Eixides professionals

14/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

Respecte als nuclis d’activitat empresarial, s’exerceixen funcions en:

Exercici lliure de la professió de l'Arquitectura Tècnica en empresa pròpia.

 • Direcció de l’execució material d’obres.
 • Programació i direcció del control de qualitat.
 • Coordinació de seguretat i salut en obres de construcció, en les fases de projecte i execució.
 • Redacció de certificacions energètiques, informes de conservació i plans de manteniment en edificació.
 • Redacció d’estudis de seguretat i salut laborals.
 • Redacció d’estudis i plans de gestió de residus.
 • Redacció de projectes constructius i de caràcter tècnic.
 • Redacció de projectes de demolició, reforma, interiorisme i rehabilitació.
 • Gestió econòmica de la construcció.
 • Contractació, organització i planificació dels treballs.
 • Manteniment i rehabilitació de les edificacions.
 • Realització d’estudis de qualsevol tipus relacionats amb l’activitat de la construcció d’edificis, en el sentit més ampli.

Empresa privada pròpia o aliena:

 • Promotores: en oficines tècniques o direcció tècnica d’obres.
 • Constructores: direcció, gerència, en oficines tècniques, caps d’obra, producció, d’equip, departaments de qualitat, prevenció de riscos laborals, medi ambient.
 • Indústries, fabricació de materials, sistemes constructius, instal·lacions, etc.: tècnic comercial, assessorament tècnic, innovació, disseny.

Administració pública:

 • Assessorament tècnic i urbanístic.
 • Docència.
 • Inspecció i disciplina urbanística.
 • Direcció tècnica.

Tasques professionals

Les tasques que porta a terme un graduat o graduada en Arquitectura Tècnica són diferents segons el lloc de treball:

 • Planificar, dirigir i controlar la gestió de projectes, l’execució material de l’obra, l’economia, els materials i els sistemes i tècniques de l’edificació.
 • Planificar, redactar, dirigir i coordinar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Desplegar i implantar sistemes de gestió de la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar projectes tècnics d’edificació.
 • Realitzar actuacions pericials relatives a càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i inspeccions, patologies i altres d’anàlogues, per mitjà de l’elaboració dels documents tècnics corresponents.
 • Desenvolupar funcions en l’administració pública en l’àmbit de l’edificació i de la planificació, gestió i control urbanístic.
 • Planificar, dirigir i gestionar l’ús, conservació, seguretat i manteniment de l’edifici i redactar els documents tècnics corresponents.
 • Realitzar estudis del cicle de vida útil, evolució energètica i sostenibilitat dels edificis. Estudis i plans de gestió de residus.
 • Gestionar la producció de l’obra en empreses constructores i altres tasques relacionades amb el sector.

RESUM

 • Assessorament tècnic a persones propietàries, comunitats i administracions de finques sobre la conservació i manteniment dels edificis.
 • Direcció de l’execució material d’obres.
 • Caps d’obra en empreses constructores.
 • Direcció i gestió de departaments o empreses del sector de la construcció, en un àmbit nacional i internacional.
 • Assistència tècnica sobre: els materials, el procés constructiu, el projecte, la gestió econòmica, la qualitat, la seguretat o el medi ambient en departaments d’empreses del sector de la construcció.
 • Agent tècnic i comercial en empreses fabricants i subministradores de materials de construcció.
 • Administració pública: personal tècnic d’ajuntaments, docència.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus