UJI

Secretaria General

Última modificació: 20/12/2017 | Font: SG

L'article 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que la Secretaria General assistix el Rectorat en l'exercici de les seues funcions i dóna fe dels actes i acords de la Universitat. Les seues funcions s'estenen també al Consell de Govern, al Claustre universitari i al Consell de Direcció.

Informació proporcionada per: Secretaria General