Bioquímica i Biologia Molecular

24/05/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a la comprensió del funcionament dels éssers vius és necessari tenir un coneixement precís dels nivells d’organització bàsics comuns a tots els organismes, específicament, del nivell molecular. L’estudi dels constituents dels éssers vius i de la seua interacció és l’objectiu de la bioquímica i la biologia molecular; concretament, la bioquímica estudia la biosíntesi i el catabolisme de les molècules que componen els éssers vius i els seus cicles metabòlics, i la biologia molecular posa el focus en el comportament de les macromolècules en la cèl·lula i explica les funcions biològiques de l’ésser viu per aquestes propietats en el nivell molecular.

Aquesta branca del coneixement centra el seu interès en problemes que afecten directament la nostra qualitat de vida en aspectes tan rellevants com la salut, l’alimentació i el medi ambient. Per aquest motiu, els seus avanços són molt importants per al desenvolupament de la societat. És un camp en constant evolució, i les seues possibilitats presents i futures són immenses.

A la Universitat Jaume I s’ha dissenyat un grau transversal, amb una orientació aplicada que permetrà que les graduades i graduats en Bioquímica i Biologia Molecular assolisquen la capacitat per a desenvolupar la seua activitat professional en l’àmbit de la recerca, la docència, això com en l’àmbit de l´assessorament genètic, desenvolupament de vacunes i productes farmacèutics, desxifratge de genomes, teràpies gèniques, cultiu de cèl·lules i teixits, biofactories, biobancs, bioremediació, etc.

La consecució del títol de grau possibilita l’accés als màsters oficials que suposen un pas més en l’especialització del graduat o graduada. Disposem d’una àmplia oferta de màsters relacionats amb aquest grau i orientats a l’activitat docent, professional i investigadora.


 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

És recomanable que la persona que vagi a estudiar el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular tingui un interès i motivació a adquirir coneixements en les bases moleculars de la vida, la biologia, la microbiologia, la genètica, la biotecnologia i altres aplicacions de la bioquímica. És recomanable tenir bones aptituds en Biologia i Química, amb capacitat per a treballar en equip i per a raonar de manera crítica. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat de la modalitat de ciències.

Oferta de places i procediment d’admissió

 Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places
 

 • Del grau en Bioquímica i Biologia Molecular s’ofereixen 60 places

 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que sol·licita cada titulació.
 • Si una carrera té molta demanda, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Bioquímica i Biologia Molecular s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 11,017 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.
 

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que es desitgen cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determina carrera s’ha de fer d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol estudiar.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.
 

Més informació

 

Llista d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial mitjançant Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment.


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....) Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits

Primer curs:

Biologia (FBB)*

Física (FBB)

Matemàtiques (FBB)

Química (FBB)

Història del Pensament Científic (FB)*

Química Orgànica (FBB)

Fonaments de Bioquímica (FB)*

Informàtica i Gestió de la Informació (FB)

Citologia i Histologia (OB)

Evolució i Diversitat Biològica  (FBB)

Segon curs:

Microbiologia (FBB)

Biofísica i Membranes Biològiques (FBB)

Estadística (FB)

Biosíntesi de Macromolècules (OB)*

Termodinàmica i Cinètica (OB)*

Fisiologia Animal i Humana (OB)

Tècniques Instrumentals d'Anàlisis (OB)

Fonaments de Genètica (OB)

Fisiologia Vegetal (OB)

Mètodes en Biologia Molecular (OB)*

Tercer curs:

Immunologia i Mecanisme de Defensa (OB)

Metabolisme i Regulació (OB)

Química Bioinorgànica (OB)

Senyalització Cel·lular (OB)*

Enzimologia (OB)

Fonaments de Bioreactors (OB)

Bases Moleculars del Desenvolupament (OB)*

Ciència de Dades i Tècniques Òmiques (OB)

Enginyeria Genètica i Processos Biotecnològics (OB)*

Ampliació de Genètica (OB)

Quart curs:

Genètica Humana i Bioquímica Clínica (OB)

Biotecnologia Microbiana (OB)

Biologia de Sistemes (OB)*

Biomaterials (OB)

Pràctiques Externes (PE) (1)

