Composició de la Junta de Centre

27/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 57 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establix que la Junta de Centre està formada pel deganat o la direcció, que la presideix, i pels membres següents:

a) Les direccions dels departaments adscrits als centres, una persona en representació de cadascun dels altres centres elegits per la respectiva junta de centre i, en els termes que s’establisca en el reglament del centre, els vicedeganats o les vicedireccions.

b) Una representació del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent, adscrit al centre. Aquests membres electes esmentats en l’apartat b anterior, que siguen personal doctor amb vinculació permanent a la Universitat, juntament amb els membres nats, han de constituir el 51 % de la junta de centre.

c) Una representació de la resta de personal docent i investigador adscrit al centre, que ha de constituir l’11 % de la junta.

d) Una representació de les delegades i delegats de l’estudiantat matriculat al centre equivalent al 26,5 % de la junta, escollida amb el procediment que determine el reglament del centre.

e) Una representació del personal d’administració i serveis que realitza les seues funcions a la facultat o escola superior, que ha de constituir l’11,5 % de la junta.

La secretaria té veu però no vot quan no haja sigut elegida com a membre de la junta.

La junta de centre es regeix pel reglament de funcionament propi i s’ha de renovar en la seua part electiva cada quatre anys, excepte la representació de l’estudiantat, que s’ha de renovar cada any.

Membres de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut

Informació proporcionada per: Secretaria General