Composició del Claustre

26/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 50 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que el Claustre està format per:

1. La rectora o rector, que el presideix, i per un mínim de cent-vint claustrals i un màxim de cent-cinquanta, que s’han d’elegir per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en els termes que establisca la legislació vigent. A més de la presidència, la composició és la següent:

a) Com a membres nats la persona que ocupe la Secretaria General, que actua com a secretària o secretari, i la persona que ocupe la Gerència.

b) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 %.

c) Personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent a la Universitat: 11 %.

d) Estudiantat: 26,5 %.

e) Personal d’administració i serveis: 11,5 %.

2. Les vicerectores i vicerectors poden assistir a les reunions del Claustre, amb veu i sense vot quan no siguen claustrals.

L'article 51 estableix que els membres del Claustre que perden la condició de claustrals per deixar de pertànyer a la Universitat, per dimissió o per revocació, han de ser substituïts d’acord amb el que establisca la normativa electoral.

 

 

Membres del Claustre

Informació proporcionada per: Secretaria General