Química Sostenible

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics que siguen eficients i rendibles econòmicament, i que es duguen a terme d’una manera respectuosa amb el medi ambient, així es minimitza el consum d’energia i matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, manipulació i ús dels productes químics necessaris per a mantindre o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, s’ha dissenyat tenint en compte la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Cal destacar la qualitat del professorat que participa en el màster, la relació amb la visió empresarial i l’aparició d’aquest títol en el rànquing d’El Mundo, que l’ha catalogat durant diversos anys seguits com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la branca de medi ambient.

Més informació: luiss@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats en Química o Enginyeria Química y estudiants o graduats en altres titulacions afins. Titulacions esmentades. Currículum. Adequació del perfil i una carta de motivació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Sostenible:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Sostenible l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places entre les 3 Universitats participants, de les quals 7 places en l'UJI.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Química Sostenible proposat consta de 60 crèdits ECTS.

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 42 ECTS corresponents a les assignatures optatives i el TFM de 18 ECTS.

Les matèries del màster s'articulen en 26 assignatures optatives, que conformen un total de 84 ECTS i, el Treball de Fi de Màster de 18 ECTS (que, per les seues característiques, ha de ser cursat obligatòriament per l'estudiant).

a) Tècniques avançades en química (primer mòdul):

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

b) Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Son com s'ha comentat, assignatures comunes, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant. L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Sostenible en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Electroquímica i Fotoelectroquímica (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

c) Treball de final de màster

Treball de Fi de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UPV, UEX)

d) Matèries específiques: S'oferiran una sèrie d'assignatures en cada Universitat participant per a completar la formació de l'estudiantat així com per a adequar el perfil de l'estudiantat en funció del grup d'investigació al qual s'haja adscrit.

Dispositius Electroquímics per a Energia i Catàlisi (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

 

 

 

 

Objectius

 1. Desenvolupar una visió integrada sobre el concepte de la Química Sostenible i dels desenvolupaments històrics que han donat lloc a l'evolució de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la Química Sostenible i definir la seua implementació en la pràctica dels processos Químics Industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s'inclouen les següents.
  1. Ús de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ús de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catalitzadors àcid-base, catalitzadors red-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, etc.
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ús d'organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatálisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
 4. Formar a l'alumne per a reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Dotar a l'alumne de coneixements necessaris per a avaluar exemples de Processos Industrials on es compleixen els principis de la Química Sostenible.
 6. Formar a l'alumne amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el "grau de compliment dels postulats de la Química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, en acabar els estudis del Màster Universitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals a dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Sostenible es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tenir una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la Química Verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la Química Sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacitat d'organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la química sostenible en la investigació i els processos industrials.

G3 - Aplicar les eines de la química sostenible en l'obtenció de compostos d'interès en la indústria química.

G4 - Participar en projectes encaminats a la millora de processos productius o de manipulació de productes químics.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ).

Docència presencial: octubre  / juny.

Calendari curs 2022 - 2023

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant.

Matèries Bàsiques o Avançades en Química sostenible (segon i tercer mòdul): Són ASSIGNATURES COMUNES, que s'imparteixen de manera intensiva en dues seus comunes que poden anar canviant.

L'estudiantat haurà de matricular-se d'almenys 24 crèdits és a dir 8 assignatures per a adquirir les competències del títol així com definir la seua orientació.

Assignatura/matèria.

Crèdits

Semestre

Caràcter

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (B)

3

Anual

Optativa

Química Sostenible en la Indústria (B)

3

Anual

Optativa

Matèries primes Renovables (B)

3

Anual

Optativa

Dissolvents Benignes (B)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Homogènia (B)

3

Anual

optativa

Energies Sostenibles (P)

3

Anual

Optativa

Biotransformacions Industrials (R)

3

Anual

Optativa

Electroquímica i fotoelectroquímica (P, R)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Heterogènia (P, R)

3

Anual

Optativa

Biocatálisi (P)

3

Anual

Optativa

Catàlisi Immobilitzada (P, R)

3

Anual

Optativa

Fluids Supercrítics.Aplicacions (P, R)

3

Anual

Optativa

Reaccions Activades per Mitjans No Convencionals (R)

3

Anual

Optativa

 

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures específiques pròpies de cadascuna de les Universitats participants que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2022/23 ací.