Treball de Final de Grau (TFG) (1)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Menció en Bioquímica Agroalimentària

Fisiologia Vegetal (OB)

Ampliació de Genètica (OB)

Bioquímica Ambiental (OP)

Bioquímica Vegetal (OP)*

Bioquímica Agroalimentària (OP)*

Optatives:

Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic (OP)

Bioquímica Ambiental (OP)

Modelització en Bioquímica (OP)

Bioquímica Agroalimentària (OP)*

Bioprocessos Industrials (OP)

Bioquímica Vegetal (OP)*

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1 Per a poder matricular-se de les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat almenys 144 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB)/ formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d’organització i planificació
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera
CG05 - Treball en equip
CG06 - Raonament crític
CG07 - Aprenentatge autònom
CG08 - Presa de decisions

T - COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

          CT1 - Actuar de manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible, amb un mateix, amb els altres, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Resumir les generalitats i conceptes bàsics relacionats amb els éssers vius: estructura, organització i funcionament cel·lular.
CE02 - Gestionar adequadament el material biològic en el laboratori incloent-hi seguretat, manipulació, eliminació de residus biològics i registre anotat d’activitats.
CE03 - Descriure les estructures dels virus i dels microorganismes procariotes i eucariotes i les seues bases fisiològiques.
CE04 - Resumir el procés evolutiu i la diversitat dels éssers vius mitjançant l’estudi de les diferents teories i mecanismes que intervenen en l’evolució.
CE05 - Interpretar models matemàtics, estadístics i informàtics de representació de sistemes i processos biològics en els nivells cel·lular i molecular.
CE06 - Establir les limitacions de l’aproximació científica, així com les seues possibles aplicacions a casos biològics.
CE07 - Definir les bases de la bioquímica estructural.
CE08 - Identificar les bases químiques dels processos biològics.
CE09 - Discutir l’estructura i funció de les cèl·lules i els teixits com a fonament de la fisiologia d’animals i vegetals.
CE10 - Dissenyar les molècules que imiten o modifiquen (activant o inactivant) accions catalítiques de caràcter biològic.
CE11 - Analitzar les teories físiques més importants amb èmfasis en els fonaments de la física moderna: la seua estructura lògica i matemàtica, el seu suport experimental i els fenòmens que descriuen.
CE12 - Interpretar els principis i teories que conformen la bioquímica.
CE13 - Identificar les bases moleculars dels processos implicats en la transmissió de la informació genètica i de la seua regulació.
CE14 - Aplicar les lleis de la termodinàmica i la cinètica químiques i la seua aplicació a l’estudi de sistemes biològics.
CE15 - Identificar la funció dels òrgans i sistemes animals més importants, així com els seus mecanismes de regulació i adaptació.
CE16 - Identificar les bases metodològiques de les tècniques utilitzades en estudis moleculars.
CE17 - Aplicar les tècniques de biologia molecular i la manipulació genètica.
CE18 - Analitzar les interaccions entre gens (intra locus i inter loci), i d’aquests amb l’ambient.
CE19 - Analitzar els elements fisiològics principals dels sistemes vegetals.
CE20 - Comparar les bases moleculars i cel·lulars de la resposta immune en animals i vegetals.
CE21 - Diferenciar la regulació del metabolisme animal i vegetal.
CE22 - Analitzar la funció d’elements i compostos inorgànics en els éssers vius.
CE23 - Analitzar la funció de les biomolècules i les seues interaccions bioquímiques.
CE24 - Contrastar les bases de la comunicació i senyalització intracel·lular.
CE25 - Identificar balanços de matèria, transferència de matèria i disseny de bioreactors.
CE26 - Avaluar les bases genètiques i moleculars de les variacions poblacionals, l’evolució de les espècies i la millora genètica.
CE27 - Integrar els sistemes de senyalització intracel·lular, comunicació intercel·lular i processos de desenvolupament.
CE28 - Integrar l’anàlisi de xarxes biològiques mitjançant la utilització de les principals bases de dades biològiques.
CE29 - Avaluar les tècniques utilitzades per a la manipulació dels àcids nucleics i obtenció d’organismes modificats genèticament.
CE30 - Aplicar els marcadors bioquímics, genètics i de biologia molecular a les biociències.
CE31 - Avaluar les aplicacions biotecnològiques dels microorganismes.
CE32 - Aplicar els biomaterials a la biotecnologia i a l’enginyeria tissular.
CE33 - Avaluar la importància de la diversitat microbiana en els ecosistemes.
EEPP -Integrar-se adequadament en un entorn de treball real per a l’aplicació en casos pràctics dels coneixements i les competències adquirides en les diferents assignatures del grau.
TFG - Realitzar i defensar individualment un exercici original, consistent en un projecte en l’àmbit professional de la bioquímica i la biologia molecular en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Requisits: és imprescindible haver superat 144 crèdits de formació bàsica i obligatoris per a poder matricular-se d’aquesta matèria.

