Competències dels Deganats i Direcció d'Escola

02/11/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 82 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que són competències del Deganat o de la Direcció:

a) Dirigir, coordinar i supervisar la docència, i les altres activitats del centre.

b) Presentar la memòria anual a la junta de centre.

c) Representar la facultat o l’escola superior.

d) Proposar al Rectorat, informant la junta de centre, el nomenament dels vicedeganats i vicedireccions, i el de la secretaria.

e) Vetlar pel compliment de les normes que afecten la facultat o l’escola superior i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis, al sistema intern de garantia de qualitat i el manteniment de la disciplina acadèmica.

f) Exercir la potestat disciplinària sobre l’estudiantat que cursa els estudis a la facultat o a l’escola superior, en els casos que així ho puga establir el Consell de Govern.

g) Organitzar i dirigir els serveis administratius del centre i acordar la despesa de les partides pressupostàries corresponents.

2. El Deganat o la Direcció ha de proposar el nomenament, informant la junta de centre, de la secretària o secretari entre professorat amb dedicació a temps complet, que s’ha d’encarregar de la redacció i custòdia de les actes, i de l’expedició dels certificats dels seus acords.

Informació proporcionada per: Secretaria General