UJI

Convocatòries del Claustre

26/10/2021

L'article 47 dels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló defineix el Claustre com el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Correspon al Claustre formular la proposta d’elaboració i, si escau, de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de la gestió de la Universitat, ser informat sobre les línies generals d’actuació en els distints àmbits de la vida universitària i deliberar sobre aquestes.

Freqüència d'actualització:
Semestral

Normativa:
Reglament del Claustre

Contribuïdor de la informació:
Secretaria general

Idioma:
Valencià

Organisme que publica la informació:
Universitat Jaume I

Vigència de la col·lecció:
2014 - actualitat

Data creació:
03/07/2017