Competències de la Direcció de l'Escola de Doctorat

21/02/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 17 del Reglament de Règim Intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I establix que son competències de la Direcció de l'Escola de Doctorat:

a) Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola de Doctorat, seguint l’estratègia marcada pel Comitè de Direcció. Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I

 b) Representar l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I en totes les instàncies en las quals es requerisca.

c) Promoure l’increment de la qualitat de la formació doctoral a la Universitat Jaume I i l’excel·lència de l’activitat investigadora i d’internacionalització dels seus programes de doctorat i de la mateixa Escola.

d) Gestionar els recursos humans, econòmics i materials assignats a l’Escola de Doctorat.

e) Copresidir el Comitè de Direcció, desenvolupar les seues propostes i executar els seus acords

f) Presidir la Junta Permanent del Comitè de Direcció, desenvolupar les seues propostes i executar els seus acords.

g) Proposar al Comitè de Direcció, abans de l’inici de cada curs acadèmic, l’aprovació del programa d’activitats de l’Escola, i elaborar, una vegada finalitzat aquest, la memòria d’activitats del curs.

h) Dirigir i supervisar el compliment, per part del personal de l’Escola de Doctorat, del codi de bones pràctiques de l’Escola i de les obligacions corresponents al seu contingut, així com adoptar les mesures necessàries per a resoldre els problemes que es puguen produir.

i) Informar de la seua gestió el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat almenys anualment i sempre que aquest ho sol·licite.

j) Executar els acords dels òrgans de govern de la Universitat en l’àmbit de l’Escola de Doctorat. 

Informació proporcionada per: Secretaria General