en ensenyaments mitjans i universitaris.
 • Formació continuada.
 • Formació per a empreses.
 • Professorat de cultura espanyola per a estrangers.
 • Investigació: centres i instituts d’investigació en humanitats

 

Relacions amb els nous jaciments d'ocupació

 

 • Serveis de la vida diària
  • NTIC
   • Disseny i gestió de webs, netsurfer i documentalista multimèdia.
 • Serveis  de cultura  i oci
  • Turisme
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
  • Sector audiovisual
   • Disseny i creació en presentacions de les tecnohumanitats.
  • Valoració del  patrimoni cultural
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny i creació en  presentacions de les tecnohumanitats.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
   • Administrador o administradora de  sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Agent de consultoria (treballs d’expertització de béns culturals i d’història  immediata).
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Desenvolupament  cultural local
   • Agent de desenvolupament local i/o rural.
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Disseny de productes turístics patrimonials.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Agent de cooperació de desenvolupament territorial.
   • Tècnic o tècnica en societat i cultura europees.
  • Escoles d’oci
   • Animador o animadora cultural.
  • Parcs naturals
   • Tasques de mediació i comunicació del patrimoni i la cultura.
   • Mediador o mediadora cultural.
   • Animador o animadora cultural.
 • Nous serveis a  empreses
  • Sistemes  d’informació
   • Administrador o administradora de sistemes (com a documentalista especialitzat en patrimoni i  béns culturals).
   • Tècnic o tècnica en recursos humans
   • Assessor o assessora de projectes humanitaris
   • Avaluador o avaluadora de tecnologies

 

 

 

RESUM

 • Docència, especialment vinculada a l’ensenyament de la filosofia, les llengües, la literatura, la història i la geografia, les arts plàstiques i la cultura del món clàssic.
 • Gestió de projectes culturals i interculturals i lingüístics en administracions públiques, mitjans de comunicació, fundacions, associacions i empreses.
 • Dinamització sociocultural en ajuntaments, associacions i centres educatius.
 • Promoció i difusió del patrimoni cultural i artístic.
 • Gestió i organització de projectes de cooperació i desenvolupament, polítiques socials, i plans d’igualtat.
 • Mediació i intervenció en conflictes socials, interculturals i de gènere en ajuntaments, ONG, centres educatius, etc.
 • Museus, biblioteques i arxius.
 • Recursos humans: organització de grups de treball en empreses, així com plans de comunicació.
 • Món editorial i mitjans de comunicació.
 • Creació de continguts culturals orientats a les TIC.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.