UJI

Claustre

Última modificació: 27/11/2017 | Font: SG

L'article 47 dels Estatuts de la Universitat Jaume I defineix el Claustre com el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. Correspon al Claustre formular la proposta d'elaboració i, si és el cas, de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de la gestió de la Universitat, i informar sobre les línies generals d'actuació en els distints àmbits de la vida universitària.

Informació proporcionada per: Secretaria General