Vicedeganats i Vicedireccions

11/01/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 88 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que els vicedeganats i les vicedireccions seran nomenats pel Rectorat, després d'escoltar la Junta de Centre, a proposta del Deganat o de la Direcció, entre el professorat a temps complet que impartix docència en cadascuna de les titulacions en el moment de ser proposats, per a coordinar-les en els seus aspectes acadèmics, docents i d'harmonització i desenrotllament, a més de les funcions que siguen pròpies del càrrec. Hi ha d'haver un vicedeganat o una vicedirecció per cada titulació del centre, que presidix la Comissió de Titulació.

Informació proporcionada per: Secretaria General