Competències de la Junta de Centre

27/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 58 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establlix que són competències de la Junta de Centre sense perjudici de qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i les altres normes aplicables:

1. Respecte al seu funcionament:

a) Aprovar les directrius generals d’actuació de la facultat o de l’escola superior en el marc de la programació general de la Universitat, així com impulsar l’avaluació i la millora dels estudis i els serveis de la seua competència.

b) Aprovar la proposta de pressupost que ha de presentar el deganat o la direcció i la rendició de comptes de l’aplicació del dit pressupost que la junta de centre ha de fer al final de cada exercici.

c) Elaborar i modificar el reglament de funcionament del centre, que ha d’aprovar el Consell de Govern.

d) Elegir i remoure, si escau, la persona que ocupe el deganat o la direcció del centre.

e) Executar els acords del Claustre, del Consell de Govern i les resolucions del Rectorat que li afecten.

f) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen al centre les lleis vigents i aquests Estatuts.

2. Pel que fa als estudis universitaris:

a) Participar en l’elaboració de propostes de creació de nous graus i de màsters adscrits al centre, o d’eliminació d’ensenyaments reglats, i en l’elaboració o modificació dels plans d’estudi, així com elevar aquestes propostes al Consell de Govern perquè les aprove, tot escoltant els departaments.

b) Establir els criteris bàsics per a l’organització i la coordinació dels ensenyaments i les activitats docents de la facultat o l’escola superior, fixar-ne els criteris de qualitat i adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment dels sistemes de gestió de qualitat vigents.

c) Organitzar, coordinar i portar a terme la gestió de la docència de les titulacions que té assignades.

d) Participar en el disseny i l’organització de l’avaluació de l’activitat docent i dels serveis del centre.

e) Procurar la impartició dels plans d’estudi de les titulacions que té assignades amb el major índex de qualitat possible.

f) Informar el Consell de Govern sobre els conflictes que se susciten al si del centre sobre l’adscripció d’assignatures dels plans d’estudi de les seues titulacions a àrees de coneixement i sobre l’assignació de professorat a les esmentades assignatures.

g) Proposar la concessió de premis i honors.

Informació proporcionada per: Secretaria General