Competències del Claustre

25/10/2021 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'article 48 dels Estatuts de la Universitat Jaume I estableix que son competències del Claustre:

1. Respecte del funcionament i organització de la Universitat:

a) Deliberar sobre les línies generals d’actuació de la Universitat en l’ensenyança, la investigació i l’administració que ha d’establir el Rectorat, així com la recepció de l’informe sobre la seua aplicació, que ha de presentar la rectora o rector.

b) Elaborar, modificar i aprovar el projecte dels Estatuts, o de la seua reforma, i elevar-los a l’administració competent perquè els aprove i els publique, així com elaborar i aprovar-ne el Reglament.

c) Vetlar pel compliment dels Estatuts.

d) Convocar les eleccions extraordinàries a rectora o rector, d’acord amb el procediment establert en aquests Estatuts i en el Reglament del Claustre, tenint en compte les disposicions de la Llei d’igualtat.

e) Aprovar la normativa electoral de desplegament d’aquests Estatuts, en què s’ha d’establir el sistema d’elecció de totes les persones representants en qualsevol òrgan de govern i representació d’aquesta Universitat.

f) Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals, així com el debat dels assumptes que siguen plantejats per la rectora o rector, o pel Consell de Govern.

g) Rebre informació sobre el funcionament i els objectius de la Universitat, per a la qual cosa el Rectorat pot sol·licitar la compareixença dels òrgans unipersonals de govern i representació, i també de membres de la comunitat universitària.

h) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar d’aquests Estatuts.

2. Respecte del seu funcionament:

a) Elegir els seus representants en el Consell de Govern, i en altres òrgans i comissions que li pertoque, d’acord amb la normativa vigent.

b) Elegir la persona que ocupe la Sindicatura de Greuges.

c) Elegir les persones que han de formar part de la Junta Electoral, incloent-hi la presidència.

d) Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions, d’acord amb aquests Estatuts.

3. Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquests Estatuts i per la resta de normes d’aplicació.

Informació proporcionada per: Secretaria General