L’assignatura Treball de Final de Grau (TFG) consisteix en l’elaboració, per part de l’estudiantat, d’un projecte o estudi original i individual amb la supervisió de professorat tutor encarregat de la direcció del treball. Constitueix la culminació dels estudis de grau, per la qual cosa ha d’estar relacionat amb qualsevol de les assignatures cursades prèviament.


En aquesta assignatura s’impartiran dos crèdits ECTS en anglès.


La matèria té com a finalitat establir un primer contacte amb la pràctica professional associada amb la bioquímica i la biologia molecular en diversos vessants i permet, a més a més, la immersió en la dinàmica empresarial o institucional amb la participació dins del funcionament intern d’empreses químiques, centres d’R+D o laboratoris d’anàlisis, entre d’altres.
 
La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió de Titulació del Grau ha elaborat directrius internes que es recullen en la guia docent de l’assignatura.


Quant als criteris de presentació, en la guia docent de l’assignatura es troben accessibles les normes d’estil, i hi apareixen detallats els criteris formals i l’estructura del TFG. Cal que tot l’estudiantat elabore en anglès, com a mínim, el resum del TFG. 


La comunicació entre l’estudiantat i el professorat tutor es porta a terme a través de l’aula virtual de l’assignatura. Qualsevol informació, activitat o documentació rellevant s’ha de comunicar en el fòrum.


S’ha desenvolupat una aplicació informàtica en què el professorat tutor estableix la proposta de tema de TFG, juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia, i formula les observacions que creu convenients. La consulta dels temes és accessible per a l’estudiantat a través d’IGLU, per a facilitar la posterior elecció.


Per a la defensa del TFG s’exigeix com a requisit previ un informe del professorat tutor en què se n’autoritze la defensa. Segons el termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa del TFG l’estudiantat ha de fer-ne el dipòsit. La coordinació de TFG publicarà el lloc, l’hora i la composició dels tribunals de defenses per a les diferents sessions que es planifiquen. La defensa és presencial, davant d’un tribunal format per tres membres, excloent-hi el professorat tutor. L’estudiantat disposa de quinze minuts per a defendre el TFG en anglès.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el Grau en Bioquímica i Biologia Molecular?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Química Sostenible 
 • Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Aixi mateix, amb el títol de grau en Bioquímica i Biologia Molecular també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:
www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals


L’activitat professional  del graduat o graduada en Bioquímica i Biologia Molecular es desenvolupa en els camps següents:

 • Assessorament genètic, desenvolupament de vacunes i control de malalties epidèmiques.
 • Desenvolupament de productes farmacèutics i estudis toxicològics.
 • Aplicació d’eines moleculars (desxifrat de genomes, teràpies gèniques, seqüenciació, peritatge molecular, etc.).
 • Disseny d’eines de cultiu de cèl·lules i teixits, biofactories, biobancs, etc.
 • Control de contaminants mediambientals i processos de bioremediació.
 • Direcció de laboratoris d’anàlisis (bioquímica clínica, immunologia, microbiologia, forense, aigües, sòls, etc.).
 • Transferència de tecnologia, control de qualitat i vigilància tecnològica.
 • Elaboració i gestió de patents relacionades amb les ciències biològiques.
 • Ensenyament de les biociències.
 • Recerca i desenvolupament en l’àmbit de la bioquímica i la biologia molecular.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.