Coordinació del màster

Dra. Belén Altava Benito. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretaria:  María Isabel Burguete Azcarate
 • Vocal:  Belén Altava Benito
 • Estudiantat: Delegat: Daniel Nuevo Vialás
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Belén Altava Benito

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Belén Altava Benito
Telèfons: 964 728 237
altava@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Coordinació del treball final de màster

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Per a més informació respecte al pla de treball del TFM una vegada matriculat l'estudiant pot consultar l'aula virtual del màster.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Avaluació.

Amb la perspectiva de garantir la qualitat del conjunt del sistema, es requereix l'establir algunes regles comunes per a l'avaluació dels cursos. En general, podem considerar que les activitats i cursos realitzats en les Institucions matriu s'adaptaran a les regulacions, usos i tradicions de cada Institució. Seria convenient, no obstant això, que la metodologia pertinent fóra validada per la Comissió Acadèmica, al mateix temps que l'oferta acadèmica de cada Institució. Per als cursos que es duguen a terme en les seus comunes, cal esperar un major grau d'homogeneïtat. En aquest cas es requerirà tant l'avaluació del treball personal de l'estudiant com la realització d'alguna mena de prova objectiva (treball escrit, examen, test…). D'acord amb la nostra experiència amb el Programa de Doctorat en Química Sostenible extingit i en màster en Química Sostenible actual, la realització de proves objectives in situ resulta molt complicada quan el període de classes és intensiu, tal com es considera ací. Això implica que hem de ser capaços de desenvolupar un sistema d'avaluació a distància. En els anys en què ve impartint-se el màster, això s'ha organitzat a través de l'Aula Virtual del Màster, on a més de penjar tota la informació del màster i de les matèries, existeix un fòrum i unes tutories virtuals, on l'estudiant pot fer qualsevol consulta.

Pel que respecta a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació: Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Proves escrites: Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense apenes limitacions d'espai. Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit. Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits). Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant l'AULA VIRTUAL del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.

Metodologia

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. Les classes pràctiques poden ser de resolució de problemes (casos pràctics) o de laboratori, en funció de cada assignatura.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).

Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús "obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.

Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de manera individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Treballs Experimentals. Treball de fi de Màster.

El Treball de Final de Màster, és imprescindible per a l'obtenció del grau de Màster.

Pel que fa als 18 crèdits que configuren el Treball de Fi de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Programa.

De cara a ser capaços de desenvolupar adequadament els corresponents treballs experimentals, cadascuna de les institucions participants es compromet a proveir l'espai i els recursos necessaris perquè algun dels estudiants puga dur a terme el treball de fi de Màster corresponent dins de la modalitat 1). En aquesta Memòria s'inclouen les línies d'investigació de les institucions participants actualment que s'englobarien dins d'aquesta àrea de treball i que podrien donar lloc als Treballs de Fi de Màster corresponents. El compromís d'espai i recursos és particularment important en el cas dels estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que en la seua major part no disposaran al seu país d'origen dels recursos necessaris per a garantir un treball experimental adequat.

Per a dur a terme els treballs experimentals d'acord amb les modalitats 2) i, en alguns casos, 3), s'establiran els acords necessaris amb les companyies i institucions corresponents. Referent a això s'estan mantenint contactes tant a través de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible com de FEIQUE i AFAQUIM. En aquest cas, els acords hauran de contenir una anàlisi detallada de les necessitats de confidencialitat i de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

L'avaluació dels Treballs de Fi de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants. Per a aquest propòsit s'utilitzaran de manera preferent els períodes d'ensenyament en les seus comunes, aprofitant la coincidència en un mateix lloc d'un nombre suficient de professors participants.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Aquest màster dóna accés al programa de doctorat en Química Sostenible per la Universitat Jaume I.

Eixides professionals

Vessant professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la química sostenible en la indústria petroquímica, química i farmacèutica.

Eixides Professionals

1. Indústria Química
2. Indústries del Sector de Medi Ambient
3. Altres indústries afins
4. Consultoria
5. Investigació Pública i Privada
6. Docència universitària

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.