UJI

Competències del Consell Social

26/10/2021 | SG

L'article 40 dels Estatuts de la Universitat Jaume I establix que són competències del Consell de Govern:

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent estatal i autonòmica valenciana, són competències del Consell Social, en relació amb les activitats d’organització i programació:

a) Acordar amb el Rectorat el nomenament i revocació de la persona que ocupe la Gerència, així com aprovar la retribució proposada.

b) Aprovar les normes que regulen la permanència en la Universitat de l’estudiantat, d’acord amb les característiques dels respectius estudis.

c) Atendre les propostes que li faça el Rectorat per la seua pròpia competència o a iniciativa de qualsevol altre òrgan de govern d’àmbit general de la Universitat.

d) Col·laborar amb les estructures i la resta d’òrgans universitaris en l’exercici de les seues competències i funcions.

e) Establir criteris generals de concessió de beques i altres ajudes que s’atorguen a càrrec del pressupost de la Universitat, sense perjudici dels que establisquen altres òrgans de govern.

f) Formular, per mitjà del Rectorat, els suggeriments que considere convenients per a millorar la Universitat Jaume I.

g) Participar en el procés d’aprovació, modificació o supressió dels plans d’estudi conduents a l’expedició de títols oficials i amb validesa a tot el territori nacional, d’acord amb la legislació vigent.

h) Posar en coneixement de la societat les activitats, aspiracions i necessitats de la Universitat Jaume I, per a estrènyer els vincles de col·laboració recíproca.

i) Informar sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles superiors, d’escoles de doctorat, i d’instituts universitaris d’investigació.

j) Ser informat sobre l’aprovació, la modificació o la supressió dels plans d’estudi conduents a l’obtenció de títols propis de la Universitat.

k) Ser partícip dels projectes de modificació dels Estatuts de la Universitat.

l) Traslladar les aspiracions i necessitats de la societat a la Universitat Jaume I, per a la qual cosa realitzarà les propostes que considere convenients.

m) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, la creació d’empreses de base tecnològica promogudes per la Universitat Jaume I.

2. Són competències del Consell Social, pel que fa a les activitats de caràcter econòmic:

a) Acordar, a proposta del Consell de Govern, l’assignació singular i individual de retribucions addicionals lligades a mèrits docents, investigadors i de gestió.

b) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, les concessions de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, sempre que s’haja d’efectuar una despesa que no puga ser ajornada fins a l’exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat en els pressupostos o el que hi haja siga insuficient i tinga el caràcter de no ampliable.

c) Aprovar la programació pluriennal de la Universitat.

d) Aprovar el pressupost i la memòria econòmica anual de la Universitat Jaume I, els comptes anuals i, si escau, el pla d’inversions.

e) Aprovar els preus públics d’ensenyaments propis i els referents a les altres activitats autoritzades a les universitats o pròpies d’aquestes.

f) Aprovar els comptes anuals de la Universitat, de les entitats que depenen de la Universitat Jaume I i de les entitats en què aquesta tinga participació majoritària del seu capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació específica d’aquestes entitats, i amb caràcter previ a la rendició dels comptes de la Universitat davant l’òrgan de fiscalització de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències fixades legalment per a altres òrgans.

g) Aprovar les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de despeses de la Universitat.

h) Conèixer i supervisar els procediments d’auditoria.

i) Procurar obtindre mitjans econòmics per al millor funcionament de les activitats de la Universitat Jaume I.

j) Supervisar l’ús i l’execució del pressupost de la Universitat Jaume I, i controlar les inversions, les despeses i els ingressos que s’hi facen. k) Aprovar, a proposta del Consell de Govern, la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat i les seues modificacions.

3. Són competències del Consell Social, pel que fa al seu funcionament:

a) Elaborar-ne el reglament i, si escau, les seues modificacions.

b) Elegir, entre els membres no pertanyents a la mateixa comunitat universitària, tres representants en el Consell de Govern de la Universitat.

c) Informar sobre la designació de la seua presidenta o president.

d) Sol·licitar dels òrgans de la Universitat Jaume I, a través del Rectorat, qualsevol informació que necessite per a l’exercici de les seues competències.

e) Aprovar el pla anual d’actuacions per a promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària.

f) Demanar informació i assessorament als òrgans d’avaluació de la Generalitat Valenciana i de l’Estat.

Informació proporcionada per: Secretaria General