Competències de la Gerència

27/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 79 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que són competències de la Gerència, sense perjudici de les que s'atribuïsquen a altres òrgans:

a) Confeccionar l’avantprojecte del pressupost.

b) Exercir el control dels ingressos i de les despeses incloses en el pressupost de la Universitat i supervisar el compliment de les seues previsions.

c) Elaborar i actualitzar l’inventari dels béns i drets que integren el patrimoni de la Universitat i supervisar el compliment de les seues previsions.

d) Exercir, per delegació del Rectorat, la direcció del personal d’administració i serveis.

e) Gestionar els serveis administratius i econòmics, i coordinar l’administració dels altres serveis de la Universitat per a facilitar als òrgans de govern l’exercici de les seues competències.

f) Vetlar pel compliment dels acords dels òrgans de govern de la Universitat sobre l’organització material i personal de l’administració universitària.

g) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Rectorat o conferida en aquests Estatuts i en les normes dictades per al seu desplegament.

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2018, de la rectora, per la qual s’aprova la delegació de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general i el gerent.

 

Informació proporcionada per: Secretaria General