UJI

Competències de la Sindicatura de Greuges

Última modificació: 20/12/2017 | Font: SG

L'article 128 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que són funcions de la Sindicatura de Greuges:

a) Actuar d'ofici o a instància de part davant dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I, en relació amb la defensa dels drets dels membres de la comunitat universitària.

b) Presentar anualment un informe al Claustre sobre les actuacions realitzades en matèria de la seua competència.

c) Tindre accés a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació, si és el cas, dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat Jaume I. Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les peticions realitzades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.

Informació proporcionada per: Secretaria General