Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, del 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del grau i que posteriorment és modificat pel Reial decret 861/2010, del 2 de juliol, disposa en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau finalitzen amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau (TFG), que consta de 6 a 30 crèdits, executant-se en la fase final del pla d'estudis i la finalitat dels quals ha d'estar orientada a l'avaluació de les competències adquirides durant la formació del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. 

D'acord amb l'article 2 de la normativa UJI (CG 28/10/2021), el TFG ha de ser el resultat personal i autònom realitzat sota la tutoria d'un professor o professora. Aquest treball ha de demostrar el resultat final o la consecució dels objectius proposats després d'acabar la carrera.

Consulta la guia docent de l'assignatura

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball de fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Consulta professorat tutor de TFG

A l'inici del curs acadèmic, la coordinadora de l'assignatura convocarà una reunió en la qual s'explicarà amb detall el procediment i pujarà la informació bàsica a l'aula virtual.

Continguts temàtics

La naturalesa d'aquests treballs pot ser:

  1. Treballs teòric-experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en l'assignatura.
  2. Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb el grau en economia.
  3. Treballs tècnics on es descriuen o exposen situacions o problemes econòmics juntament amb recomanacions i pautes d'actuació.

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera personal i autònoma per l'alumnat sota la supervisió del tutor o tutora acadèmic, la funció de la qual serà assistir i orientar en el seu desenvolupament, de vetlar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació.

El Departament d'Economia de la Universitat Jaume I publicarà un llistat de temes susceptibles de ser triats pels i les estudiants en el marc del TFG, els quals versaran sobre els diferents vessants que la dimensió de l'economia pot oferir. Al costat de cada tema, s'indicarà el nom del professor o professora responsable de la tutorització del treball.

Una vegada publicat el llistat, l'alumnat podrà triar tema i tutor, d'entre els disponibles i per ordre de nota mitjana de l'expedient, utilitzant l'aplicació que la Universitat Jaume I té elaborada a aquest efecte.

El treball haurà d'estar redactat, presentat i defensat en llengua anglesa.

Criteris temporals

S'estableixen dos períodes de defensa pública del TFG: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Tota la informació de les dates, hora i lloc de la defensa estarà disponible a l'aula virtual.

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG serà defensat davant una comissió avaluadora composta per tres professors del Departament d'Economia de la Universitat Jaume I. La duració de l'exposició no serà superior a 15 minuts, temps al qual s'afegirà el de la discussió posterior que susciten les preguntes i comentaris formulats pels membres de la Comissió.

El Tribunal avaluarà en consideració els dos aspectes:

Treball escrit qualificat pel professor Tutor i el Tribunal. Aquesta valoració tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global i s'avaluarà mitjançant: l'Informe del Tutor atesa la qualitat científica i tècnica del treball, aspectes formals i contingut; i la valoració atesos els mateixos criteris per part dels membres del Tribunal.

Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

Es requereix una Qualificació Global mínima de 5 punts per a superar l'assignatura

Informació proporcionada per: InfoCampus