04/12/2017 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 60 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establlix que són competències del Consell de Departament:

a) Aprovar el Pla d'Investigació del Departament.

b) Aprovar el Pla d'Organització Docent del Departament, d'acord amb els criteris fixats pel Consell de Govern i amb l'informe favorable dels centres on impartix assignatures.

c) Aprovar l'Informe d'Adscripció dels seus membres a altres departaments o a instituts universitaris, així com establir-ne els criteris i emetre els informes sobre la recepció de membres d'altres departaments o instituts universitaris.

d) Aprovar la Memòria Anual de Docència i Investigació i els altres informes que presente, en finalitzar cada curs acadèmic, la Direcció del departament.

e) Aprovar la proposta de distribució del pressupost del departament presentada per la Direcció del departament, planificar la utilització dels seus recursos, establir els criteris de l'administració i conéixer les decisions d'execució del pressupost adoptades per la Direcció.

f) Determinar i elevar al Consell de Govern la proposta de modificació de plantilles del personal docent i investigador i del personal d'administració i servicis.

g) Elaborar els informes que siguen de la seua competència.

h) Elaborar i aprovar la proposta de Reglament de Funcionament del Departament, així com la seua modificació, d'acord amb els criteris generals establits pels òrgans de govern de la Universitat.

i) Elegir i remoure, si és el cas, la directora o el director del departament.

j) Elegir i remoure, si és el cas, la representació del departament en les diverses comissions de la Universitat i els membres de la Junta Permanent.

k) Impulsar el compliment de les funcions que atribuïxen al departament les lleis vigents i estos Estatuts.

l) Participar en els procediments d'avaluació de la docència i els servicis de la Universitat que afecten les seues activitats.

m) Participar en l'elaboració de propostes de creació de noves titulacions o d'eliminació d'ensenyances reglades i en l'elaboració o modificació dels plans d'estudi, així com elevar estes propostes al Consell de Govern i informar-ne la Junta de Centre.

n) Promoure la col·laboració amb uns altres departaments, instituts universitaris o centres de la Universitat o d'altres universitats, centres d'ensenyança superior o centres d'investigació.

o) Proposar a la Junta de Centre l'adscripció d'assignatures de les titulacions del centre a les seues àrees de coneixement, per tal que este informe el Consell de Govern.

p) Proposar el nomenament de professores i professors emèrits del seu departament.

q) Proposar la concessió del grau de doctorat honoris causa.

r) Proposar la convocatòria dels concursos d'accés en cas de places vacants dels cossos docents universitaris, així com la composició, d'acord amb la legislació vigent, de les comissions corresponents.

s) Proposar la designació dels membres que han de jutjar la tesi doctoral, en els termes establits per la legislació vigent.

t) Proposar màsters, doctorats i altres ensenyances en matèries pròpies del departament o en col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris o altres centres.

u) Qualsevol altra competència que siga atribuïda al Consell de Departament per estos Estatuts i les altres normes aplicables.

Informació proporcionada per: Secretaria General